Udział Maryi w zbawczym pośrednictwie Chrystusa

Udział Maryi w zbawczym pośrednictwie Chrystusa

Całe życie Jezusa na ziemi było posłuszeństwem dla Ojca wypływającym z miłości. Mówił : „Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba” (J 8, 29). Pełniąc wolę Ojca zbawił wszystkich ludzi.
Przez ofiarę posłuszeństwa złożoną na krzyżu pojednał ludzi z Bogiem. Jako „drugi Adam” w naszym imieniu okazał Ojcu najdoskonalszą miłość. W ten sposób stał się jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.
Czy łatwo jest tak kochać Boga i tak być Mu posłusznym jak Jezus Chrystus ?
Każdy człowiek powinien współpracować z Jezusem Chrystusem.
Kto z ludzi pierwszy i najdoskonalej współdziałał z Chrystusem w dziele zbawienia ? Kto najlepiej naśladował Jego posłuszeństwo woli Ojca ?

Maryja współpracuje z Chrystusem w dziele zbawienia

Józef i Maryja przynieśli małego Jezusa do świątyni jerozolimskiej, aby według ówczesnego prawa poświęcić Go Bogu. Wtedy człowiek imieniem Symeon wypowiedział do Maryi słowa :
„Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 34-35).
W słowach Symeona Maryja słyszy zapowiedź cierpień Matki i Syna. Jej Syn, Jezus Chrystus, będzie tym, za którym jedni pójdą z całym oddaniem, drudzy natomiast będą przeciw Niemu walczyć, będą Mu się sprzeciwiać. Życie Jezusa będzie zatem obfitowało w cierpienie, ale będzie to cierpienie zbawcze, bo przyniesie ludziom pojednanie z Bogiem. Maryja w tym zbawczym cierpieniu swego Syna będzie miała udział.
Na współdziałanie z Chrystusem w dziele zbawienia Maryja zgodziła się w czasie Zwiastowania. Wtedy może nie zrozumiała w pełni tego, co Ją czeka, ale całkowicie zaufała Bogu. Powiedziała : „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). Dzięki proroctwu Symeona lepiej zrozumiała wolę Ojca. Nie cofa się przed zapowiedzianymi cierpieniami. Z Chrystusem współpracowała wiernie
przez całe życie. Trwała z Nim w miłości do Ojca i do ludzi. Szła za Nim. Okazywała ludziom dobroć, podobnie jak On. Razem z Nim cierpiała do końca. Widzimy Ją pod krzyżem, gdzie wypełnia się ostatecznie proroctwo Symeona. Nie opuszcza Jezusa w najtrudniejszej godzinie Jego życia. Jest przy Nim, gdy na krzyżu daje życie nowemu Ludowi Bożemu — Ludowi Nowego i Wiecznego Przymierza.
Dlatego Sobór uczy nas, że : „Błogosławiona Dziewica szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża, przy którym, nie bez postanowienia Bożego stanęła (por. J 19, 25), najgłębiej ze swym Jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się matczynym duchem…” (KK 58). Tak więc Maryja, Matka Jezusa, współdziałała z Chrystusem przez całe Jego ziemskie życie. Z chwilą, gdy w śmierci Chrystusa narodził się Kościół, Maryja jako Matka rozpoczyna współdziałanie z Chrystusem, jedynym Pośrednikiem, żyjącym i zbawiającym w Kościele. Uczestniczy nadal w pośrednictwie Chrystusa. Tę prawdę przypomina nam Sobór mówiąc, że do : „Błogosławionej Dziewicy stosuje się tytuły : Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy (Pośredniczki). Rozumie się te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani nie przydają godności i skuteczności działania Chrystusa, jedynego Pośrednika” (KK 62).

Kościół czci Maryję w Jej współdziałaniu i współcierpieniu z Jezusem Chrystusem

Kościół nazywa Maryję Matką Bolesną i Królową Męczenników. Czci Jej wielkie cierpienia, wspominając proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35), ucieczkę do Egiptu (Mt 2, 13-15), zagubienie Jezusa w Jerozolimie (Łk 2, 44-45), spotkanie z Jezusem w drodze na Golgotę i pod krzyżem (J 19, 25), zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu (Mt 27, 9-60). Kościół czci cierpienie Maryi Matki Bożej w dniu 15 września, w święto Matki Bożej Bolesnej. Rozważa je przy radosnych i bolesnych tajemnicach różańca. Śpiewa o nich w pieśniach maryjnych. Wpatruje się w nie w czasie „Drogi Krzyżowej” i „Gorzkich żalów”. Istnieje nawet specjalne nabożeństwo zwane „Koronką do siedmiu boleści Matki Najświętszej”.
Przez cześć Matki Bolesnej Kościół podkreśla udział Maryi w zbawczym cierpieniu Chrystusa. Stawia Ją nam jako wzór miłości Boga i bliźnich. Winniśmy Ją naśladować w przyjmowaniu cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem. Od Niej mamy się uczyć, jak spełniać wolę Ojca. Razem z Nią mamy coraz lepiej spełniać swoje zadania wobec świata wynikające z naszego złączenia się z Chrystusem.
26 sierpnia 1969 roku, w święto Matki Bożej Częstochowskiej, ks. kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, wezwał kapłanów i wiernych, zgromadzonych na Jasnej Górze, aby się stali pomocnikami Maryi, a przez to naśladowali Maryję w Jej współpracy z Chrystusem. Pomocnik Maryi pragnie razem z Nią czynem dobroci zwyciężać zło, by coraz bardziej przyśpieszać chwilę całkowitego tryumfu dobra nad złem. Chce w cierpieniach i doświadczeniach tak zespolić się z Chrystusem, jak czyniła to Jego Matka wierząc, że cierpienie kryje w sobie zbawczą moc.

Jak odpowiem Bogu ?
Maryja wzięta do nieba nie przestała współpracować w zbawczym dziele Chrystusa. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się teraz nami, „braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa” (KK 62). Pragnie tylko jednego, byśmy doszli do naszej Ojczyzny, do domu Ojca.
Ona jest dla nas wzorem wiary i miłości oraz doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Ona jest dla nas „przykładem owego macierzyńskiego uczucia, które ożywiać winno wszystkich współpracujących dla odrodzenia ludzi w apostolskim posłannictwie Kościoła” (KK 65). Winniśmy Ją naśladować.
W święta Matki Bożej, zwłaszcza w święto 15 września, kiedy czcimy Ją jako Matkę Bolesną, będę się uczył od Niej, jak współpracować z Chrystusem. Poproszę Ją, aby mnie wspierała w naśladowaniu Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim Jego posłuszeństwa i miłości wobec Ojca i dobroci dla ludzi.

■ Pomyśl:

1.    Jakie proroctwo wypowiedział Symeon w świątyni jerozolimskiej ?
2.    Kiedy Maryja wyraziła swoją zgodę na współpracę z Chrystusem w dziele zbawienia ?
3.    W jaki sposób współdziałała Maryja w zbawczym dziele swego Syna ?
4.    Kiedy w życiu Maryi wypełniło się w całej pełni proroctwo Symeona ?
5.    Kiedy w liturgii czcimy Matkę Bożą Bolesną ?

■    Zapamiętaj:

41.    Jak Maryja współpracowała z Chrystusem w dziele zbawienia ?
Maryja współpracowała z Chrystusem w dziele zbawienia przez swoje posłuszeństwo i miłość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *