Jezus Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał dla naszego zbawienia

Jezus Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał dla naszego zbawienia

Czytaj uważnie. Masz przed sobą tekst Pisma świętego, głoszący zmartwychwstanie Chrystusa :
„Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem… Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem ; że Chrystus umarł — zgodnie z Pismem — za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem : i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie ; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim Apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie. […] Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli. […]
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia” (1 Kor 15, 1-8.11. 20-23).

Jezus Chrystus zmartwychwstał prawdziwie

Św. Paweł w Liście do Koryntian głosi najbardziej radosną prawdę naszej wiary. Świadczy o wydarzeniu, które stanowi centrum chrześcijaństwa. Podaje prawdę będącą fundamentem naszej wiary, że Chrystus zmartwychwstał prawdziwie.
Jego świadectwu można zaufać i zawierzyć. Apostoł Paweł jest przecież człowiekiem, który sam osobiście spotkał się z Chrystusem zmartwychwstałym. Jest autentycznym świadkiem zmartwychwstania Chrystusa. Właśnie on głosi : „że Chrystus umarł zgodnie z Pismem — za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem” — to znaczy z tym, co głosili prorocy i zapowiadały wydarzenia Starego Przymierza.
Trzeba zaznaczyć, że List św. Pawła do Koryntian jest najstarszym tekstem Pisma świętego Nowego Testamentu, który wyraźnie mówi o zmartwychwstaniu. List ten został napisany przed rokiem 60 po narodzeniu Chrystusa, a więc wcześniej niż Ewangelie. I dlatego właśnie ten dokument tak cenimy. Św. Paweł nie poprzestaje na własnym świadectwie. Chodzi przecież o zdarzenie o największym znaczeniu w świecie. Nie ma ważniejszego faktu w historii ludzkiej nad zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego autor Listu do Koryntian podaje nam dokładnie, kto spotkał się z Chrystusem zmartwychwstałym. Mamy prawo dowiedzieć się, ilu i jakich posiadamy świadków. Chodzi przecież o wydarzenia niepowtarzalne. Wymienia więc Paweł : Piotra, Dwunastu Apostołów, którzy kilka razy przebywali i rozmawiali z Chrystusem zmartwychwstałym, następnie Jakuba Apostoła i pięciuset braci, którzy równocześnie spotkali się z Chrystusem. Spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym było również dla Pawła początkiem jego nawrócenia. Z prześladowcy Chrystusa i Jego Kościoła stał się nieoczekiwanie Apostołem Chrystusa zmartwychwstałego. Odtąd swoje życie poświęca właśnie głoszeniu całemu cywilizowanemu światu zmartwychwstania Chrystusa.
Przez zmartwychwstanie Bóg Ojciec dał swemu Synowi odpowiedź na Jego miłość i posłuszeństwo. Wywyższył Jezusa i pokazał wszystkim, że Ten, którego męczono i niewinnie skazano na śmierć krzyżową, jest Mesjaszem i Synem Bożym. Zmartwychwstanie Jezusa jest Jego najwspanialszym zwycięstwem, a zarazem ukoronowaniem dzieła zbawienia.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem zbawczym

Nie tylko śmierć Chrystusa, ale i Jego zmartwychwstanie jest przyczyną naszego zbawienia. Stąd św. Paweł głosi, że „Chrystus zmartwychwstał… a jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. Natomiast w innym Liście mówi : „Chrystus został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia” (Rz 4, 25).
Tak więc Chrystus zmartwychwstały stał się Głową nowej, zbawionej ludzkości — nowego Ludu Bożego, czyli Kościoła. Jego wysławiamy w prefacji wielkanocnej, gdy mówimy : ,,On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie”.
Zmartwychwstały Zbawiciel daje nam nowe życie już teraz, na chrzcie świętym. Każdy ochrzczony wstaje ze śmierci grzechu do życia łaski :
„Przyjmując chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie — jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 4).
W wigilię paschalną cały Lud Boży przeżywa zmartwychwstanie Chrystusa i nasze przejście (Paschę) z grzechu do życia łaski, które dokonuje się w chrzcie świętym. Pas-chał — świeca wielkanocna — jest symbolem, czyli znakiem zmartwychwstałego Chrystusa, który zwyciężył ciemności grzechu, pokonał szatana, pojednał nas z Ojcem i obdarował Bożym przebaczeniem i miłością. W czasie poświęcenia wody chrzcielnej (przy udzielaniu chrztu) i w czasie odnawiania przyrzeczeń złożonych na chrzcie, szczególnie podczas uroczystej Mszy św. wigilii paschalnej, wielbimy Chrystusa zmartwychwstałego i jednoczymy się z Nim. Prosimy Go, by prowadził i nas do chwalebnego zmartwychwstania.
Zwycięstwo Chrystusa, które odniósł w swoim zmartwychwstaniu, wysławiamy szczególnie uroczyście u nas w Polsce w procesji rezurekcyjnej.
Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest największym świętem Kościoła Chrystusowego. Każda niedziela jest także wspomnieniem zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którym spotykamy się i jednoczymy w Eucharystii.

„W Chrystusie wszyscy będą ożywieni”

Chrystus — czytamy w Liście św. Pawła — „zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli…” (1 Kor 15, 20). Zmartwychwstanie Chrystusa daje nam pewność, że i my także zmartwychwstaniemy. Dlatego w Drugim Liście do Koryntian św. Paweł uczy : „Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam” (2 Kor 4, 14).
W zmartwychwstaniu Chrystusa Bóg zwyciężył zło. To zwycięstwo w pełni objawi się w Dniu Ostatecznym. W tym dniu zmartwychwstaną wszyscy, którzy kiedykolwiek pomarli.

Jak odpowiem Bogu ?

Każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa. W Zgromadzeniu eucharystycznym, czyli we Mszy św., spotykam Jezusa zmartwychwstałego. On przez chrzest zanurzył mnie w swoją śmierć i zmartwychwstanie. Zjednoczył mnie z sobą i zrodził do nowego życia. Odtąd wstąpiłem na drogę, której końcem jest moje zmartwychwstanie z Chrystusem. Powinienem odwdzięczyć się Boga Ojcu i Jego Synowi za to, że mogę uczestniczyć w Chrystusowym zmartwychwstaniu.
Gdy w 5 i 6 niedzielę zwykłą (rok C) usłyszę w kościele czytanie Listu św. Pawła do Koryntian, zastanowię się nad moim życiem. Pomyślę, czy umieram wraz z Chrystusem grzechowi, abym mógł razem z Nim zmartwychwstać do wiecznego życia z Bogiem. Wraz z całym Kościołem, w święto Zmartwychwstania swoją radość i dziękczynienie wyrażę słowami pieśni :

„Wesoły nam dziś dzień nastał,
Którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał — Alleluja, Alleluja !
Król niebieski k’nam zawitał,
Jako śliczny kwiat zakwitał,
Po śmierci się nam pokazał —
Alleluja, Alleluja !”

■    Pomyśl :

1.    Jaki mamy najstarszy tekst Pisma św. głoszący zmartwychwstanie Chrystusa ?

2.    Jakich świadków zmartwychwstania wymienia św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian ?

3.    W jaki sposób odpowiedział Bóg Ojciec na miłość i posłuszeństwo Syna Bożego ?

4.    Dlaczego zmartwychwstanie nazywamy wydarzeniem zbawczym ?

5.    Co zdobył dla nas Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie ?

6.    Przez co uczestniczymy w zmartwychwstaniu Chrystusa ?

7.    Co przeżywamy w wigilię paschalną ?

■    Zapamiętaj:

42.    Czym jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ?
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest:
a)    wydarzeniem zbawczym i ukoronowaniem dzieła zbawienia,
b)    zwycięstwem Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem,
c)    podstawą i zapewnieniem naszego zmartwychwstania,
d)    najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *