W eucharystycznej Ofierze Chrystusa i Kościoła dokonuje się zbawienie świata

W eucharystycznej Ofierze Chrystusa i Kościoła dokonuje się zbawienie świata

Czujesz się szczęśliwy, gdy jesteś komuś potrzebny, gdy inni w swoich planach naprawdę liczą na ciebie, np. twoi rodzice lub nauczyciele.
A czy zastanawiałeś się nad tym, że na ciebie może liczyć nawet Bóg ? W pierwszej chwili może ci się wydawać, że Bóg jest zbyt wielki, abyś ty był Mu potrzebny w wypełnianiu Jego zamiarów. Czy tak jest naprawdę ?

Chrystus powierza swoją Ofiarę Kościołowi

Przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Chrystus zbawił świat. Godząc się na śmierć okazał Ojcu posłuszeństwo, zaufanie i miłość.
Bóg jednak oczekuje, że ludzie nie tylko przyjmą dane im darmo zbawienie, ale będą również współpracować z Chrystusem. Dlatego Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej pod postaciami chleba i wina. Jest to ta sama ofiara, którą złożył na krzyżu za zbawienie świata. Tę ofiarę powierzył Apostołom i całemu Kościołowi i polecił uobecniać ją po wszystkie czasy dla zbawienia wszystkich ludzi. Powiedział : „To czyńcie na moją pamiątkę”.
Apostołowie i ich następcy, posłuszni poleceniu Chrystusa, gromadzili chrześcijan. Podczas dziękczynnej modlitwy wspominali Mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i całe zbawcze dzieło Jego życia. Nie było to jednak tylko wspomnienie, ale sprawowanie i uobecnianie Chrystusowej Ofiary. Również dzisiaj podczas Mszy św. Chrystus uobecnia swą Ofiarę w Kościele.
Zadanie zgromadzonego Ludu Bożego nie może ograniczać się tylko do wdzięczności za zbawienie i do korzystania z Ofiary Chrystusa. Chrystus po to uobecnia swoją Ofiarę, aby wierzący mogli do Niego przyłączyć się, współdziałać z Nim i współofiarować się Ojcu. W ten sposób uczą się wraz z Chrystusem oddawać się Ojcu i wyrażają gotowość wypełniania Jego woli w całym swoim życiu. Nasza współpraca z Chrystusem polega na tym, że chcemy tak jak On odnosić się do Ojca, do ludzi i do całego świata. Przyłączając się do Ofiary Chrystusa, stajemy się podobnie jak On posłuszni Ojcu, darzymy Go pełnym zaufaniem i synowską miłością. Czynimy to zwłaszcza wtedy, gdy staramy się być posłuszni słowu Bożemu skierowanemu do nas. I tak np. gdy słyszymy w wielkim poście zachętę do odnowy przymierza zawartego z Bogiem na chrzcie św., do zmiany życia i do nawrócenia się w sakramencie pokuty i staramy się to wypełnić w naszym życiu, wtedy okazujemy Bogu Ojcu posłuszeństwo i miłość. W ten sposób łączymy się pełniej z Chrystusem i wraz z Nim ofiarujemy samych siebie ; współpracujemy z Bogiem nad własnym zbawieniem i nad zbawieniem świata. Chrystus swoją zbawczą miłością objął wszystkich ludzi i cały świat. Dlatego chrześcijanie, zgromadzeni na Eucharystii, przez swoją współofiarę obejmują cały świat, skierowują go do Ojca i skutecznie przyczyniają się do jego zbawienia. My chrześcijanie, dzięki uczestniczeniu w Ofierze Chrystusa, przemieniamy siebie, stajemy się bardziej otwarci na potrzeby innych, zdolni do poświęceń i ofiar. W ten sposób wzrastamy w miłości, a to najskuteczniej przyczynia się do zbawienia świata.

Jak my uczestniczymy w Ofierze Chrystusa ?

Zgromadzenie eucharystyczne rozpoczynamy słuchaniem i rozważaniem słowa Bożego. Jest to pierwsza część Mszy św. nazwana liturgią słowa. Po przygotowaniu darów ofiarnych zgromadzony wokół Chrystusa Kościół rozpoczyna sprawowanie Najświętszej Ofiary od podniosłego hymnu, zwanego „prefacją”. Kapłan, który przewodniczy zgromadzeniu, przypomina wiernym obecność Chrystusa, zachęca ich do wzniesienia swych myśli ku Bogu i przyłączenia się do dziękczynnej modlitwy za wielkie dzieło Odkupienia. Gdy wszyscy zgromadzeni stoją, kapłan czyta lub śpiewa słowa prefacji, w których wspominamy z wdzięcznością wszystkie wydarzenia z życia Chrystusa : od wcielenia i narodzenia, poprzez Mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego, aż do nadziei spotkania się z Nim w dniu Jego powtórnego przyjścia.
Wszyscy zgromadzeni otaczający ołtarz włączają się w ten hymn dziękczynienia śpiewem ,,Święty”. W ten sposób wielbią Boga w łączności z Kościołem, z aniołami i ze wszystkimi świętymi, a nawet z całym światem, który poprzez usta wierzących wychwala Boga.
Teraz kapłan, przewodniczący Zgromadzeniu eucharystycznemu, w imieniu całego Kościoła prosi Boga, aby swoją mocą uświęcił dary chleba i wina przyniesione i przygotowane przez ludzi i by je przemienił w najświętsze Ciało i Krew Jezusa Chrystusa dla zbawienia świata.
Po tej modlitwie zgromadzeni z wielkim szacunkiem wsłuchują się w słowa, którymi Chrystus ustanowił Najświętszą Ofiarę eucharystyczną i powierzył ją Kościołowi. Właśnie w czasie wypowiadania tych słów Chrystus, obecny i działający w osobie kapłana, przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. Mocą tych słów Chrystus uobecnia swoją Ofiarę na ołtarzu w zgromadzeniu wierzących. Kapłan ukazuje ludowi chleb i wino przemienione w Ciało i Krew Chrystusa. Zarówno kapłan jak i cały lud zebrany w postawie klęczącej wyrażają cześć, wdzięczność i miłość swojemu Zbawicielowi. Gdy kapłan przypomina zebranym, że w tej chwili są uczestnikami wielkiego misterium, wtedy lud z wiarą i głośno zwraca się do Chrystusa, wyraża łączność z Nim i pragnienie pełnego zbawienia. Zaraz po przeistoczeniu z wdzięcznością wspominamy całe zbawcze dzieło Chrystusa, które uobecnia się na ołtarzu, a zwłaszcza Jego Mękę, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.
Wspominając paschalne misterium Chrystusa, Kościół zgromadzony wokół ołtarza składa Ojcu w ofierze Jezusa Chrystusa, wydanego na śmierć dla zbawienia świata. W tym momencie wierni otaczający ołtarz powinni nie tylko ofiarować Bogu Jezusa Chrystusa, ale wraz z Nim ofiarować siebie i uczyć się, jak za pośrednictwem Chrystusa z dnia na dzień wzrastać w łączności z Bogiem i we wzajemnej miłości między sobą. Jest to bowiem jedyna droga skierowania całego świata ku Ojcu. Pamiętaj, że tu jest miejsce i na twoją współofiarę.
Kapłan przewodniczący przypomina w modlitwie, że Ofiara eucharystyczna dokonuje się w łączności z całym Kościołem, zarówno pielgrzymującym tu na ziemi, jak i już uczestniczącym w chwale Chrystusa w niebie. Kościół składa tę ofiarę za wszystkich swoich członków, zarówno żywych, jak i umarłych, aby wszyscy mogli dostąpić Chrystusowego zbawienia dzięki Jego Ofierze. Podczas całej Modlitwy eucharystycznej, z wyjątkiem słów ustanowienia, konsekracji, wszyscy stoją słuchając w skupieniu i towarzyszą kapłanowi, który przewodniczy Eucharystii.
Kończąc Modlitwę eucharystyczną kapłan wznosi do góry kielich i patenę z hostią. Cały Kościół składając wraz z Chrystusem Jego Najśw. Ofiarę, uwielbia Boga. Potwierdza to kapłan słowami : „Przez Chrystusa, z Chrystusem…”, na które wszyscy zebrani odpowiadają : „Amen”. Jest to wyrazem ich zgody, wiary i łączności z Chrystusem oraz gotowości na współpracę z Nim w ich życiu.

Modlitwa eucharystyczna

Są cztery Modlitwy eucharystyczne. Kapłan, przewodniczący Zgromadzeniu eucharystycznemu, wybiera jedną z nich, w zależności od warunków i potrzeb. Przeczytaj uważnie drugą Modlitwę eucharystyczną i staraj się odnaleźć w niej to, o czym mówiliśmy.

Druga Modlitwa eucharystyczna

Wstępny dialog kapłana i wiernych.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. W. Godne to i sprawiedliwe.

1.    Dziękczynny hymn za dzieło zbawienia

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy. On spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął ręce swoje na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając :

2.    Uwielbienie Boga przez całą wspólnotę

Święty, święty, święty Pan, Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

3.    Modlitwa błagalna o uświęcenie i przeistoczenie darów ofiarnych

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć zatem te dary łaską Ducha Twojego, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa.

4.    Słowa konsekracji

On to, gdy dobrowolnie wydał się na Mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc :

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc :
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.

5.    Wyraz wiary ludu i łączności z Chrystusem

K. Oto wielka tajemnica wiary.
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

6.    Modlitwa ofiarnicza i wezwanie Ducha Świętego

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.

Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.

7.    Modlitwa wstawiennicza za cały Kościół

a)    Za Kościół pielgrzymujący.
Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi. Spraw, aby wzrastał w miłości razem z papieżem N. i naszym biskupem N. oraz całym duchowieństwem.

b)    Za zmarłych.
Pamiętaj także o braciach naszych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy zeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, abyśmy zasłużyli na udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, i abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa.

8. Uwielbienie Boga kończące Modlitwę eucharystyczną

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jak odpowiem Bogu ?

Bóg zaprosił cię do współpracy w zbawieniu świata. Dzięki Chrystusowi i Jego Ofierze, obecnej w Kościele, możesz z Bogiem współpracować nad własnym zbawieniem i nad zbawieniem innych.
Czy z uwagą słuchasz słowa Bożego, by dowiedzieć się, jak dziś możesz współofiarować się z Chrystusem we Mszy św. ?
Czy potrafisz okazać Bogu Ojcu takie posłuszeństwo, zaufanie i miłość jak Jezus Chrystus ?
Czy idąc na Mszę św. myślisz o tym, co dziś ofiarujesz Panu Bogu, aby okazać gotowość do współpracy z Nim ?
Modlitwa :
„Prosimy Cię, Panie, dozwól nam godnie uczestniczyć w tym misterium, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę Ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego zbawienia”.

■    Pomyśl:

1.    W jaki sposób Jezus Chrystus wypełnił plan Ojca i dokonał zbawienia świata ?

2.    W jaki sposób Jezus Chrystus powierzył swoją Ofiarę Kościołowi ?

3.    Gdzie w naszych czasach uobecnia się Ofiara Chrystusa ?

4.    Na czym polega nasza ofiara ?

5.    W jaki sposób najskuteczniej możesz się przyczynić do zbawienia świata ?

■    Zapamiętaj:

75.    Co Chrystus uobecnia w Zgromadzeniu eucharystycznym, czyli we Mszy św. ?

W Zgromadzeniu eucharystycznym, czyli we Mszy św., Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, uobecnia swoją zbawczą Ofiarę.

76.    Kiedy Chrystus uobecnia swoją zbawczą Ofiarę ?

Chrystus uobecnia swoją zbawczą Ofiarę w czasie Modlitwy eucharystycznej Kościoła przez słowa przeistoczenia.

77.    Co wierni składają w ofierze podczas Mszy św. ?

Wierni we Mszy św. składają Bogu w ofierze Chrystusa, a z Nim samych siebie.

■    Zadanie :

Zastanowię się, jakimi słowami wyraziłbym Bogu swoją współofiarę z Chrystusem. Napiszę to jako modlitwę w moim zeszycie.

Dodaj komentarz