Odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia

Odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia

Co roku obchodzimy uroczystość Bożego Narodzenia. Wspominamy wtedy i przeżywamy pamiątkę narodzenia Pana Jezusa. Jest to święto bardzo radosne. Cieszą się nie tylko dzieci, ale również dorośli.
Czy powodem tej niezwykłej radości jest tylko wspomnienie tego, że kiedyś narodził się Pan Jezus ? A może coś więcej dokonuje się w tę uroczystość.
Syn Boży istnieje od wieków
Rozważmy tajemnicę Bożego Narodzenia. Dopomoże nam w tym czytanie Ewangelii z trzeciej Mszy św. tej uroczystości :

„Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła”
(J 1, 1-5).

Jan ewangelista Syna Bożego nazywa „Słowem”. Słowo to istnieje tak dawno jak Bóg. Syn Boży żył, zanim powstała ziemia i wszystko, co jest stworzone. Wprawdzie słyszałeś, że stworzenie świata przypisujemy Bogu Ojcu, ale trzeba pamiętać, że jest ono dziełem całej Trójcy Świętej, a więc także odwiecznego Syna Bożego. Syn Boży posiada w sobie pełnię życia. On udziela wszelkiego życia każdemu człowiekowi. On jest także światłością, która rozprasza ciemności i prowadzi ludzi do Boga. Przez wiarę poznajemy odwiecznego Syna Bożego i spotykamy się z Nim. W Boże Narodzenie oddajemy cześć odwiecznemu Synowi Bożemu. Naszą wiarę możemy wyrazić słowami Pawła VI :
„Wierzymy więc — w Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym.
Jest On Słowem wiekuistym…”
(Credo Pawła VI).

Słowo stało się Ciałem

Gdy nadeszła „pełnia czasów”, Bóg zbliżył się do ludzi w Osobie swego Syna. Odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem. Mówi o tym ta sama Ewangelia według św. Jana :
,,A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem w czasie. Ma On dwie natury, boską i ludzką. Mówimy o Nim : Bóg-Człowiek. Po wcieleniu pozostaje w dalszym ciągu Bogiem, ale równocześnie jest prawdziwym człowiekiem. O człowieczeństwie Jezusa mówią nam Ewangelie 1 i 2 Mszy św. Bożego Narodzenia. Od narodzenia Syna Bożego ludzie, podobnie jak pasterze, mogli Go widzieć, słyszeć Jego słowa, dotykać Go. Stał się we wszystkim podobny ludziom prócz grzechu. Miał Matkę jak każdy człowiek. Jest nią Najświętsza Maryja Panna. Rósł jak każdy z nas. Jadł, pracował, cieszył się, męczył się i odpoczywał.
To, że Jezus jest równocześnie Bogiem i Człowiekiem, pozostaje dla nas tajemnicą wiary. Naszą wiarę w tę tajemnicę wyznajemy w czasie uroczystego Zgromadzenia eucharystycznego słowami :
„Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego… On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.
Na znak czci i szacunku przy tych słowach głęboko się pochylamy, a w dniu Zwiastowania (25. III) i Bożego Narodzenia (25. XII) przyklękamy.

Jedyny Pośrednik między Bogiem i ludźmi

W Ewangelii według św. Jana czytamy również o celu tej wielkiej tajemnicy wcielenia odwiecznego Syna Bożego.

„Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było (Słowo), a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”
(J 1, 9-12).

Jezus Chrystus, wcielone Słowo, przynosi nam od Boga naukę o Ojcu, która jako światło wskazuje drogę do Niego. Obdarza nas miłością Ojca. Wszystkim, którzy Go przyjmują, daje życie Boże. Czyni ich synami Bożymi. Może to uczynić, ponieważ jest Bogiem.
Jest jednak prawdziwym człowiekiem. Jest jednym z nas. Już od pierwszej chwili swego ziemskiego życia okazuje Bogu miłość i posłuszeństwo w imieniu wszystkich ludzi.
Św. Paweł nazywa Go jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi : „Jeden jest Bóg, jeden też Pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich” (1 Tm 2, 5-6).

Jak odpowiem Bogu ?

W czasie świąt Bożego Narodzenia nie tylko przypominamy sobie narodzenie się Jezusa Chrystusa, ale podczas Zgromadzenia eucharystycznego spotykamy się z naszym Pośrednikiem.
Przez chrzest bowiem zjednoczony jesteś z Jezusem Chrystusem. Przez Niego, z Nim i w Nim oddajesz Bogu cześć i uwielbienie, a Bóg obdarza cię przez Niego życiem wiecznym. W ten sposób dokonuje się tajemnicza wymiana między Bogiem i człowiekiem, o której wspomina modlitwa nad darami w uroczystość Bożego Narodzenia. Módl się jej słowami :
„Przyjmij, Panie, ofiarę złożoną w dzisiejszą uroczystość, abyśmy dzięki Twojej łasce przez tę tajemniczą wymianę otrzymali udział w bóstwie Jezusa Chrystusa, w którym zespoliła się z Tobą nasza ludzka natura”.
Pomyśl również, jak spędzisz święta Bożego Narodzenia, pamiętając, co od wcielonego Syna Bożego otrzymujesz.
Jak będziesz uczestniczył we Mszy św. w czasie Bożego Narodzenia ?

■    Pomyśl :

1.    Co oznacza, że Syn Boży jest odwieczny ? Kto nam o tym mówi ?
2.    W jakich słowach wyraża św. Jan ewangelista tajemnicę wcielenia ?
3.    Dlaczego Jan ewangelista nazywa Jezusa światłością ludzi ?
4.    Co świadczy o tym, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem ?
5.    Kiedy przeżywamy tajemnicę wcielenia ?

■    Zapamiętaj:

21.    Kto to jest Jezus, Syn Maryi ?
Jezus, Syn Maryi jest odwiecznym Synem Bożym, który w czasie stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

22.    Przez co Syn Boży stał się naszym Pośrednikiem ?
Syn Boży stał się naszym Pośrednikiem przez to, że przyjął naturę ludzką, to znaczy przez wcielenie.

23.    Dlaczego Jezusa Chrystusa nazywamy Pośrednikiem ?
Jezusa Chrystusa nazywamy Pośrednikiem dlatego, że dzięki Niemu dokonuje się tajemnicza wymiana życia i miłości między Bogiem i ludźmi.

■    Zadanie :

1.    Wyszukaj w jednej z kolęd zdania, które mówią o Jezusie Bogu-Człowieku.

2.    Przeczytaj formularze Mszy św. Bożego Narodzenia i zaznacz teksty, które mówią o wiecznym istnieniu Syna Bożego.

3.    Porównaj modlitwę nad darami z uroczystości Bożego Narodzenia z modlitwą, jaką odmawia kapłan, gdy dolewa wody do kielicha z winem w czasie przygotowywania darów ofiarnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *