Jezus Chrystus jest kapłanem Nowego i Wiecznego Przymierza

Jezus Chrystus jest kapłanem Nowego i Wiecznego Przymierza

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też Pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1 Tm 2, 5).
Gdy kogoś bardzo kochamy, chcemy z nim przebywać, chcemy być blisko niego. Osobę umiłowaną pragniemy widzieć, słyszeć, chcemy z nią często rozmawiać.
A Bóg ? Wydaje się taki daleki… Nie można Go zobaczyć. A jednak można się z Nim spotkać całkiem konkretnie. On pierwszy o to się zatroszczył. Wcześniej od nas pragnął spotkać się z nami, tak po prostu — po ludzku. Jak to jest możliwe ? Co Bóg uczynił ?

Jezus Chrystus jest Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi

Pismo św. daje odpowiedź na twoje pytanie : „… Chrystus zjawiwszy się jako arcykapłan […] nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. […] Krew Chrystusa, który […] złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia […], abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest Pośrednikiem Nowego Przymierza […].

Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi […], ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9, 11-15, 24). Jezus Chrystus przychodzi do nas jako Najwyższy Kapłan, aby złożyć ofiarę. On sam jest zarówno ofiarującym (ofiarnikiem), jak i darem ofiarnym. Jezus Chrystus przez wylanie swojej krwi na krzyżu złożył siebie na ofiarę i pojednał ludzi z Bogiem. Odtąd wszyscy ludzie mogą otrzymać przebaczenie i powrócić do Boga, którego porzucili przez grzech. Jezus Chrystus jest więc jedynym Pośrednikiem Nowego Przymierza. Dlatego nie ma dla nas innej drogi do Ojca, jak tylko przez Jezusa Chrystusa, naszego Pośrednika. I od Boga nie ma innej drogi do ludzi, jak tylko przez Jezusa Chrystusa, Pośrednika. Wszystkie dary i łaski Boże spływają na nas przez naszego Zbawiciela, Arcykapłana i Pośrednika Nowego Przymierza.
Autor Listu do Hebrajczyków wyjaśnia nam, że Chrystus zmartwychwstały, wywyższony po prawicy Ojca, jest dalej naszym Pośrednikiem. Żyje u Ojca. Oddaje Mu wiecznie cześć oraz wstawia się za nami.
Kościół zawsze o tym pamięta. Ile razy modli się do Boga, zawsze czyni to „przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.

Pośrednictwo Kościoła

Po zmartwychwstaniu Chrystus włączył w swe pośrednictwo Kościół. Podobnie jak sam był posłany przez Ojca, tak teraz posyła Kościół do wszystkich ludzi, do całego świata z orędziem zbawienia. Kiedyś Chrystus sam głosił ludziom Dobrą Nowinę o Bogu, najlepszym Ojcu — dziś czyni to przez Kościół. Ludzie, którzy spotykali Jezusa z Nazaretu, byli obdarowywani miłością Bożą — dziś ci, którzy przyjmują w Kościele sakramenty święte, dostępują zbawienia.
Uczestnikami swego posłannictwa uczynił Chrystus przede wszystkim Apostołów, a przez nich biskupów wraz z ich współpracownikami — kapłanami. Dziś biskupi i zależni od nich kapłani uczestniczą w urzędzie jedynego Pośrednika Jezusa Chrystusa (por. KK 28). Na mocy tego posłannictwa głoszą słowo Boże, zwiastują Dobrą Nowinę o zbawieniu, a przede wszystkim swoje posłannictwo sprawują w Eucharystii :
„W której działając w zastępstwie Chrystusa i głosząc Jego tajemnicę łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich Głową i uobecniają we Mszy św. aż do przyjścia Pańskiego jedyną ofiarę świętą Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa, ofiarującego się raz jeden Ojcu na ofiarę niepokalaną” (KK 28). Wierni natomiast, przez chrzest wcieleni do Kościoła, uczestniczą w pośrednictwie Chrystusa na mocy swego królewskiego kapłaństwa. Jest to uczestnictwo inne niż biskupów i kapłanów. Swoje kapłaństwo wykonują przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, a zwłaszcza przez świadectwo dobrego życia, przez zaparcie się siebie i czynną miłość bliźniego (por. KK 10).

Jak odpowiem Bogu ?

Rozumiesz teraz, iż rzeczywiście możemy się spotkać z niewidzialnym Bogiem. Gdy Jezus przebywał na ziemi, ludzie w Nim spotykali się z niewidzialnym Bogiem (por. J 14, 9). My dzisiaj spotykamy się z niewidzialnym Bogiem przez Chrystusa żyjącego w swoim Kościele : w Jego słowie i sakramentach św. Jak powinieneś być za to wdzięczny Bogu ?
Gdy w czasie Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała czytamy w kościele słowa Listu do Hebrajczyków, Chrystus przypomina, że i ja mam udział w Jego pośrednictwie i wzywa mnie, abym przybliżał innym Boga. Jak słucham słowa Bożego ? Czy pamiętam, że spotykam się wtedy z Bogiem, że w tym słowie obecny jest Chrystus ? Jak przystępuję do sakramentów św. ? Czy całą duszą zbliżam się wtedy do Chrystusa ? Jak pomagam innym ludziom zbliżyć się do Boga ? Czy nie myślę tylko o własnym zbawieniu ?

■ Pomyśl:

1. Czym się różni kapłaństwo Starego Przymierza od kapłaństwa Chrystusa ?

2. Kiedy Jezus Chrystus okazał się jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi ?

3. Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest wiecznym Kapłanem i Pośrednikiem ?

4. Kogo wybrał Chrystus do udziału w swoim pośrednictwie ?

5. Jakie jest moje zadanie z racji uczestnictwa w pośrednictwie Kościoła ?

■    Zapamiętaj:

39.    Kto jest jedynym Pośrednikiem i Kapłanem Nowego Przymierza ?
Jedynym Pośrednikiem i Kapłanem Nowego Przymierza jest Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży.

40.    Kto uczestniczy w pośrednictwie Chrystusa ?
W pośrednictwie Chrystusa uczestniczy Kościół ustanowiony przez Niego.

■    Zadanie :

1.    Przeczytaj prefację o Chrystusie wiecznym Kapłanie i porównaj z obecną lekcją.
2.    Wytłumacz, dlaczego na starych obrazach widzimy postać Jezusa Chrystusa na krzyżu przybranego w szaty kapłańskie.
3.    Dlaczego w okresie Wielkanocy krzyż przybiera się stułą ?
4.    Pomyśl, jak dzisiaj możesz pośredniczyć między Bogiem a twoimi najbliższymi ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *