Najświętsza Maryja Panna jest Matką Kościoła

Najświętsza Maryja Panna jest Matką Kościoła

Człowiek często zwraca się do swojej matki i u niej szuka pomocy. Zwierza się jej ze swoich kłopotów i zmartwień. Mówi jej o swoich sukcesach i niepowodzeniach. Dzieli się z nią swoimi radościami. Wie bowiem, że matka rozumie go lepiej niż inny człowiek i wszystko uczyni, aby pomóc swemu dziecku.
Źle jest w rodzinie, w której zabrakło matki, troszczącej się o cały dom.
Ale my żyjemy nie tylko w rodzinie ludzkiej. Od chwili chrztu św. stanowimy rodzinę dzieci Bożych. Chrystus tworzy tę rodzinę ze wszystkich ludzi, których zjednoczył ze sobą.
Kogo w rodzinie dzieci Bożych możemy nazwać matką i dlaczego ?

Rola Maryi w Kościele

Kościół jest zgromadzeniem ludzi zjednoczonych z Chrystusem. Najważniejszą osobą w Kościele jest Jezus Chrystus. Pismo św. porównuje Kościół do organizmu ludzkiego. Mając na myśli to porównanie, mówimy, że Chrystus jest Głową Kościoła.
Syn Boży, który stał się człowiekiem, zjednoczył ludzi ze sobą, tworząc Kościół. Człowiekiem zaś stał się przez Maryję, gdyż Ona jest Jego prawdziwą Matką. Prawdziwie Go urodziła i wychowała. Maryja jest więc Matką Chrystusa. Przez to, że urodziła Chrystusa, przyczyniła się do powstania Kościoła. Maryja najdoskonalej rozumiała zbawczy plan Boga i współpracowała z Bogiem w jego urzeczywistnieniu. Z wiarą przyjmowała ten zbawczy plan i posłusznie go wypełniała. Najwierniej i najdoskonalej towarzyszyła swymi myślami i pragnieniami zbawczym zamiarom i pragnieniom swego Syna. Wewnętrznie zjednoczona ze swoim Synem, najdoskonalej z Nim współpracowała w zbawianiu świata. Jej wpływ na zbawienie, czyli na zjednoczenie ludzi w Kościół, jest największy i powszechny. Obejmuje wszystkich, których Bóg chce zjednoczyć ze sobą w świętym Kościele.
Matka nie tylko daje życie, ale również jest dla swego dziecka wzorem postępowania. Takim wzorem dla Ludu Bożego, ale najdoskonalszym, jest właśnie Maryja Panna. Ona uczy chrześcijan doskonałego zjednoczenia z Bogiem i wiernej z Nim współpracy nad zbawieniem ludzi. Uczy tego nie słowami, ale swymi czynami.
W Kościele Jezus Chrystus jednoczy ludzi ze sobą i z Ojcem. Maryja była najdoskonalej zjednoczona z Chrystusem, ponieważ była Jego Matką. Nie miała również żadnego grzechu — była Niepokalana. Żyła w trwałej przyjaźni i jedności z Bogiem. Mówimy, że jest obrazem (typem) Kościoła, który także jest powołany do trwałej przyjaźni i jedności z Bogiem.
Matka nie tylko daje życie dziecku, ale również troszczy się o to, żeby to życie rozwijało się i stawało coraz bogatsze. O życie tych, którzy są zjednoczeni z Chrystusem w Kościół, troszczy się Najświętsza Maryja Panna.

Jezus ogłasza Najśw. Maryję Pannę Matką wszystkich

Maryja spełnia wobec ludzi wszystko, co zwykle czyni matka wobec swych dzieci : kocha, czuwa, ochrania, pośredniczy. Ona we wszystkim upodabnia się do swego Syna, a więc również i w Jego miłości do nas. Objawił nam to Bóg w słowach przekazanych nam przez św. Jana :
„Jezus… rzekł do Matki : « Niewiasto, oto syn Twój ». Następnie rzekł do ucznia : « Oto Matka twoja »” (J 19, 26-27).
W tych słowach Jezus umierający na krzyżu zapewnia swej Matce opiekę. Jezus nie miał na myśli jedynie i głównie zapewnienia warunków materialnych swej Matce. Słowa Jego wypowiedziane do Matki i ucznia mają głębszy sens. W nich Jezus oddał wszystkich ludzi na świecie pod opiekę swej Matki i oznajmił nam, że Ona jest naszą Matką, a my Jej dziećmi.

Ogłoszenie Maryi Matką Kościoła

Najśw. Maryja Panna jest Matką Kościoła od samego początku jego istnienia. Stała się nią przez współpracę z Chrystusem w Jego zbawczym dziele. Przez swoją wiarę, nadzieję i miłość pracowała dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Wyraźnie uświadamia nam to Sobór Watykański Drugi (KK 61). Chociaż już od dawna chrześcijanie uważali Najśw. Maryję Pannę za swoją Matkę, to jednak tytułem Matki Kościoła obdarzono Ją niedawno. Na prośby biskupów całego świata, zwłaszcza biskupów polskich, papież Paweł VI na zakończenie III Sesji Soboru Watykańskiego Drugiego, w dniu 21 listopada 1964 r. ogłosił Ją Matką Kościoła :

,,Na Jej chwałę i nasze pokrzepienie ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to znaczy całego Ludu Bożego, zarówno wiernych jak i pasterzy. Nazywamy Ją najbardziej kochającą Matką. Chcemy, żeby odtąd cały lud chrześcijański czcił jeszcze więcej Najświętszą Dziewicę tym tytułem” (Z przemówienia Pawła VI).

Jak odpowiem Bogu ?

Świadomość, że Maryja jest Matką Kościoła, wzbudzi we mnie większe zaufanie do Niej. Będę częściej zwracał się do Niej nie tylko w osobistych sprawach, ale przede wszystkim w sprawach całego Ludu Bożego, a nawet całej ludzkości. Częściej odtąd będę rozmawiał w modlitwie z Matką Kościoła o sprawach Jej dzieci. Mogę to już teraz uczynić swoimi słowami lub słowami Pawła VI, którymi zwrócił się do Matki Kościoła na zakończenie III Sesji Soboru Watykańskiego Drugiego :
„Matko Kościoła, polecamy Ci cały Kościół… Broń i wspieraj w zadaniu apostolskim biskupów, kapłanów, osoby zakonne i świeckie, które pomagają żyć innym w zjednoczeniu z Chrystusem.
Ty, którą Twój Syn Boski w chwili swej zbawczej śmierci dał jako Matkę umiłowanemu uczniowi, pamiętaj o całym ludzie chrześcijańskim, który pokłada ufność w Tobie.

Pamiętaj o wszystkich Twoich dzieciach. Przedstawiaj Bogu ich modlitwy ; strzeż ich mocnej wiary ; umacniaj ich nadzieję ; powiększaj ich miłość”.

■    Pomyśl :

1.    W czym się objawiła współpraca Maryi z Chrystusem w Jego zbawczym dziele ?

2.    W czym Maryja jest wzorem dla Kościoła ?

3.    Kiedy i jakimi słowami Chrystus ogłosił, że Maryja jest Matką wszystkich ?

4.    Od kiedy czcimy Maryję jako Matkę Kościoła ?

■    Zapamiętaj:

87.    „Ogłaszamy Najśw. Maryję Pannę Matką Kościoła, to znaczy całego Ludu Bożego, zarówno wiernych jak i pasterzy”
(papież Paweł VI).

■    Zadanie :

Zastanowię się nad tym, o co poproszę Maryję Matkę Kościoła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *