W Jezusie Chrystusie ludzkość powraca do Ojca

W Jezusie Chrystusie ludzkość powraca do Ojca

„Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8).
Kto chce być zdolnym i pożytecznym lekarzem czy inżynierem, poddaje się wszystkim wymaganiom stawianym mu przez profesora i uczelnię. Nie czuje się upokorzony, gdy musi wykonywać wiele narzuconych mu zadań. Wie doskonale, że to nie pomniejsza go, lecz przeciwnie, wzbogaca o coraz nowsze doświadczenia i przygotowuje do podjęcia odpowiedzialnych zadań.
Ludzie nie boją się podporządkowywać innym ludziom. Wiedzą, że bez współdziałania we wspólnocie wszelki postęp i rozwój techniczny, naukowy czy społeczny są niemożliwe. W grupie, w której ktoś bardziej uzdolniony przewodniczy, a wszyscy jej członkowie wykonują przydzielone im zadania, dochodzi się najłatwiej do wspaniałych osiągnięć i rzeczywistych odkryć.
Bóg pragnie wielkości człowieka, dlatego wzywa go stale do współdziałania z sobą, daje mu udział we władaniu nad światem. A jednak ludziom trudno jest być posłusznymi Bogu. Kto może nas nauczyć prawdziwego posłuszeństwa Bogu ?

Jezus posłuszny Ojcu aż do śmierci

Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby pojednać nas z Ojcem. Dzięki Jego ofierze zostaliśmy obdarowani Bożym przebaczeniem i miłością. Co jednak w ofierze Chrystusa było najważniejsze ? „Przeto przychodząc na świat, mówi : Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało ; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem : Oto idę — w zwoju księgi napisano o Mnie — abym spełniał wolę Twoją, Boże.
Wyżej powiedział : ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział : Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani” (Hbr 10, 5-14).
Prawo Starego Przymierza, które obowiązywało naród wybrany, nakazywało składać Bogu ofiary przebłagalne ze zwierząt i płodów ziemi. Ofiary ludu izraelskiego nie mogły jednak zgładzić ludzkich grzechów, a często nie podobały się Bogu. Brakowało w nich nieraz prawdziwej miłości. Ludzie składali Bogu dary materialne, czysto zewnętrzne. Wewnętrznie nadal trwali w grzechu, w nieposłuszeństwie. Odwracali się od Boga. Tłumaczy to List do Hebrajczyków, który wkłada w usta Chrystusa słowa psalmu jako zasadnicze hasło Jego życia. Jezus Chrystus przychodząc na ziemię mówił niejako do Ojca : „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Pragnął być Ojcu we wszystkim posłuszny. Stąd to z największą miłością podejmował wszystko, co Ojciec postanowił, co było Jego wolą. A wolą Boga było, aby Chrystus przez swą ofiarę miłości i posłuszeństwa, złożoną na krzyżu, wszystkich ludzi doprowadził do Ojca. Wolę Ojca pełnił Chrystus z miłością przez całe swoje życie. Jako dwunastoletni chłopiec w świątyni jerozolimskiej tłumaczył rodzicom, którzy Go szukali przez trzy dni : „Czemuście Mnie szukali ? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca ?” (Łk 2, 49).
Po rozmowie zaś z niewiastą samarytańską powiedział do swych uczniów : „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło” (J 4, 34).
Swoje posłuszeństwo Ojcu ukazał najdoskonalej w czasie Męki i śmierci na krzyżu. W Ogrójcu, przeżywając trwogę przed cierpieniem, mówił do Ojca : ,,Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go pić, niech się stanie wola Twoja” (Mt 26, 42). Wypełnił ją aż do najmniejszych szczegółów i umierając mógł powiedzieć : „Wykonało się” (J 19, 30). Tak Syn Boży odpowiedział w pełni Ojcu na Jego wielką miłość, okazaną ludziom. Przez swoje posłuszeństwo zbawił świat (por. KK 3).

Jezus jako nowy Adam

Posłuszeństwo Chrystusa wyjaśnia nam również św. Paweł w Liście do Rzymian : „Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5, 19).
Ze słów tych wynika, że podobnie jak wszyscy uczestniczymy w pierwszym ludzkim grzechu, w grzechu pierworodnym, tak samo uczestniczymy w usprawiedliwieniu, które zawdzięczamy posłuszeństwu Jezusa. Zatem mamy udział w miłości Chrystusa, którą On okazał Ojcu. Razem z Nim my stajemy przed Ojcem, aby odpowiedzieć na Jego niepojętą ku nam miłość. Pierwszemu człowiekowi, z którym wiąże się grzech pierworodny, nadaje Pismo św. imię Adam. Imię to — pierwszego Adama — zawsze będzie przypominało nam katastrofę grzechu, która i nas dotknęła. Z imieniem Chrystusa zawsze będzie się łączyło nasze uświęcenie i pojednanie z Ojcem. Chrystus więc jest „drugim Adamem”. Dzięki Niemu dostąpiliśmy przebaczenia grzechów i dzięki zjednoczeniu z Nim przez chrzest, mamy udział w Jego posłuszeństwie. Możemy dać odpowiedź Bogu na Jego miłość. Trzeba jednak dołożyć starań, aby żyć duchem miłości i posłuszeństwa Ojcu, jak to czynił Syn Boży, Jezus Chrystus.

Jak odpowiem Bogu ?

W 4 niedzielę adwentu (rok C) czytamy w kościele słowa z Listu do Hebrajczyków. Są one dla ciebie wezwaniem do zjednoczenia się z Chrystusem, aby być jak On posłusznym Ojcu.
Czy nie powinienem spoglądać na krzyż i z niego czerpać siłę, gdy mi będzie trudno być posłusznym Bogu ? W czym jest mi najtrudniej być posłusznym Bogu ? Na każdej Mszy św. z pełnym poczuciem odpowiedzialności postaram się odpowiedzieć : „Amen” — „Niech się tak stanie” — na słowa kapłana wyrażające oddanie Ojcu :
„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen”.

■    Pomyśl :

1.    Co w ofierze Jezusa Chrystusa podkreśla List do Hebrajczyków ?
2.    Jak w ciągu życia Chrystus okazywał swoje posłuszeństwo Ojcu ?
3.    Jak przyjął Jezus Mękę i śmierć ?
4.    W czyim imieniu Chrystus złożył ofiarę posłuszeństwa ?
5.    Dlaczego św. Paweł nazywa Chrystusa „nowym Adamem” ?
6.    Kiedy Chrystus włączył mnie w swoje posłuszeństwo ?

■    Zapamiętaj:

38.    W jaki sposób Jezus Chrystus naprawił nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga ? Nieposłuszeństwo ludzi wobec Boga Jezus Chrystus naprawił przez swoje posłuszeństwo Ojcu aż do śmierci.

■    Zadanie:

1.    Przeczytaj „Gorzkie żale” i wyszukaj miejsca, w których jest mowa o posłuszeństwie Jezusa Chrystusa wobec Ojca.
2.    Wyszukaj w Ewangelii sceny, o których jest mowa w „Gorzkich żalach”.
3.    Powiedz, w których tajemnicach różańca rozważamy posłuszeństwo Jezusa Chrystusa ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *