Kościół czci Maryję jako dzieło Boże

Kościół czci Maryję jako dzieło Boże

W III części ,,Dziadów” Adama Mickiewicza znajduje się następująca scena : w celi Konrada Jankowski, z kielichem wina w ręku, zaczyna śpiewać piosenkę, w której bluźni imieniu Jezusa i Maryi. Konrad przerywa mu ją słowami :

„Słuchaj ty! tych mnie imion przy kielichu wara !
dawno nie wiem, gdzie moja podziała się wiara.
Nie mieszam się do wszystkich świętych z litanii:
lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi”.

Co wyraża Mickiewicz w tych słowach ?

Przejawy czci Maryi

Wszystkie narody czczą Maryję

Wszędzie spotykasz się z wielką czcią dla Maryi i Jej imienia. Wiele pięknych przejawów wiary i głębokiej czci dla Matki Jezusa możesz znaleźć w historii, literaturze, sztuce i pobożności narodów.
Najwięksi malarze, rzeźbiarze, jak Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Murillo czy nasz Wit Stwosz poświęcili Maryi swoje obrazy i rzeźby. Podobnie wielu wybitnych kompozytorów wyraziło swój kult do Madonny w dziełach muzycznych. Łaciński tekst ,,Ave Maria” (Zdrowaś Maryjo) posiada może najwięcej opracowań muzycznych wśród innych tekstów religijnych i świeckich, a do najbardziej znanych zalicza się ,,Ave Maria” Gounoda i Schuberta.
Nie brak również poetów, którzy w wielu swych arcydziełach z wielką czcią piszą o Maryi. Wśród naszych narodowych poetów obok Mickiewicza sławi Maryję Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid, Adam Asnyk, Jan Kasprowicz, Maria Konopnicka, Stanisław Wyspiański i inni.
O czci, jaką różne narody otaczają Matkę Jezusa, świadczą między innymi także liczne kościoły i kaplice poświęcone Maryi, a Jej cudowne obrazy i miejsca pielgrzymkowe są sławne w różnych krajach. Aby się o tym przekonać, wystarczy np. spośród miejsc pielgrzymkowych wymienić takie jak : Lourdes we Francji, Maria Zell w Austrii, Altosting w Bawarii, Kevalar w Nadrenii (Niemcy) czy Guadelupa w Meksyku. Sławny jest również w świecie nasz główny ośrodek kultu maryjnego — Jasna Góra w Częstochowie.

Cześć Maryi wśród niewierzących

Nawet wśród ludzi niewierzących, religijnie obojętnych, spotykamy takich, którzy znają Maryję i Ją podziwiają. W twórczości Juliana Tuwima, poety lirycznego, znajdujemy strofy, które poświęca Maryi. — Franciszek Werfel, pisarz austriacki żydowskiego pochodzenia, ścigany przez hitlerowskich prześladowców, zetknął się w Lourdes z historią objawień Matki Boskiej. Szczęśliwie ocalony, napisał książkę pt. ,,Pieśń o Bernadecie”, w której sławi imię Maryi.

Kościół czci Maryję w ciągu roku liturgicznego

Kościół oddaje cześć Maryi ze szczególną miłością. W ciągu roku liturgicznego obchodzi wiele uroczystości i świąt ku Jej czci : największe z nich — to Niepokalane Poczęcie (8 grudnia), uroczystość Bożej Rodzicielki (1 stycznia), Wniebowzięcie (15 sierpnia). W Polsce obchodzimy jeszcze uroczystość Królowej Polski (3 maja) i Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego).
Nie tylko z okazji uroczystych świąt, ale i w każdej Mszy św. Kościół wspomina Maryję, prosząc Ją o wstawiennictwo. Ustanawia także nabożeństwa ku Jej czci. Najpiękniejszy zaś miesiąc w roku, miesiąc słońca, kwiatów, zieleni, miesiąc radości i życia — maj — poświęca Kościół Maryi. Drugi miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej — to październik.

Dlaczego czcimy Maryję ?

Gdzie leży przyczyna tego, że kult Maryi jest stale tak żywy ? Kim jest Maryja, że całe wieki i pokolenia nie zapominają o Niej ?

Człowieczeństwo Maryi

Życie Maryi było proste, nie wyróżniało się niczym. Pochodziła z narodu wybranego, była dzieckiem, rosła, mieszkała w ubogim miasteczku, chodziła do synagogi, pracowała w domu, żyła tak jak wszystkie matki, żony tego okresu. Świadczą o tym słowa mieszkańców Nazaretu : ,,Czyż nie jest On synem cieśli ? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda” ? (Mt 13, 55). W tym zwykłym, szarym życiu codziennym starała się o to, aby być człowiekiem, i to jak najbardziej człowiekiem. Maryja pracowała nad sobą, chciała być coraz lepsza i osiągnęła wielką doskonałość, czyli pełnię człowieczeństwa. W ten sposób Bóg przygotowywał Maryję do wypełnienia zadania, które w planach Bożych było dla Niej przeznaczone, do którego przez to powoli dojrzewała.

Udział Maryi w dziele zbawienia

Bóg w swoim zbawczym dziele wyznaczył Maryi wyjątkową, jedyną rolę : wybrał Ją na Matkę swojego Syna. To Ona dała światu Tego, który był „oczekiwaniem narodów” (Rdz 49, 10) i który odkupił wszystkich ludzi. Maryja jednak nie tylko zgodziła się być Matką Jezusa Chrystusa, ale z całym oddaniem i miłością poświęciła samą siebie Jezusowi i Jego dziełu zbawienia ludzi. Towarzyszyła Jezusowi w Jego ziemskiej pielgrzymce, ukazała Go pasterzom i mędrcom, swym wstawiennictwem w Kanie wyprosiła pierwszy cud. Z całym poddaniem stojąc pod krzyżem, ofiarowała swojego Syna. Dziś tak samo ofiarowuje wszystkim Jezusa i prowadzi nas do Niego. Stała się w ten sposób Pośredniczką między Chrystusem a nami i Pocieszycielką tych, którzy z ufnością się do Niej zwracają.
Maryja jest tak związana z Jezusem Chrystusem, że nie możemy kochać Chrystusa nie kochając Jego Matki ani też czcić Jezusa nie czcząc Maryi !

Przywileje Maryi

Maryja posłuszna Bożemu wezwaniu współdziała z Chrystusem w dziele zbawienia ludzi. Ona jedna z wszystkich ludzi została zbawiona w sposób najpełniejszy. Od pierwszej bowiem chwili swego istnienia była wolna od grzechu pierworodnego. Dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą. Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie uwolnił Ją od wszelkich skłonności do złego. Po zakończeniu życia na ziemi Jej ciało zostało uwielbione. Została z ciałem i duszą wzięta do nieba. Otrzymała największą chwałę po Chrystusie — została Panią i Królową wszechświata.
Maryja jest najdoskonalszym dziełem Boga i najwspanialszym owocem odkupienia. Jest Ona najwyższym szczytem, do którego może dojść stworzenie w drodze ku Bogu. Dlatego Kościół oddaje Jej największą cześć po Bogu. „Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo…”

Wielkość czci Maryi

Czci, jaka należy się Maryi, nie da się porównać z tą czcią, jaką oddaje się ludziom wybitnym, sławnym czy zasłużonym. Przewyższa ona nawet cześć oddawaną aniołom i świętym. — Wyrazić zaś się może w różny sposób. Najdoskonalszym jednak sposobem jest dążenie, by w swoim życiu upodobnić się do Maryi.

Naśladowanie Maryi

Każdy z nas ma do spełnienia w życiu wyznaczone mu przez Boga zadanie. Każdy powołany jest od chwili chrztu św. do współpracy z Chrystusem. Dlatego naśladując posłuszeństwo Maryi, Jej miłość, wiarę, poświęcenie wyrażane w zwyczajnych, codziennych obowiązkach — wypełniamy tym samym swoje posłannictwo. Jak Maryja wypełniła wiernie swoje zadanie, tak każdy z nas ma wypełnić swoje.

Jak odpowiem Bogu ?

Maryja ukazuje nam, w jaki sposób możemy w codziennym życiu dochować wierności Bogu i ludziom i wypełnić wyznaczone przez Boga zadanie.
Czy pamiętam, że uroczystości i nabożeństwa maryjne uświadamiają nam, kim jest Maryja, i wzywają nas do Jej naśladowania ? Jak zatem w nich uczestniczę ? Czy w tekstach modlitw i czytań mszalnych tych świąt szukam odpowiedzi na pytanie : w czym mogę naśladować Maryję ?
Jaki biorę udział w różnych parafialnych akcjach maryjnych ? Jak wykorzystuję u-dział w nabożeństwach majowych, aby zbliżyć się do Maryi ? Jak często odmawiam różaniec ?
Rozważ słowa modlitwy wielkiego poety francuskiego Paul Claudela :
„Matko Boga, oto przychodzę do Ciebie, tym razem nie po to, aby Cię prosić czy złożyć jakiś dar, lecz po to wyłącznie, by na Cię spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś moją Matką.
Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja. I nic nie mówiąc śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem :

Żeś Matką Pięknej Miłości,
Żeś Panną Niepokalaną,
Żeś Matką łaski Bożej,
Żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie czekasz na mnie, za to, że jesteś, istniejesz, po prostu za to. że jesteś Maryją. Matko Jezusa Chrystusa, bądź pozdrowiona” !

Cześć Maryi wyraża też polska piosenka religijna, ułożona przez Zofię Jasnotę :

„Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały:
Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie.
Ona jest z nami w każdy czas.
Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło,
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak Ona.
Matka…”

■    Pomyśl :

1.    Jakie znasz przejawy czci Maryi ?
2.    Jakie są najważniejsze uroczystości maryjne ?
3.    Dlaczego czcimy Maryję ?
4.    Wymień szczególne przywileje, którymi Bóg odbdarzył Maryję.
5.    Uzasadnij, dlaczego Kościół największą cześć po Bogu oddaje Maryi ?
6.    Dlaczego mamy naśladować Maryję ?

■    Zapamiętaj :

39.    Dlaczego oddajemy cześć Maryi ? Oddajemy cześć Maryi, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa i najwspanialszym owocem Jego odkupienia.

40.    W jaki sposób najdoskonalej czcimy Maryję ?

Najdoskonalej czcimy Maryję naśladując Jej miłość i posłuszeństwo Bogu oraz oddanie ludziom.

■    Zadanie :

1.    Wypisz z modlitw eucharystycznych zdania mówiące o Maryi.

2.    O co Mickiewicz prosi Maryję w I księdze „Pana Tadeusza” ?

3.    Narysuj kontury Polski i zaznacz znane ci miejscowości maryjne.

Dodaj komentarz