Bóg wypełnia plan zbawienia za pośrednictwem ludzi

Jezus twarzDowiedziałeś się już, że Pismo św. mówi o wybranych ludziach i o niektórych wydarzeniach z dziejów narodu żydowskiego.

Bóg posługuje się ludźmi jako pośrednikami

Jesteś człowiekiem wierzącym. Wiarę otrzymałeś od Kościoła. Kościół czerpie ją z Pisma św. Pismo św. mówi o człowieku, którego nazywa Abrahamem. Wiesz już o tym, że Abraham uwierzył Bogu bez zastrzeżeń. Bóg dał mu obietnicę zbawienia. Abraham zaś przekazał ją swoim potomkom. W ten sposób Bóg posłużył się Abrahamem jako pośrednikiem do przekazania wszystkim ludziom obietnicy zbawienia. Potomkowie Abrahama uwierzyli w obietnice Boże dane ich ojcu. Kiedy znaleźli się w Egipcie, rozrośli się w naród. Wtedy jeden z faraonów chciał ich wygubić. Bóg jednak uratował potomków Abrahama od zguby. Powołał Mojżesza, ażeby wyprowadził cały lud z niewoli egipskiej. Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu na pustynię. Tam za jego pośrednictwem Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem i uczynił go swoim narodem wybranym. W ten sposób Bóg posłużył się Mojżeszem jako pośrednikiem w urzeczywistnianiu swego planu zbawienia. Naród wybrany wierzył, że Bóg spełni obietnicę zbawienia i tę wiarę przekazywał swoim dzieciom i wnukom. Bóg czuwał, aby Izraelici tak właśnie czynili. Za ich pośrednictwem wiara przechodziła z pokolenia na pokolenie i przetrwała aż do przyjścia Zbawiciela. Bóg posłużył się potomkami Abrahama, czyli Ludem Bożym Starego Przymierza, jako pośrednikami w przekazywaniu zbawienia. Za pośrednictwem Abrahama, Mojżesza i narodu wybranego Starego Przymierza wiara w zbawienie dotarła do innych ludów. Dotarła także do naszego narodu, do nas samych. Przez nich Bóg poucza nas o zbawieniu. Są oni więc i dla nas pośrednikami Bożymi.

Dlaczego czytamy o pośrednikach podczas Zgromadzenia eucharystycznego ?

Opowiadania o Abrahamie, Mojżeszu i narodzie wybranym, a także o innych postaciach i wydarzeniach Starego Przymierza mówią nam, że Bóg kocha wszystkich ludzi i że pragnie ich wszystkich zbawić. W Abrahamie, w Mojżeszu, w uwolnieniu z niewoli egipskiej, w zawarciu przymierza i w innych wydarzeniach Bóg zapowiada i rozpoczyna dzieło zbawienia, którego w pełni dokona w Chrystusie.
Bóg dał Abrahamowi obietnicę i w ten sposób zapowiedział i rozpoczął zbawienie. Wypełnił jednak obietnice i zbawił świat przez Jezusa Chrystusa. Abraham zapowiada i wyobraża Chrystusa, jest Jego „figurą”. Mojżesz z rozkazu Bożego wyprowadził naród z niewoli egipskiej. Jezus Chrystus uwolnił wszystkich ludzi od grzechu. Mojżesz z rozkazu Bożego zawiera na Synaju przymierze z Bogiem w imieniu narodu wybranego Starego Zakonu. Jezus Chrystus z woli Boga zawiera na krzyżu Nowe Przymierze między całą ludzkością a Bogiem. Mojżesz działał i przemawiał w imieniu Boga. Chrystus działa i przemawia w imieniu Boga, swego Ojca. Mojżesz jest ,,figurą” Chrystusa, a jego działanie i słowa zaczynają i wyobrażają zbawcze działanie Chrystusa.
Również przez inne osoby i zdarzenia Starego Przymierza Bóg zapowiada i rozpoczyna dzieło zbawienia, którego dokonał Chrystus i które ciągle dokonuje się w Kościele. Kiedy więc gromadzimy się na Mszy św., aby uczestniczyć w dziele zbawienia, Bóg słowami Pisma św. Starego Testamentu poucza nas o tym zbawieniu i wzywa nas do współdziałania ze sobą.

Jak odpowiem Bogu ?

Gdy będę poznawał postacie i wydarzenia Starego Testamentu, uświadomię sobie, że przez nie Bóg działa dla zbawienia wszystkich ludzi, a więc i mnie. Czy nie powinienem coraz lepiej poznawać je i dziękować Bogu, który tyle dla mnie uczynił ? Wdzięczność tę mogę już teraz wyrazić słowami :
„Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida ; jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków; że nas wybawi od nieprzyjaciół… że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze — na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi”

(Łk 1, 68-71 a. 72-73).

■    Pomyśl :

1.    Dzięki komu obietnica zbawienia dotarła do wszystkich narodów ?
2.    Jakich już znasz pośredników Bożych ?
3.    Czy pośrednikami w dziele zbawienia są tylko jednostki ?
4.    Co mają z nami wspólnego osoby i wydarzenia z dziejów narodu wybranego ?

■    Zapamiętaj :

45.    Kim się posługuje Bóg w dziele zbawienia ?

Bóg w dziele zbawienia posługuje się ludźmi.

46.    Kogo wyobrażają postacie i wydarzenia Starego Testamentu ?

Postacie i wydarzenia Starego Testamentu wyobrażają Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze działanie.

■    Zadanie :

Napisz, jakie znasz jeszcze opowiadania o osobach lub o wydarzeniach, przez które Bóg działał dla zbawienia wszystkich ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.