Postęp a religia

Postęp a religia

Zastanawiasz się, jaki wybrać zawód, w jakim kierunku dalej się kształcić… Przez ten zawód będziesz chciał zapewnić sobie byt. Pragniesz ponadto, aby w przyszłości wyróżnić się w tym zawodzie, dokonać czegoś dla innych ludzi, dla całego społeczeństwa. Twój zawód złączy cię z wieloma ludźmi, których dziś jeszcze nie znasz. Może to będą przedstawiciele innych narodów, a może nawet innych kontynentów. W ten sposób włączysz się we wspólny wysiłek wszystkich ludzi na rzecz postępu. Co ma wspólnego z tym wszystkim religia ?

Człowiek przez postęp współdziała z Bogiem

Ludzie zawsze pracują nad poprawą swej doli. Usiłują ujarzmić przyrodę i wykorzystać jej siły. Robią wynalazki, aby ułatwić sobie pracę ; chcą lepiej mieszkać, ubierać się i jeść. Zwalczają choroby, szukają sposobów na zmniejszenie cierpienia. Rozwijają komunikację, która staje się coraz bardziej wygodna — stąd wzajemna pomoc staje się coraz szybsza i sprawniejsza.
Ludzie wybitniej utalentowani tworzą dzieła duchowe. Przekazują innym swoje myśli i uczucia : piszą, malują, rzeźbią i budują. Wywołują u innych ludzi głębokie przeżycia za pomocą słowa, muzyki i sztuki. W ten sposób tworzy się cywilizacja i kultura, które wpływają na duchowy rozwój całej ludzkości. Ten rozwój materialny i duchowy stanowi prawdziwy postęp.
To wszystko dzieje się z woli Boga — Stwórcy. Dał On człowiekowi umysł, dzięki któremu człowiek potrafi przetwarzać świat i tworzyć dobra duchowe. Bóg obdarzył człowieka zdolnością przekazywania swoich osiągnięć innym ludziom. Bóg powołał człowieka do współdziałania ze sobą w kierowaniu światem. Wyrażają to słowa Pisma św. : „Rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28).

Postęp prowadzi do jedności wśród ludzi

W pracy nad rozwojem świata potrzebny jest zjednoczony wysiłek wszystkich ludzi. Ludzie są od siebie zależni i wzajemnie sobie potrzebni. Może śledziłeś lot człowieka na księżyc ? Wiesz, że wielu ludzi przygotowywało ten lot, a potem pracowało nad pomyślnym jego przebiegiem.
Potrzebę wzajemnej pomocy odczuwają ludzie zwłaszcza w obliczu powszechnych zagrożeń, epidemii, powodzi, trzęsienia ziemi… Dzięki środkom społecznego przekazu jak : prasa, radio, telewizja, internet wszyscy dowiadują się szybko o tych klęskach i równie szybko śpieszą z pomocą.

Wzajemna pomoc jednoczy ludzi na całym świecie

Jeszcze bardziej jednoczy ludzi obrona praw człowieka oraz zapobieganie powszechnym zagrożeniom, a zwłaszcza wojnie. Dla zjednoczenia swych wysiłków ludzie tworzą różne organizacje, nawet międzynarodowe. Największą z nich jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dzięki wspólnym wysiłkom wyrównują się różnice między ludźmi i wszystkich łączy jedność myśli, pragnień i osiągnięć. W ten sposób tworzą powoli jedną wielką rodzinę.
Dążenie do jedności, tak powszechne wśród ludzi, jest wypełnianiem Bożego zamiaru. Bóg chciał jedności wszystkich ludzi. Człowiek ten Boży plan zakłócił przez grzech. Grzech bowiem rozbił i rozbija dalej jedność między ludźmi, a niekiedy wprowadza nawet wzajemną wrogość. Bóg jednak dalej urzeczywistnia swój zamiar zjednoczenia wszystkich ludzi. Czynił to, gdy powołał Abrahama i zawarł z nim przymierze, gdy ludowi wybranemu powierzył swoje obietnice i przypominał je przez proroków. „A gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg swojego Syna, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” (por. J 11, 52). Do tej jedności Bóg powołał wszystkich ludzi. Bóg spełnia swoje zamiary nawet przez tych, którzy w Niego nie wierzą.

Jak odpowiem Bogu ?

Już teraz, gdy przygotowujesz się do przyszłego zawodu, wraz z innymi przyczyniasz się do postępu i jednoczenia wszystkich ludzi.
Kiedy jesteś na Mszy św. i w czasie Modlitwy eucharystycznej słyszysz słowa : „Ty stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu, jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem” (IV Modlitwa eucharystyczna) oraz słowa : „W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie dzieci swoje rozproszone po całym świecie” (III Modlitwa eucharystyczna), Bóg wzywa cię do współdziałania w kierowaniu światem i w jednoczeniu ludzi.
Jak wykorzystam moje uczestnictwo w tegorocznej katechizacji, aby przygotować się do tego współdziałania z Bogiem ? Jak wykorzystam moją obecność na katechezie, aby poznać, czym mogę się przyczynić do jednoczenia ludzi i do postępu ?

■    Pomyśl :

1.    W jaki sposób ludzie czynią ziemię sobie poddaną ?

2.    Do czego przyczyniamy się swoją pracą ?

3.    Dlaczego możemy powiedzieć, że człowiek tworząc kulturę i cywilizację współdziała z Bogiem ?

4.    Kiedy zachodzi potrzeba współpracy i wzajemnej pomocy ?

5.    Co burzy jedność wśród ludzi ?

6.    Jak Bóg prowadzi ludzi do jedności ?

■    Zapamiętaj :

1.    Do czego powinna prowadzić działalność człowieka na ziemi ?

Działalność człowieka na ziemi powinna prowadzić do postępu i zjednoczenia wszystkich ludzi.

■    Zadanie :

1.    Czego trzeba, aby technika służyła wszystkim ludziom ?

2.    Jakich znasz ludzi wierzących, którzy przyczynili się do postępu ?

Dodaj komentarz