Bóg jest istotą duchową

Chrystus PantokratorBóg jest istotą duchową

Bóg cię kocha. Uczynił cię podobnym do siebie. Obdarował cię swoim życiem i zaprosił do współdziałania ze sobą w ulepszaniu świata. Dla twego dobra ustanowił prawo moralne, abyś wiedział, jak trzeba żyć i postępować, abyś był bezpieczny wśród ludzi i szczęśliwy.
Może czasem pragniesz spotkać się z Bogiem. Może chciałbyś Go zobaczyć, podobnie jak widzisz inne osoby ? Czy jest to możliwe ?

Bóg nie jest jak człowiek

Ludzie próbują sobie Boga wyobrazić. Z twojego podręcznika do historii dowiadujesz się, że Egipcjanie wierzyli w wielu bogów. Jednych przedstawiali sobie jako ludzi, innych jako postacie o ciałach ludzkich z głowami zwierząt. Byli przekonani, że bogowie mogą przebywać w ciałach zwierząt.Grecy także wierzyli w wielu bogów. Przedstawiali ich w postaci ludzi, ale wierzyli, że są nieśmiertelni.
Podobnie przedstawiało sobie Boga wiele innych narodów. Niestety, żaden z nich nie miał pełnego pojęcia o Bogu. Był tylko jeden naród, naród wybrany, który znał Boga. Jemu objawił się Bóg jako jedyny i prawdziwy. Przez niego inne narody miały poznać jedynego i prawdziwego Boga. Niekiedy pod wpływem sąsiednich ludów Izraelici próbowali również przedstawiać niewidzialnego Boga pod postacią różnych posągów. Bóg upominał ich jednak przez proroków, że jest Bogiem jedynym i zupełnie innym, niż wyobrażają Go sobie ludzie. Przez Ozeasza proroka mówił do nich : ,,Bogiem jestem, nie człowiekiem” (Oz 11, 9). Dlaczego zatem w Piśmie św. Starego Przymierza znajdujemy takie wyrażenia, z których zdaje się wynikać, że Bóg jest podobny do człowieka ?
Czytamy w Piśmie św. słowa : ,,Patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców” (Ps 8, 4), albo : ,,Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich” (Ps 13, 2).
Pismo św. mówi też często, że Bóg rozmawiał z ludźmi, z Abrahamem, Mojżeszem, Dawidem. Mówi, że Bóg się gniewa, cieszy, przebacza. Jak trzeba rozumieć takie wyrażenia ? Nie można ich brać w sensie dosłownym. Wprawdzie Pismo św. mówi o Bogu tak, jak gdyby był On człowiekiem, czyni to jednak tylko dlatego, że chce przedstawić Boga żywego i działającego. Język zaś ludzki życie i działanie wyraża słowami : widzi, słyszy, mówi, gniewa się, przebacza itp.
Wszelkie porównywanie Boga do człowieka czy innych stworzeń nie oddaje tego, kim jest Bóg. Dlatego właśnie Prawo Przymierza zabraniało Izraelitom przedstawiania Boga w obrazach czy posągach (Wj 20, 3-5). Ten zakaz przypominają ciągle prorocy (Jr 2, 26-28).
Bóg zatem objawia się nam w Piśmie św. jako żywy i działający. Ale jest On Bogiem, a nie człowiekiem. Jest duchem, a nie ciałem, które można sobie wyobrazić i zobaczyć.

Bóg, który jest Duchem, objawił się w Jezusie Chrystusie

Pismo św. Starego Testamentu mówi nam, że Bóg nie jest taki sam jak człowiek, że jest niewidzialny i działa inaczej niż ludzie. Także Jezus Chrystus objawił nam, że Bóg jest duchem. W rozmowie z Samarytanką przy studni Jakubowej powiedział : „Bóg jest duchem ; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” (J 4, 24).

Niemniej jednak w Jezusie Chrystusie Bóg niewidzialny, który jest duchem, stał się dla nas widzialny. Dzięki Chrystusowi poznaliśmy Boga niewidzialnego. On nas pouczył, że stanowi jedno z Bogiem Ojcem. Kto Jego widzi, widzi i Ojca. Na prośbę Apostoła Filipa : „Panie, pokaż nam Ojca”, Jezus odpowiedział : „Tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś ? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz : « Pokaż nam Ojca ? » Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?” (J 14, 9-10a). Boga, który jest duchem, człowiek nie może poznać o własnych siłach. Nie może Go dotknąć ani zobaczyć. Bóg nie może stać się przedmiotem badań naukowych : fizyki, chemii czy astronomii. Naszym rozumem dochodzimy tylko do tego, że Bóg istnieje. Natomiast jaki On jest, możemy poznać tylko z Objawienia.

Jak odpowiem Bogu ?

Bóg jest całkowicie inny niż człowiek. Poznajemy Go z Objawienia. Ile wkładasz wysiłku w twoje lekcje religii, dzięki którym możesz lepiej poznać Boga ? Jak korzystasz z liturgii słowa, kiedy to Bóg niewidzialny przemawia do ciebie ?
Tajemnicę niewidzialnego Boga, który przybliżył się do nas w Jezusie Chrystusie, przeżywamy zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia. I ty możesz w swej modlitwie korzystać ze słów, którymi w czasie Zgromadzenia eucharystycznego modli się cały Kościół :
„Godne to i sprawiedliwe, abyśmy Tobie, Panie, składali dziękczynienie. Albowiem przez tajemnicę Wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych” (Pre-facja na Boże Narodzenie).

■    Pomyśl:

1.    Jak pojmowali Boga Egipcjanie ? Grecy ?
2.    Co narodowi wybranemu objawił Bóg o sobie ?
3.    Co przypominali Izraelitom prorocy ?
4.    W kim Bóg stał się dla nas widzialny ?

■    Zapamiętaj:

58.    Dlaczego Boga nie można sobie przedstawić zmysłowo ?
Boga nie można sobie przedstawić zmysłowo dlatego, że jest istotą duchową.

59.    Kto objawił nam pełną prawdę o Bogu ? Pełną prawdę o Bogu objawił nam Jezus Chrystus — Syn Boży.

■    Zadanie :

1.    Odszukaj i wpisz do zeszytu modlitwę kosmonautów.
2.    Przeczytaj jeszcze raz wiadomości o bogach egipskich i greckich i zastanów się, czy jest tam coś podobnego do twojej wiary ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *