Bóg zawiera przymierze ze swoim ludem

przymierze bog synajMoże kiedyś w piękną, słoneczną niedzielę, gdy twoi koledzy szli nad wodę, ty poszedłeś z niechęcią na Mszę św. ? Kiedy indziej miałeś wielką ochotę oglądać interesujący film, a rodzice nakazali ci pozostać przy młodszym rodzeństwie. Na pewno musiałeś się przezwyciężyć, by pozostać w domu. Może myślisz w takich sytuacjach, że odpadłyby te wszystkie wyrzeczenia, gdyby Bóg nie stawiał wymagań. Może ci się zdaje, że Bóg jest daleki, nie interesuje się ludźmi, ich pracą, pragnieniami i cierpieniami, a jedynie krępuje człowieka, nakłada obowiązki i niby sędzia surowy wymierza karę ? Czy tak jest naprawdę ?

Przymierze na Synaju

Przeczytaj słowa Pisma św., a dowiesz się, jaki Bóg jest naprawdę. Zobacz, jaki ukazuje się Bóg w Piśmie św.
Bóg wyrwał swój lud z niewoli egipskiej i przez Mojżesza przyprowadził go pod górę Synaj. Tu postanowił zawrzeć z nim przymierze. Pismo św. mówi o tym tak :
,,Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Bóg zawołał na niego z góry i powiedział : Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela : wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, ja niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia” (Wj 19, 3-5).
Mojżesz przekazał ludowi Boży zamiar. Trzy dni trwały przygotowania do wielkiej uroczystości zawarcia przymierza. W oznaczonym dniu cały naród zgromadził się u stóp góry Synaj. Sam Mojżesz rozmawiał z Bogiem. A potem wszystkie słowa Boga przekazał ludowi. Następnie zbudował ołtarz.
„Potem polecił młodzieńcom z synów Izraela złożyć dla Boga ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli : «Wszystko, co powiedział Bóg, uczynimy i będziemy posłuszni ». Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc : Oto krew przymierza, które Bóg zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów” (Wj 24, 5-8).
Widzisz więc, że Bóg, który ukazuje się nam w Piśmie św., zbliża się do człowieka, aby zawrzeć z nim przymierze.
Przymierze jest to umowa między dwoma plemionami czy państwami o wzajemnej pomocy, współdziałaniu i przyjaźni. Swoją wspólnotę z narodem wybranym Bóg również nazwał przymierzem.
Przymierze na Synaju było pogłębieniem przymierzy z Patriarchami Izraela (Ps 104, 8). Zostało ono przypieczętowane krwią ofiary złożonej na ołtarzu. Bóg zobowiązał się otaczać szczególną opieką swój lud, któremu objawił swe imię (Wj 3), Izraelici zaś przyrzekli wiernie służyć jedynemu Bogu, Jahwe, „Który jest”.
Przymierze pod Synajem miało wielkie znaczenie dla ludu izraelskiego. Izraelici uważali je za najważniejsze wydarzenie w swojej historii, historii narodu wybranego. Bóg nie wybrał ich tylko dla ich własnego dobra. Zaprosił ich do współdziałania dla dobra wszystkich ludzi. Naród wybrany miał być odtąd pośrednikiem w zbawianiu innych narodów.

Stare a Nowe Przymierze

A jakie znaczenie da dla nas przymierze zawarte pod Synajem ?
O znaczeniu przymierza synajskiego mówią prorocy. Wyjaśniają oni, że Bóg tak prowadzi swój lud, jak pasterz owczarnię (Iz 40,11 ; Ps 22). Troszczy się o Izraela jak ogrodnik o swoją winnicę (Iz 5, 7). Kocha swój lud, jak kochają się małżonkowie (Oz 1, 3). Jednocześnie te porównania proroków zapowiadają Nowe Przymierze, w którym Chrystus będzie Dobrym Pasterzem, Rolnikiem i jakby Małżonkiem, a Jego Kościół Owczarnią, Winnicą i jakby Małżonką. Przez Jeremiasza proroka mówi Bóg :
,,Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serce moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode Mnie” (Jr 32, 40).
Przymierze zawarte na Synaju nazywamy Starym Przymierzem. Było ono zapoczątkowaniem i zapowiedzią Nowego Przymierza, które zawarł na Kalwarii nasz Pośrednik,
Jezus Chrystus i przypieczętował je na wieki własną krwią (1 Kor 1, 25). W tym Nowym Przymierzu dostrzegamy jeszcze większą miłość Boga. Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, prowadzi nas do Ojca, opiekuje się nami, a także karmi nas swoim Ciałem. Przymierze to obejmuje nie tylko jeden naród, ale wszystkich ludzi. Do uczestnictwa w nim zostaliśmy powołani przez chrzest. Jesteśmy teraz „nowym Ludem Bożym”, nową wspólnotą w Jezusie Chrystusie.

Jak odpowiem Bogu ?

Chrystus sprawił, że zostałeś uczestnikiem przymierza z Bogiem. Należysz do wybranego Ludu Bożego. Bóg powołał cię do współdziałania z sobą, do przyjacielskiej współpracy. Teraz oceń sam, czy mają rację ci, którzy mówią, że Bóg jest daleki, że On tylko krępuje człowieka i stawia mu wymagania. Bóg naprawdę uczynił wszystko, aby ludzi i ciebie dopuścić do swojej przyjaźni i dać wszystkim możność współpracy z sobą. Dlatego religia jest nie tylko wypełnianiem obowiązków, spełnianiem nakazów, lecz także prawdziwym współdziałaniem z Bogiem. Czy cenisz wezwanie Boże ? Czy chcesz współpracować z Bogiem ? Abyś mógł lepiej pamiętać o swojej przynależności do nowego Ludu Bożego, czyli do Kościoła, powtarzaj słowa modlitwy :

„Boże, który po ustaniu Starego Przymierza zawarłeś Nowe przez Jednorodzonego Syna Twego, daj nam, prosimy, abyśmy jako nowy Lud Boży w miłości złączeni coraz lepiej Cię poznawali i coraz wierniej Ci służyli”. Swoją wdzięczność za powołanie do współpracy i przyjaźni z Bogiem wypowiedz słowami pieśni :
„Panie mój, cóż Ci oddać mogę, za bezmiar niezliczonych łask ?
W każdy dzień sławić będę Cię, wielbić Cię, Alleluja I Gdy wyznaję nędzę swą, jak Ojcjec słuchasz mnie,
Gdy lęk śmierci mnie ogarnia, Ty umacniasz mnie.
Panie mój…
Byłem słabym dzieckiem Twym, Tyś mnie w ramiona wziął.
Gdy ubogim byłem Panie, Tyś wzbogacił mnie.
Panie mój…
Tak jak Ojciec wiedziesz mnie i chronisz mnie od łez,
Ty znasz wszystkie kroki moje, próżny więc mój lęk.
Panie mój…
Błogosławię imię Twe i sławię dobroć Twą,
Wiem, że dojdę drogą Twoją w święty Ojca dom.
Panie mój…”

■ Pomyśl :

1. Co to jest przymierze ?

2. Na czym polegało przymierze zawarte na Synaju ?

3. Do czego Bóg powołał swój lud zawierając przymierze ?

4. Kiedy ty zostałeś powołany do współpracy i przyjaźni z Bogiem ?

■ Zapamiętaj :

33. Jak nazywamy przymierze zawarte na Synaju ?

Przymierze zawarte na Synaju nazywamy Starym Przymierzem albo Starym Testamentem.

34. Jakie znaczenie w historii zbawienia miało przymierze zawarte na Synaju ? Przymierze zawarte na Synaju czyniło naród wybrany pośrednikiem i zapowiadało Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie.

■ Zadanie :

Przeczytaj rozdział 19 Księgi Wyjścia i opowiedz na podstawie Pisma świętego o przymierzu na Synaju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *