Jezus Chrystus gromadzi nowy Lud Boży

Jezus Chrystus gromadzi nowy Lud Boży

Zdarzyło się może, że twoi koledzy wesoło się bawili, a ty stałeś z boku. Na pewno miałeś wielką ochotę przyłączyć się do wesołej gromady, ale coś stało na przeszkodzie. Chyba źle się czułeś w odosobnieniu. Kiedy indziej byłeś zadowolony, ponieważ sam organizowałeś zabawę albo brałeś w niej czynny udział.
Człowiek nie chce żyć w samotności. Dobrze się czuje i przeżywa radość, gdy pracuje lub odpoczywa w zgranej gromadzie. Gdy ludzie wspólnie do czegoś dążą i nad czymś pracują, wtedy łatwiej osiągają cel niż w pojedynkę.
A jak jest z naszą drogą do Boga ? Czy do Boga każdy zdąża w pojedynkę, czy też idziemy razem ?

Wierni Bogu Przymierza

Poznałeś już Boży plan zbawienia w Starym Przymierzu. Bóg posłużył się narodem wybranym, objawił się mu i zawarł z nim przymierze, które w zamiarach Bożych było przygotowaniem do Nowego Przymierza. Bóg chciał je zawrzeć z nowym Ludem Bożym. Przymierze to zapowiadali prorocy. Prorok Izajasz ogłosił, że w narodzie izraelskim powstanie ,,Sługa Jahwe”. On zgromadzi przy sobie „świętą Resztę”, czyli ludzi wiernych Bogu. Ta święta Reszta, czyli prawdziwi czciciele Boga, rozrosną się w nowy, święty Lud Boży (por. Iz 52, 13 — 53). Prorok Jeremiasz zapowiedział, że ten Lud Boży będzie się kierował prawem spisanym na sercach (Jr 31, 33).
Wreszcie prorok Ezechiel mówił, że na ten nowy Lud Boży Bóg wyleje swego Ducha (Ez 36, 26).

Jezus gromadzi uczniów

Przepowiednie proroków spełniły się w Jezusie Chrystusie. On jest zapowiedzianym „Sługą Jahwe”, który zaczyna gromadzić przy sobie nowy lud.
W Ewangelii św. Mateusza czytamy :
„Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro ; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich : « Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi ». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim” (Mt 4, 18-22). Ewangeliści podają najważniejsze wydarzenia z początku publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Są to : chrzest, pobyt na pustyni i powołanie uczniów. Te wydarzenia rozpoczęły gromadzenie wokół osoby Chrystusa zapowiedzianego przez proroków nowego Ludu Bożego. Trwa ono do dnia dzisiejszego.
Gdy w trzecią niedzielę zwykłą (rok A) usłyszysz w kościele czytanie Ewangelii o powołaniu uczniów, wówczas sam Chrystus i do ciebie kieruje słowa : s,Pójdź za mną”. Tym wezwaniem przypomina ci, że od chwili chrztu należysz do nowego Ludu Bożego oraz że powinieneś wiernie wypełniać podjęte zobowiązanie. Stałeś się bowiem Jego uczniem.

Jezus wybiera Apostołów

Od chrztu w Jordanie Jezus obchodził całą Galileję. Nauczał w synagogach. Głosił Ewangelię Królestwa. Szły za Nim i słuchały Go wielkie rzesze ludzi. Wielu uwierzyło w Jego posłannictwo i oddawało cześć Bogu Ojcu. Spośród uczniów Jezus wybrał niektórych jako najbliższych i zaufanych przyjaciół.
,,W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami : Szymona, którego nazwał Piotrem ; i brata jego, Andrzeja ; Jakuba i Jana ; Filipa i Bartłomieja ; Mateusza i Tomasza ; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy ; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą” (Łk 6, 12-16).
Tak więc spośród swoich uczniów wybrał Jezus dwunastu Apostołów, tj. posłanych. Uczynił ich swoimi przyjaciółmi. Z nimi razem przebywał i wtajemniczał ich coraz głębiej w naukę o Królestwie Bożym. Wśród Apostołów zaś wyróżniał Jezus rybaka znad jeziora Genezaret, Szymona syna Jony. Nazwał go Piotrem (Petros po grecku znaczy skała, opoka).

Wybór Apostołów i wyróżnienie Piotra, świadczy, że niektórzy uczniowie Jezusa otrzymali szczególne powołanie i specjalne posłannictwo wobec nowego Ludu Bożego. Ten ,,Nowy Lud Boży” to Kościół święty. On stał się spadkobiercą Bożych obietnic (por. Rz 11, 5-8).

Jak odpowiem Bogu ?

Jezus prowadzi ludzi do Boga. Gromadzi ich i tworzy nowy Lud Boży. Przez chrzest należysz już do nowego Ludu Bożego, do Kościoła. Chrystus powołał cię, abyś współpracował z Nim nad gromadzeniem Ludu Bożego i przyczyniał się do rozwoju Królestwa Bożego na ziemi.

Czy naprawdę poważnie traktujesz to zaszczytne powołanie ? Co konkretnie winie-neś zrobić, by w twoim otoczeniu (w szkole, w rodzinie, wśród kolegów) wzrastało Królestwo Chrystusa ? Jaka jest twoja łączność z parafią, która jest cząstką Ludu Bożego ? Czy w czasie niedzielnej Mszy św. zdajesz sobie sprawę, że wraz ze wszystkimi zgromadzonymi zdążasz do Boga. Co masz czynić, niech ci przypomną słowa pieśni :

„O Chryste Królu, Władco świata,

Twoimi zawsze chcemy być,

W Tobie mieć wodza, w Tobie Brata,

Pod berłem Twoim wiecznie żyć.

Króluj nad nami, Boże nasz,

Drogą świetlaną prowadź w przód, Wspieraj swą mocą, łaską darz,

U wiekuistych przyjmij wrót”.

■    Pomyśl :

1.    Co zapowiedzieli prorocy o nowym Ludzie Bożym ?
2.    W kim spełniły się zapowiedzi proroków o nowym Ludzie Bożym ?
3.    W jaki sposób Pan Jezus zaczął gromadzić nowy Lud Boży ?
4.    Komu spośród uczniów Pan Jezus dał szczególne powołanie i posłannictwo ?
5.    Gdzie Chrystus w dalszym ciągu gromadzi swój Lud ?

■    Zapamiętaj:

28.    Kiedy Jezus zaczął gromadzić nowy Lud Boży ?
Jezus zaczął gromadzić nowy Lud Boży, czyli Kościół, od początku swej publicznej działalności.

29.    Kogo obecnie Chrystus powołuje do współpracy w gromadzeniu nowego Ludu Bożego ?
Obecnie Chrystus powołuje do współpracy w gromadzeniu nowego Ludu Bożego wszystkich ludzi ochrzczonych.

■    Zadanie :

1.    Przeczytaj o powołaniu Mateusza (Mt 9, 9) i o powołaniu Szawła (Dz 9, 1-31). Do czego Bóg ich powołał ?
2.    Spróbuj wytłumaczyć, dlaczego Tomasz Merton swojej książce o życiu chrześcijańskim dał tytuł : „Nikt nie jest samotną wyspą” ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *