W Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec objawia swą zbawczą miłość do ludzi

W Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec objawia swą zbawczą miłość do ludzi

Czasem rodzice wyrzekają się swoich dzieci, bo zawiodły ich oczekiwania. Nauczyciel odwraca się od złego ucznia, który lekceważy obowiązki, jego polecenia i rady. Ale wiesz przecież, że są i tacy rodzice, którzy nie przestają miłować nawet wyrodnego dziecka. Znasz może i nauczycieli cierpliwych i wyrozumiałych aż do ostateczności. Jak postępuje Bóg ? Co o Bogu, naszym Ojcu, objawia nam Jezus Chrystus ?

Jezus wśród grzeszników

Jezus we wszystkim, co czynił, okazywał ludziom wielką miłość. „Przeszedł przez życie dobrze czyniąc” (Dz 10, 38).
Ludzie często gardzą pewnymi pracami. Z niechęcią odnoszą się do tych, którzy je wykonują. Wyśmiewają się z ludzi ułomnych. Odsuwają się od ludzi mających liczne nałogi czy popełniających grzechy. Tak było również w Palestynie. Faryzeusze pogardzali celnikami i grzesznikami.
Jezus Chrystus postępował inaczej. Nikogo nie lekceważył. Szanował każdego człowieka i każdą pracę. Potrafił dojrzeć wartość nawet u tych osób, którymi ludzie pogardzali. Jezus jak dobry lekarz spieszy z pomocą tym przede wszystkim, którzy są chorzy duchowo. Sparaliżowanemu powiedział : „Ufaj synu, odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mt 9, 2). A niewieście grzesznej w domu Szymona rzekł : „Twoje grzechy są odpuszczone” (Łk 7, 48). Dlatego chętnie przebywał wśród ludzi słabych, grzeszników, wśród pogardzanych celników. Wybrał spośród nich nawet swoich uczniów. „Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego : « Pójdź za Mną ». On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów : « Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami ? » On, usłyszawszy to, rzekł: « Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy : Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników »” (Mt 9, 9-13).

Jezus objawia miłosierdzie Ojca

Takie postępowanie Jezusa potępiali faryzeusze. Na ich zarzuty i krytykę Jezus odpowiedział w przypowieściach.
„Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi ». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść : « Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie ? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu ; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im : ,Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła’. Powiadam wam : Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie ? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi :
„Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam’. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca»” (Łk 15, 1-10).

W Ewangeliach opis dobroci Jezusa dla grzeszników i przypowieści, które przed chwilą czytałeś, wiążą się ściśle ze sobą. I w postępowaniu Jezusa wobec grzeszników, i w jego słowach objawiła się odwieczna miłość Boga do człowieka, nawet grzesznego. W Jezusie Chrystusie Bóg wychodzi naprzeciw każdego człowieka grzesznego z przebaczeniem i z miłosierdziem. Nawet największemu grzesznikowi daje moc i siłę, aby porzucił swoje grzechy i nawrócił się do Boga żywego. Najwyraźniej zbawcza miłość Boga Ojca objawiła się w śmierci Jezusa Chrystusa. Św. Paweł tak o tym mówi : ,,Bóg zaś okazuje nam swoją miłość (właśnie) przez to, że Chrystus umarł za nas” (Rz 5, 8). Św. Jan jeszcze wyraźniej tłumaczy nam, że „Bóg pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19) i „posłał Syna swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4, 10). Zbawcza miłość Boga, która objawiła się w Jezusie Chrystusie, działa dzisiaj w Kościele. Słowo Boże głoszone w Kościele jest Dobrą Nowiną przepowiadaną wszystkim ludziom, w szczególności biednym i opuszczonym grzesznikom. Już w sakramencie chrztu Bóg przebacza grzesznikowi i obdarza go swoją miłością. W sakramencie pokuty miłosierny Ojciec przyjmuje marnotrawnego syna. W Eucharystii zaś uobecnia się ofiara naszego zbawienia „na odpuszczenie grzechów”, a człowiek w najdoskonalszy sposób łączy się z Ojcem.

Jak odpowiem Bogu ?

Gdy w dwudziestą czwartą niedzielę zwykłą (rok C) słyszysz podczas Zgromadzenia eucharystycznego przypowieść o Dobrym Pasterzu, wtedy i tobie objawia Bóg przebaczającą miłość i wzywa cię, byś jej całkowicie zaufał. Z tą miłością winieneś współpracować, aby mogło nastąpić w twoim życiu pełne nawrócenie, czyli zbliżenie się do Boga i prawdziwe zjednoczenie z Nim. Jednocześnie wzywa cię Chrystus, byś i ty okazywał miłość wszystkim ,,twoim winowajcom”.
Jak często przystępujesz do sakramentu pokuty, w którym w sposób szczególny spotykasz się z przebaczającym Bogiem ?
Czy próbowałeś ułatwić komuś z bliskich powrót do Boga przez ukazanie Jego dobroci i miłosierdzia ?
Bóg jest pełen miłosierdzia. Jego miłość obejmuje wszystkich. Módl się do Niego słowami kolekty z dziesiątej niedzieli w ciągu roku :
„Boże, który najbardziej ukazujesz swoją wszechmoc przebaczając i litując się, pomnóż w nas łaski Twego miłosierdzia, abyśmy biegnąc ku Twoim obietnicom stali się uczestnikami dóbr niebieskich”.

■    Pomyśl :

1.    W jakich wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa objawiła się przebaczająca miłość Boga ?
2.    Co objawia nam Chrystus w przypowieści o Dobrym Pasterzu, zgubionej drachmie, synu marnotrawnym ?
3.    Jak Bóg przyjmuje człowieka, który się nawraca ?
4.    Gdzie dziś spotykamy się z przebaczającą miłością Boga ?

■    Zapamiętaj:

30.    „Nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”(1 J 4, 10).

31.    Jak Bóg objawił swoją przebaczającą miłość do ludzi ?
Bóg swoją przebaczającą miłość do ludzi objawił w życiu i w nauce Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza w Jego śmierci za nasze grzechy.

■    Zadanie :

Przeczytaj rozdział 15 z Ewangelii św. Łukasza i odpowiedz, jak Bóg postępuje wobec grzeszników ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *