Jezus Chrystus objawia, że jest Synem Bożym

Jezus Chrystus objawia, że jest Synem Bożym

Dowiedziałeś się już z Pisma św., że Jezus zapoczątkował Królestwo Boże zapowiedziane przez proroków. Tajemnica tego Królestwa objawiła się w słowie, czynach i w osobie Chrystusa, który przyszedł, aby ludzi obdarzyć życiem Bożym i uczynić z nich rodzinę dzieci Bożych. Jest to wielki dar dany ludziom, a zarazem obietnica Boża. Czy jest ktoś, kto może spełnić tę obietnicę ? Jaką mamy gwarancję jej wypełnienia ? Kim jest Jezus Chrystus ?

Świadectwo Jezusa o sobie samym

Czasami chorzy, uzdrowieni przez Jezusa, nazywali Go Synem Bożym, np. opętany z Gerazy wołał : „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego ?” (Mk 5, 7). Tytuł ten nie wywoływał zdziwienia u ludzi ówczesnych. Używano go bowiem w różnych znaczeniach. Synami Bożymi nazywano Izraelitów, ponieważ przez przymierze należeli do Boga. Synami Bożymi nazywano również ludzi, którzy naśladowali w swoim życiu i postępowaniu zalety Boga. Np. Pan Jezus nazywa synami Bożymi tych, którzy wprowadzają pokój (por. Mt 5, 9). W Starym Przymierzu Synem Bożym nazywano Mesjasza. Stąd i Jezusa nieraz nazywali Synem Bożym ci, którzy widzieli w Nim obiecanego Mesjasza. Nie uważano Go jednak za Boga, za równego Bogu, ponieważ dla Żydów było to trudne do zrozumienia. Oni znali tylko jednego Boga — Jahwe.
Jezus Chrystus objawił jednak, jakie jest naprawdę Jego synostwo. Objawił, że jest Synem Bożym w zupełnie innym znaczeniu. Uczynił to przed Radą żydowską na początku Męki. Tak opowiada o tym Ewangelia według św. Łukasza :
„Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę. Rzekli : «Jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam ». On im odrzekł: « Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi, i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej». Zawołali wszyscy: « Więc Ty jesteś Synem Bożym ? » Odpowiedział im : «Tak. Jestem Nim ». A oni zawołali : «Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa ? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego »” (Łk 22,66-71).
Jezus zapytany przez najwyższą władzę religijną narodu wybranego przyznaje, że jest Mesjaszem, zapowiedzianym w Księdze Daniela ,,Synem Człowieczym”. „Odtąd Syn Człowieczy będzie siedzieć po prawej stronie Wszechmocy Bożej”. Jezus oświadcza, że jest Synem Bożym w zupełnie innym znaczeniu niż to dotąd pojmowano. Jest równy Bogu. Wyznanie to uznano za największą Jego winę. Ewangelia św. Mateusza dodaje, że to wyznanie Chrystusa Rada uznała za bluźnierstwo i skazała Go na śmierć. Żydzi bowiem uważali za bluźniercę tego, kto czynił się równym Bogu.

Ojciec a Syn

Czy Jezus, Syn Człowieczy, ma udział w mocy i chwale Bożej dopiero od śmierci i zmartwychwstania ? Odpowiedź znajdujemy również w Ewangelii, zwłaszcza u św. Jana. Ewangelia św. Jana opowiada o sporach Żydów uczonych w Piśmie z Jezusem z Nazaretu. Gdy Jezus mówił, że Ojcem Jego jest Bóg, wtedy Żydzi oburzali się na to, że czyni się równym Bogu.
„W odpowiedzi na to Jezus im mówił :
« Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam : Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni »” (J 5, 19).
Zatem między Ojcem i Synem istnieje wewnętrzna jedność działania.
Poza tym Ojciec daje Synowi władzę udzielania życia i władzę sądzenia, dlatego Obaj są godni jednakowej czci :
„Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu” (J 5, 21-23).
Gdy Żydzi nie chcieli wierzyć Jego słowom, mówił do nich :
„Choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu” (J 10, 38).
Uczynkami tymi są dla wszystkich ludzi : Jego nauka, dokonane cuda, a przede wszystkim śmierć i zmartwychwstanie. Ewangelia św. Jana ukazuje, jak Jezus poucza nas, że jedno jest działanie Ojca i Syna, że Ojciec i Syn są wewnętrznie zjednoczeni ze sobą i że jednakową powinni odbierać cześć. Jezus-Mesjasz jest więc od początku równy we wszystkim swemu Ojcu (por. J 10, 33).

Wiara Kościoła

Kościół od samego początku wierzył i nauczał, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym, równym Ojcu.
Ewangelie spisane po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa są wyrazem tej wiary. Żyli nią pierwsi chrześcijanie i oddawali za nią życie. Wyznajemy ją również i my. Życie chrześcijańskie jest życiem ,,w wierze Syna Bożego, który ukochał nas i wydał samego siebie za nas” (por. Ga 2, 20). Jest również oczekiwaniem na dzień drugiego przyjścia Jezusa, na dzień, w którym w pełni objawi się chwała Syna Bożego.
Ta wiara Kościoła najwyraźniej przejawia się w liturgii. Kościół w liturgii zwykle modli się do Boga Ojca : ,,Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków”. W niektórych modlitwach mszalnych modli się także do Jezusa, Syna Bożego.

Jak odpowiem Bogu ?

W Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek słuchamy opisu Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oglądamy Go odrzuconego przez naród wybrany, skazanego na śmierć, zaliczonego do grona złoczyńców, ukrzyżowanego, a wreszcie złożonego w grobie. Zdawałoby się, że wszystkie obietnice Boże zostały przekreślone. Jednak na początku opisu Męki czytamy wyznanie Jezusa Chrystusa, że jest prawdziwym Synem Bożym. Wiemy, że zmartwychwstał i czekamy, kiedy przyjdzie w chwale. Właśnie przez te cierpienia i śmierć zwyciężył. Mogę Mu wierzyć ! Ale czy tak postępuję ?
Czy z wiarą i ufnością przyjmuję tajemnice objawione przez Jezusa, Syna Bożego ? Jak tę wiarę wyznaję w moim życiu ?
Mogę ją tak wyznać, jak wyznaje ją Lud Boży podczas Zgromadzenia eucharystycznego.
„Wierzą… w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, światłość ze światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało”.

■    Pomyśl:

1.    Jakie różne znaczenia ma biblijne określenie ,,Syn Boży” ?
2.    Co było powodem oburzenia Żydów i skazania Jezusa na śmierć ?
3.    W czym przejawia się równość Syna Bożego z Ojcem ?
4.    W jaki sposób liturgia wyraża prawdę, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym ?

■    Zapamiętaj:

16.    Co Jezus Chrystus objawił nam o swoim synostwie Bożym ?
Jezus Chrystus objawił nam, że jest Synem Bożym, równym Ojcu.

■    Zadanie :

Przeczytaj i porównaj opis świadectwa Jezusa o samym sobie według Ewangelii św. Mateusza (26, 59-68) i św. Marka (14, 53-65).

Dodaj komentarz