Trzeci artykuł wiary

124.    Jak opiewa trzeci artykuł wiary?

Trzeci artykuł wiary opiewa:    »Który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny.

125.    Czego uczy trzeci artykuł wiary?

Trzeci artykuł wiary uczy, jak Syn Boży stał się człowiekiem.

126. Jak Syn Boży stał się człowiekiem?

Syn Boży stał się człowiekiem, gdy mocą Ducha świętego przyjął w cudowny sposób naturę ludzką na siebie.

(Uroczystość Zwiastowania 25. marca).

127.    Kto jest matką Jezusa Chrystusa jako człowieka?

Najświętsza Panna Marya jest matką Jezusa Chrystusa jako człowieka.

128.    Dlaczego najświętszą Pannę Maryę nazywamy Matką Boską?

Dlatego Najświętszą Pannę Maryę nazywamy Matką Boską, ponieważ porodziła Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i człowiekiem zarazem.

129.    Dlaczego Matkę Boską nazywamy Panną najświętszą ?

Dlatego Matkę Boską nazywamy Panną najświętszą, bo na zawsze pozostała Panną i ponad wszystkie panny wychwalać Ją trzeba.

130.    Czy Jezus Chrystus, jako człowiek, ma ojca?

Jezus Chrystus, jako człowiek, nie ma ojca; święty Józef, Oblubieniec najświętszej Panny Maryi, był tylko opiekunem Jezusa Chrystusa.

(Świętego Józefa 19. marca).

131.    Gdzie narodził się Jezus Chrystus?

W stajence miasta Betleem narodził się Jezus Chrystus.

(Uroczystość Bożego Narodzenia 25. grudnia).

132.    Przez kogo oznajmił Pan Bóg narodzenie Jezusa Chrystusa ?

Narodzenie Jezusa Chrystusa oznajmił Pan Bóg;

1.    przez anioła pasterzom;

2.    przez gwiazdę Mędrcom na Wschodzie;

3.    przez Mędrców królowi Herodowi i uczonym w Piśmie;

4.    przez Ducha świętego starcowi Symeonowi i prorokini Annie w Jerozolimie;

5.    przez Symeona i Annę ludowi w świątyni.

133.    Co wiemy o Jezusie Chrystusie z Jego lat dziecięcych ?

O Jezusie Chrystusie z Jego lat dziecięcych wiemy:

1.    że ósmego dnia po narodzeniu otrzymał imię Jezus;

2.    że dnia czterdziestego ofiarowała Go Bogu Ojcu najświętsza Panna Marya w świątyni;

3.    że Mędrcy ze Wschodu oddali Mu pokłon i złożyli dary: złoto, kadzidło i mirrę;

4.    że uszedł do Egiptu przed okrucieństwem Heroda, a po jego śmierci wrócił do Nazaretu.

134.    Co wiemy o Jezusie Chrystusie z Jego lat młodocianych ?

O    Jezusie Chrystusie z Jego lat młodocianych wiemy:

1.    że Jezus Chrystus, mając lat dwanaście, udał się z rodzicami na święta do Jerozolimy i tam pozostał, po trzech dniach znaleźli Go rodzice w kościele;

2.    że był rodzicom swoim posłuszny, wzrastał z latami w mądrości i łasce u Boga i u ludzi; żył jednak w ukryciu, dopóki nie rozpoczął urzędu nauczycielskiego.

135.    Kiedy rozpoczął Pan Jezus urząd nauczycielski? Pan Jezus rozpoczął urząd nauczycielski, gdy miał lat trzydzieści.

136.    Jakie przygotowania poprzedziły rozpoczęcie tego urzędu ?

Następujące przygotowania poprzedziły rozpoczęcie tego urzędu:

1.    święty Jan Chrzciciel ogłaszał pokutę i zaświadczył, że Pan Jezus jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata;

2.    Pan Jezus kazał się ochrzcić świętemu Janowi w rzece Jordanie;

3.    przy chrzcie Pana Jezusa zstąpił Nań widzialnie Duch święty w postaci gołębicy i dał słyszeć się głos Boga Ojca: >ten jest Syn mój miły, w którymem upodobał sobie* (Mat. 3. 17);

4.    Pan Jezus udał się za natchnieniem Ducha świętego na pustynię i tam pościł czterdzieści dni i nocy, potem był kuszony od dyabła i aniołowie Mu usługiwali1).

137.    Jak spełniał Pan Jezus urząd nauczycielski?

W następujący sposób spełniał Pan Jezus urząd

nauczycielski:

1.    przechodził swoją ojczyznę z miejsca na miejsce i okazywał się wszędzie dobroczynnym;

2.    przybrał sobie uczniów a z pośród nich wybrał dwunastu apostołów;

3.    objawiał prawdy, w które mamy wierzyć i nauczał cnót, które mamy wykonywać.

138.    Czem stwierdzał Pan Jezus prawdziwość swojej nauki?

Pan Jezus stwierdzał prawdziwość swojej nauki:

1.    świętością swego życia;

2.    świadectwami Pisma świętego;

3.    cudami i przepowiedniami.

130.    Co jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło, którego nie można wykonać naturalnemi siłami, lecz tylko wszechmocą bożą.

140.    Jakie cuda czynił Pan Jezus?

Pan Jezus przemienił wodę we wino i po dwakroć tysiące ludzi nakarmił kilkoma bochenkami chleba; wyrzucał czartów i uciszył burzę na morzu; leczył jednem słowem chorych wszelkiego rodzaju; wskrzeszał do życia umarłych i sam chwalebnie mocą swą zmartwychwstał.

141.    Co jest proroctwo?

Proroctwo jest to przepowiednia dokładna tego rodzaju rzeczy przyszłych, których oprócz Pana Boga nikt przewidzieć nie może.

142.    Co przepowiedział Pan Jezus?

Pan Jezus przepowiedział: zdradę Judasza i zaparcie się Piotra, rodzaj śmierci swojej i swoje Zmartwychwstanie, swoje Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha świętego, zburzenie Jerozolimy i wiele innych zdarzeń.

143.    Czy wszyscy uwierzyli w Pana Jezusa?

Nie wszyscy uwierzyli w Pana Jezusa, szczególnie arcykapłani, uczeni w Piśmie i Faryzeusze nienawidzili Go dla nauki Jego i nastawali na życie Jego.

Upomnienie. Dziękuj Panu Bogu, że w miłości ku tobie stał się człowiekiem. Niech cię nic nie odłączy od miłości Jezusa Chrystusa, którego naśladuj, żyjąc według nauki Jego, woła bowiem do ciebie: Jam jest droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca jedno przez mię. (Jan 14, 6).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *