Jezus objawia się jako Mesjasz

Jezus objawia się jako Mesjasz

O żadnym człowieku nie napisano tylu książek co o Jezusie z Nazaretu. Piszą o Nim zwolennicy i przeciwnicy. Dlaczego ? Kim On jest dla ludzi szukających odpowiedzi na pytania życiowe i pragnących rozwiązania dręczących ich zagadnień ?

Objawienie Boże nad Jordanem

Jan Chrzciciel zapowiadał bliskie nadejście oczekiwanego Mesjasza. Przychodzili do niego ludzie, aby przyjąć chrzest w Jordanie na znak pokuty.
„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc : «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie ?» Jezus mu odpowiedział : « Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe ». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił : « Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie »” (Mt 3, 13-17). Powyższą Ewangelię usłyszysz w święto Chrztu Pańskiego, w niedzielę po 6 stycznia (rok A). Ewangelista poucza nas, że w tym wydarzeniu Jezus z Nazaretu objawił się jako Mesjasz. Pierwszym człowiekiem, który uznał Jezusa za Mesjasza, był Jan Chrzciciel. Wyraził to słowami : ,,Ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie ?” Jezus przyznał, że jest Mesjaszem i dlatego odpowiedział : „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. W ten sposób ewangelista zaznaczył, że od chrztu w Jordanie Jezus wypełnia wolę Bożą, co było głównym zadaniem zapowiedzianego przez proroków Mesjasza. Jezus przyjmuje chrzest pokuty. Chociaż nie ma żadnego grzechu, staje jednak między grzesznikami, ponieważ jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.
Ewangelista wyjaśniając to wydarzenie pokazuje, że w osobie Jezusa z Nazaretu spełniły się mesjańskie proroctwa Izajasza. Duch Boży zstępujący w postaci gołębicy na Jezusa przypomina, że Jezus jest pełny Ducha Bożego, który zmieni świat. On jest umiłowanym, jedynym Synem, „Sługą Bożym”, który z woli Bożej zapoczątkuje królowanie Boże na ziemi.
Św. Jan ewangelista poucza, że Jezus przyjmując chrzest wypełni swoje posłannictwo, kiedy umrze na krzyżu. Mówi : „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1, 29). W ten sposób nawiązuje do innego proroctwa o cierpiącym Słudze Jahwe.

Jezus objawia się jako Mesjasz

Sam Jezus wielokrotnie przypominał Izraelitom, że na Nim spełniają się zapowiedzi proroków o Mesjaszu. Gdy przybył do synagogi w Nazarecie, podano Mu księgę proroctw Izajasza. „Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane : « Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie ; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana ». Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł ; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich : « Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli »” (Łk 4, 17-21). Tymi słowami Jezus wskazał, że jest Sługą Jahwe, pełnym Ducha Bożego Mesjaszem, który obwieszcza czasy darów i miłosierdzia Bożego. Rozpoczął swoje działanie od nauczania ludzi, poszukiwania grzeszników, leczenia chorych, pocieszania strapionych.
Jezus rzadko sam siebie nazywał Mesjaszem, a Jego uczniowie dopiero po zmartwychwstaniu często używali tego tytułu. Stał się on drugim Jego imieniem. Mówili : Jezus Mesjasz — po grecku : Jezus Chrystus. Od zmartwychwstania Jezus — Mesjasz, czyli Jezus Chrystus, stał się Władcą (Kyrios) świata, który króluje i włada mocą Ducha Świętego, a nie siłą oręża.

Jak odpowiem Bogu ?

W niedzielę po 6 stycznia obchodzimy doroczne święto Chrztu Pańskiego, w czasie którego przeżywamy objawienie się Jezusa jako Mesjasza. Bóg wzywa nas wtedy, abyśmy włączyli się jeszcze mocniej do współpracy z Chrystusem w dziele zbawienia. On rozpoczął swoje wypełnianie mesjańskiego zadania przez chrzest w Jordanie i przez namaszczenie Duchem Świętym. Ty zostałeś wszczepiony w dzieło zbawienia przez chrzest, w którym otrzymałeś Ducha Świętego. Pełnię Ducha Świętego otrzymasz w sakramencie bierzmowania. Czy zdajesz sobie sprawę ze swojego powołania ?
Jak współdziałasz z Chrystusem w budowaniu Królestwa Bożego ? Czy służysz innym jak Chrystus ?

■    Pomyśl :

1.    Dlaczego Jezus przyjął chrzest pokuty od Jana Chrzciciela ?
2.    W jaki sposób Mateusz przedstawia wypełnienie się proroctwa Izajasza w osobie Jezusa Chrystusa ?
3.    Dlaczego Jan Chrzciciel nazwał Jezusa „Barankiem Bożym” ?
4.    Co objawia nam wydarzenie w synagodze nazaretańskiej ?
5.    Jak Jezus wypełniał swoje zadania mesjańskie ?

■    Zapamiętaj:

4.    Co Bóg objawia przez chrzest Jezusa w Jordanie ?
Bóg objawia, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem.

5.    Kogo oznacza imię „Chrystus” ?
Imię „Chrystus” oznacza Mesjasza namaszczonego Duchem Świętym, Króla.

■    Zadanie :

1.    Przeczytaj i porównaj teksty Pisma św. : Mt 3, 13-17 ; Mk 1, 9-11 ; Łk 3,21-22.
2.    Zastanów się i napisz, jak możesz współdziałać z Chrystusem w Jego mesjańskich zadaniach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *