Życiorys – Jezus z Nazaretu

Jan Chrzciciel głosił Królestwo Boże i przyjście Mesjasza-Zbawiciela. Kogo wskazał jako oczekiwanego Mesjasza ? — Jezusa z Nazaretu.

Życie Jezusa z Nazaretu

Ojczyzną Jezusa była Palestyna, która za Jego czasów znajdowała się pod panowaniem cesarza rzymskiego, Oktawiana Augusta. Rządził w niej król Herod Wielki. Jezus urodził się pod koniec jego życia. Matką Jezusa była Maryja poślubiona Józefowi z rodu Dawida. Józef był z zawodu cieślą. Jezus należał do narodu wybranego i podlegał wszystkim jego przepisom. Imię Jezus, które Mu nadano, było bardzo często używane w tym narodzie. Jezus wzrastał i wychowywał się w mieście Nazaret. Prowadził życie ludzi ubogich. W Nazarecie miał krewnych, których według zwyczajów żydowskich Ewangelia nazywa „braćmi i siostrami”.
Za rządów cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Jezus zaczął nauczać. Miał wtedy około 30 lat. Podobnie jak wielu innych wędrownych nauczycieli, i On nauczał w całej Palestynie. Głosił, że nadeszło Królestwo Boże i że przyszedł zbawić ludzi. Swoją naukę popierał niezwykłymi znakami. Gromadził wokół siebie uczniów, a z nich wybrał dwunastu, zwanych Apostołami.
Po jakimś czasie, nie dłuższym niż trzy lata od rozpoczęcia nauczania, Jezus został wydany przez arcykapłanów Annasza i Kajfasza Piłatowi, który go skazał na śmierć krzyżową. Umarł na krzyżu, Jego ciało złożono w grobie. Trzeciego dnia zmartwychwstał i ukazywał się kilkakrotnie Apostołom i innym uczniom. Wreszcie odszedł do Ojca, poleciwszy wpierw uczniom, aby głosili Jego naukę wszystkim narodom.

Dokumenty chrześcijańskie

O życiu i działalności Jezusa z Nazaretu dowiadujemy się z pism, które zaczęto spisywać w jakiś czas po jego śmierci. Należą do nich Ewangelie według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Dzieje Apostolskie Łukasza, Listy Pawła i innych Apostołów. Pisma te są wyrazem wiary pierwszych chrześcijan, ale mówią o życiu Jezusa i o Jego nauce. Pisali je ludzie, z których wielu osobiście znało Jezusa z Nazaretu i było świadkami Jego działalności.

Dokumenty historyczne pozachrześcijańskie

Również pozachrześcijańskie pisma starożytne wspominają o Jezusie Chrystusie. Swetoniusz, historyk rzymski, ok. roku 53 wspomina o Chrystusie w związku z wypędzeniem Żydów z Rzymu za panowania cesarza Klaudiusza.

Pliniusz Młodszy, zarządca Bitynii (w latach 111-113), w liście do cesarza Trajana informuje, że chrześcijanie zbierają się ustalonego dnia przed świtem i śpiewają hymn Chrystusowi jako Bogu.

Tacyt wyjaśnia, że nazwa chrześcijanie („christiani”) pochodzi od „Chrystusa, którego Poncjusz Piłat za rządów Tyberiusza skazał na śmierć”.

Żydowski historyk Józef Flawiusz (rok 94) opowiada o śmierci Jakuba i pisze, że był on bratem, czyli krewnym „Jezusa, którego zwano Chrystusem”.

■    Pomyśl:

1.    Kiedy urodził się Jezus Chrystus ?
2.    Gdzie mieszkał Jezus ze swymi rodzicami przez większość swego życia ?
3.    Kogo Pismo św. rozumie przez „braci i siostry” Jezusa ?
4.    Kiedy Jezus zaczął nauczać ?
5.    Czym zakończyła się działalność Jezusa ?
6.    Jakie pierwsze pisma chrześcijańskie mówią o Jezusie z Nazaretu ?
7.    Jacy pisarze starożytni pozachrześcijańscy wspominają o Chrystusie ?

■    Zadanie :

Narysuj mapkę Palestyny za czasów Jezusa i zaznacz na niej miejsca związane z Jego życiem i działalnością.

■    Inne źródła :

Życiorys Jezusa Chrystusa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *