Kościół głosi Chrystusa zmartwychwstałego

Kościół głosi Chrystusa zmartwychwstałego

„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). Takie zadanie postawił Jezus swoim uczniom, kiedy spotkał się z nimi po zmartwychwstaniu. Na czym polegało to zadanie ? Apostołowie jako naoczni świadkowie głosili Ewangelię, czyli to wszystko, co słyszeli i widzieli począwszy od chrztu w Jordanie aż do wniebowstąpienia Jezusa,
Szczególnie jednak Apostołowie świadczyli o zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, których znaczenie zrozumieli w pełni po zesłaniu Ducha Świętego (Łk 24, 45-46).

Opowiadania o Chrystusie zmartwychwstałym

Przeczytajmy dokładnie opowiadania o różnych wydarzeniach związanych ze zmartwychwstaniem Chrystusa u czterech ewangelistów, abyśmy lepiej zrozumieli, co chcieli nam przekazać.
„Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast : « Wy się nie bójcie ! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom : Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powie-
działem ». Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł : « Witajcie ». One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich : «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom : niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą »” (Mt 28, 1-10).

„Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą : « Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu ? » Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę ; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich : « Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego ; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi : Idzie przed wami do Galilei, tam. Go ujrzycie, jak wam powiedział». One wyszły i uciekły od grobu ; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały” (Mk 16, 1-8).

„W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich : « Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych ? Nie ma Go tutaj ; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei : ,Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie’ ». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to : Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba ; i inne z nimi opowiadały to Apostołom” (Łk 24, 1-10).

,,A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich : « Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono ». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, (które mówi), że On ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie.

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy (tak) płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa — jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej : « Niewiasto, czemu płaczesz ? » Odpowiedziała im : « Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono ». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus : «Niewiasto, czemu płaczesz ? Kogo szukasz » ? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego : « Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę ». Jezus rzekł do niej : « Mario » ! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku : « Rabbuni », to znaczy : Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus : « Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im : ,Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego’». Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom : «Widziałam Pana i to mi powiedział»” (J 20, 1-18).

Co ewangeliści chcieli nam przekazać w opowiadaniach o Chrystusie zmartwychwstałym

Zwróć najpierw uwagę na różnice występujące w powyższych opowiadaniach. Jest ich dość dużo. Nie wiemy, ile niewiast wybrało się do grobu. Nie jesteśmy w możności ustalić, ilu aniołów czy młodzieńców w lśniących szatach widziały niewiasty. Ewangelia Mateusza zdaje się podawać, że niewiasty dokładnie widziały, jak anioł odsuwał kamień grobowy. U innych ewangelistów nie znajdujemy nic na ten temat. Szczegóły o pustym grobie podawane przez ewangelistów są także różne. Dlaczego tak jest ? Jest tak dlatego, że ewangeliści nie opisują wydarzeń tak, jakby to zrobił dzisiejszy historyk. W przedstawieniu szczegółów drugorzędnych są niedokładni. Żaden z nich nie był naocznym świadkiem samego faktu zmartwychwstania. O pustym grobie opowiadają już po spotkaniu się Jezusa zmartwychwstałego ze swoimi uczniami. I właśnie o tym Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym, żywym i zwycięskim, którego uczniowie widzieli na własne oczy — chcą świadczyć wszyscy ewangeliści.
Co zatem chcą nam przekazać ewangeliści we wszystkich czterech opowiadaniach ? W czym są zgodni ?
Wszyscy podają fakt, że grób, w którym złożono ciało Chrystusa, był pusty. Następnie wszyscy świadczą, że pusty grób przypomniał uczniom zapowiedź samego Jezusa o Jego zmartwychwstaniu. Według św. Jana ta myśl przyszła im samorzutnie. Inni podają, że przypomnieli im to aniołowie. Istotne jest to — na co wszyscy czterej kładą nacisk — że pusty grób uprzytomnił uczniom wypełnienie się wielokrotnej zapowiedzi Chrystusa, w której podawał, że musi umrzeć, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Podają nam je trzej ewangeliści.: Mateusz, Marek i Łukasz.
(Pierwsza zapowiedź Męki i zmartwychwstania : Mt 16, 21 ; Mk 8, 31 ; Łk 9, 22. Druga zapowiedź Męki i zmartwychwstania : Mt 17, 22 ; Mk 9, 30 ; Łk 9, 43. Trzecia zapowiedź Męki i zmartwychwstania : Mt 20, 17 ; Mk 10, 32 ; Łk 18, 31).
Wreszcie we wszystkich czterech opowiadaniach o zmartwychwstaniu ewangeliści wyraźnie podkreślają konieczność dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa. W opowiadaniu św. Mateusza anioł wypowiada to najważniejsze polecenie : „Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom : powstał z martwych i oto udaje się do Galilei. Tam Go ujrzycie”.
Podobnie w opowiadaniu św. Marka anioł przekazuje wezwanie : „Idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi : idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie”.
Św. Łukasz dodaje, że niewiasty nawet bez zachęty danej przez kogoś z zewnątrz poszły, by oznajmić wiadomość o zmartwychwstaniu.
U św. Jana czytamy, że sam Jezus mówi do Magdaleny, gdy Go zobaczyła : „udaj się do moich braci i powiedz im”.
Tak więc wszyscy ewangeliści podkreślają fakt misji, posłannictwa. Uczniowie otrzymali polecenie głoszenia Chrystusa zmartwychwstałego i chcą je wypełniać. Chcą być świadkami Chrystusa zmartwychwstałego.
Zgodnie z tą misją, idą do wszystkich ludzi. Świadczą i wzywają do spotkania się z Jezusem zmartwychwstałym. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa stają się głównymi prawdami przepowiadania Apostołów. Głosząc Chrystusa zmartwychwstałego uczą, że Chrystus umarł i zmartwychwstał dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, abyśmy przez to dostąpili usprawiedliwienia, czyli pojednania z Bogiem Ojcem.
Wiarę w zmartwychwstanie Jezusa głoszą Apostołowie jako konieczny warunek zbawienia : „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 9).
Apostołowie głosili zmartwychwstanie Chrystusa nie tylko słowem, ale dawali także świadectwo czynem. Wszyscy oddali życie swoje za tę prawdę. Jan został skazany na wygnanie, inni ponieśli śmierć męczeńską.

Jak odpowiem Bogu ?

O zmartwychwstaniu Chrystusa świadczy dzisiaj cała wspólnota wierzących — cały Kościół, zwłaszcza zebrany na niedzielnej Mszy św. W każdej Mszy św. uobecnia się śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. O tych prawdach mówi także „Wyznanie wiary” oraz daje im świadectwo codzienne życie chrześcijanina.

Opisy zmartwychwstania podane przez czterech ewangelistów i świadectwo św. Pawła czytamy obecnie w święto Zmartwychwstania Chrystusa, które obchodzimy każdego roku. W tych czytaniach Bóg dzisiaj kieruje do nas podwójne wezwanie : do spotkania się z Chrystusem i do głoszenia tego zbawczego wydarzenia innym ludziom.

Z Chrystusem zmartwychwstałym spotykasz się w każdym Zgromadzeniu eucharystycznym. Czy pamiętasz o tym, gdy uczestniczysz we Mszy św. ? Jak słuchasz Chrystusa zmartwychwstałego, który przemawia do ciebie w liturgii słowa ? Jak często jednoczysz się z Chrystusem zmartwychwstałym w Komunii św., aby On cię umacniał do głoszenia Jego zmartwychwstania w dzisiejszym świecie ? Jak swoim życiem możesz świadczyć o przynależności do Chrystusa zmartwychwstałego ?

■    Pomyśl :

1.    Kto opowiada nam o pustym grobie Jezusowym ?
2.    Co chcieli przekazać ewangeliści w tych opowiadaniach ?
3.    Jakie słowa Chrystusa przypomniał uczniom pusty grób ?
4.    O jakiej misji uczniów Chrystusa mówią opowiadania o pustym grobie ?
5.    Jakie znaczenie ma dla nas zmartwychwstanie Chrystusa ?
6.    Na kim dzisiaj spoczywa obowiązek głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu ?
7.    Gdzie i kiedy słyszymy wezwanie do spotkania się z Chrystusem zmartwychwstałym i do głoszenia prawdy o zmartwychwstaniu ?

■    Zapamiętaj :

43.    Jaką podwójną misję otrzymali wyznawcy Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu ?
Wyznawcy Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu otrzymali misję, aby szli na spotkanie z Nim oraz aby opowiadali o Jego zmartwychwstaniu.

44.    Jak Apostołowie świadczyli o Chrystusie zmartwychwstałym ?
Apostołowie świadczyli o Chrystusie zmartwychwstałym słowem, życiem, a nawet śmiercią.

■    Zadanie :

1. Przeczytaj cztery Modlitwy eucharystyczne i zwróć uwagę, gdzie w nich jest mowa o Chrystusie zmartwychwstałym ?
2. Dowiedz się, jak w języku rosyjskim nazywa się niedziela i spróbuj to wytłumaczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *