Słowo Boże skierowane do całego świata

Słowo Boże skierowane do całego świata

Znamy kraje o starożytnej i bardzo ciekawej kulturze, jak : Chiny, Indie, Egipt itp., posiadające własną bogatą historię. Czy wydarzenia, które miały miejsce w Palestynie 2000 lat temu, mają jakieś znaczenie dla ludzi zamieszkujących te odległe kraje ? Czy należy im również opowiadać o tym, co dokonało się w Palestynie pod okupacją rzymską, za panowania Tyberiusza cesarza, gdy Piłat z Pontu był namiestnikiem Judei ?
Czy życie i dzieło Jezusa Chrystusa, które wywarły wielki wpływ na kulturę europejską, mają wejść również w ich kulturę, tak bardzo odmienną od naszej ? Takie i tym podobne pytania stawia sobie wielu ludzi. Co im odpowiedzieć ?

Bóg chce zbawić wszystkich ludzi

Jezus Chrystus odchodząc do Ojca polecił Apostołom zanieść słowo Boże całemu światu jako Dobrą Nowinę dla wszystkich. Apostołom trudno było początkowo zrozumieć to polecenie Chrystusa. Należeli bowiem do narodu, który zgodnie z Prawem Mojżeszowym odsunął się od pogan. Dopiero pod wpływem działania Ducha Świętego Apostołowie stopniowo i powoli poznają odwieczny plan Boży, aby w nowym Ludzie Bożym zgromadzić nie tylko Izraelitów, ale wszystkie narody świata i zbawić je. Duch Święty pouczył o tym św. Piotra przebywającego w Jaffie. Stało się to z okazji nawrócenia setnika rzymskiego, Korneliusza. W VI niedzielę Paschy (rok B) usłyszymy opowiadanie o tym wydarzeniu :
,,A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami : « Wstań, ja też jestem człowiekiem… » Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie : «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie… » Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr : « Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my ? » I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa” (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48).

Kościół głosi słowo Boże wszystkim narodom

Apostołowie kierowani przez Ducha Świętego dobrze zrozumieli swoje posłannictwo. Wyruszyli z Jerozolimy, przekroczyli granice Palestyny i zgodnie z poleceniem Chrystusa poszli na cały świat, aby głosić słowo Boże „wszelkiemu stworzeniu”. Piotr udał się do Rzymu, ówczesnej stolicy cesarstwa rzymskiego. Miejscem pracy apostolskiej Andrzeja — według tradycji — były wybrzeża Morza Czarnego i Grecja. Jan ewangelizował Azję Mniejszą. Bartłomiej głosił Chrystusa w Armenii. Tomasz doszedł aż do Indii. Maciej i Mateusz nawracali Persję i Etiopię. Juda Tadeusz głosił Ewangelię najpierw w granicach Palestyny, a potem w Arabii, Mezopotamii i Syrii.
Do pracy apostolskiej wśród pogan powołany został specjalnie św. Paweł nazwany „Apostołem Narodów”, którego już bliżej poznałeś.
Przez głoszenie słowa Bożego wszystkim narodom wypełniali Apostołowie gorące pragnienie Chrystusa, ,,aby zgromadzić znów w jedno rozproszone dzieci Boże” (por. J 11, 52), jak gromadzi się zagubione owce. Chrystus mówił : „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz” (J 10, 16).
Dzieło gromadzenia nowego Ludu Bożego rozpoczęte przez Apostołów, prowadzą dalej ich następcy — biskupi. Im Chrystus zlecił troskę o cały Kościół, o jego wzrost i rozwój. Biskupi są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za głoszenie słowa Bożego wszystkim ludziom. Biskupi muszą dbać o głoszenie słowa Bożego w swoich diecezjach, a jednocześnie powinni się troszczyć o przepowiadanie Ewangelii na tych terenach, gdzie chrześcijaństwo jest w mniejszości. Działalność ewangelizacyjną na tych terenach nazywamy misjami.
Obecnie misjonarze pracują na wszystkich kontynentach. W Afryce, w Ameryce, w Australii, w Chinach, w Japonii, na Madagaskarze, wśród trędowatych i w każdym niemal zakątku ziemi trudzą się, aby wszyscy ludzie mogli usłyszeć słowo Boże, które prowadzi do zbawienia.

Cały Kościół wezwany jest do głoszenia słowa Bożego

Bóg „pragnie”, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Dlatego wszystkim ludziom trzeba opowiadać radosną nowinę o zbawieniu dokonanym przez Chrystusa.
Do krajów misyjnych jadą kapłani, bracia i siostry zakonne, lekarze, nauczyciele i inni chętni do pomocy misjonarzom. Wszyscy oni współpracują w głoszeniu słowa Bożego całemu światu.
Praca zawodowa świeckich chrześcijan, którzy udają się do krajów misyjnych, jest również przybliżeniem Ewangelii tym ludziom, którzy korzystają z ich pracy i doświadczeń. Gdy mieszkańcy krajów niechrześcijańskich spotykają się z braterską pomocą, życzliwością i miłością ludzi wierzących w Chrystusa, wtedy łatwiej odkrywają tajemnicę Kościoła jako jednej rodziny dzieci Bożych, do której wezwani są wszyscy. Dlatego rzetelna praca i świadectwo życia chrześcijan wyjeżdżających, by pracować w krajach niechrześcijańskich, mają wielkie znaczenie w misyjnej posłudze całego Kościoła. Chrześcijanie, którzy zostają w swojej ojczyźnie, mogą popierać misje i duchowo, modląc się za nie, i materialnie przez datek, ofiarę na cele misyjne, a także przez solidną pracę w swoim zawodzie, która umożliwia niesienie pomocy tzw. Trzeciemu Światu. Szczególne zadanie mają ci chrześcijańscy pracownicy kultury, którzy słowem czy dziełami sztuki głoszą Boga, Chrystusa i Jego Kościół. To samo dotyczy pracowników środków masowego przekazu. Również i w krajach chrześcijańskich jest wielu ludzi, którzy nie znają Chrystusa. I dla nich mamy być świadkami Chrystusa i Jego znakiem, jak do tego sam nas zachęca : ,,Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).
Warunkiem skutecznego głoszenia słowa Bożego jest świadectwo dobrego życia chrześcijan, którzy przyjęli słowo Boże i nim żyją.
Kościół Chrystusowy, który głosi słowo Boże całemu światu, jest więc Kościołem powszechnym.
Przez głoszenie Ewangelii całemu światu Kościół nie niszczy bogactwa kultury poszczególnych krajów ani nie pomniejsza znaczenia ich dorobku. Szanuje i ochrania wszystko, co dobre i piękne, przynosząc nowe światło, światłem dla wszystkich narodów jest Jezus Chrystus (Łk 2, 32). On stał się człowiekiem i wszedł w ludzką historię nie po to, by wykorzeniać ludzi z ich ojczyzny czy kultury, ale jedynie po to, by zbawić wszystkich żyjących w różnych kulturach, w różnych krajach i mówiących różnymi językami.

Jak odpowiem Bogu ?

W święto Objawienia Pańskiego i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego czytania Pisma św. pouczają, że słowo Boże dotrze do wszystkich ludzi i wszyscy mają się stać uczestnikami Bożych obietnic, czyli wejść do wspólnoty Ludu Bożego. Zapewne zdajesz sobie sprawę, że te obietnice i zapewnienia Boże urzeczywistniają się przez Lud Boży, do którego i ty należysz. Zastanów się więc :
Co robię, aby ludziom nie znającym jeszcze Chrystusa pomóc w zbliżeniu się do Niego ? Czy mój sposób życia może się do tego przyczynić ? Czy modlę się za misjonarzy pracujących w dalekich krajach oraz o powołania misyjne ? Jak przygotowuję się do zadań, które będę pełnił w przyszłości ? Módlmy się za tych, którzy jeszcze nie wierzą w Chrystusa, aby i oni, napełnieni światłem Ducha Świętego, mogli wkroczyć na drogę zbawienia :
„Wszechmogący, wieczny Boże, który oddałeś wszystkie narody swojemu umiłowanemu Synowi, przyłącz do swego Kościoła rodziny wszystkich ludów, aby szukając światła prawdy zdołały dojść do Ciebie, prawdziwego i jedynego Boga” (Z liturgii W. Piątku).

■    Pomyśl:

1.    Co Duch Święty objawił św. Piotrowi w domu Korneliusza ?
2.    Dlaczego Apostołowie wyruszyli do dalekich krajów głosić słowo Boże ?
3.    Kto jest na pierwszym miejscu odpowiedzialny za głoszenie słowa Bożego światu ?
4.    Jak wszyscy ludzie ochrzczeni mogą wypełniać to zadanie Kościoła ?
5.    Jakie święta są dla nas specjalnym wezwaniem do głoszenia słowa Bożego wszystkim ludziom ?

■    Zapamiętaj:

58.    Polecenie Chrystusa : „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody […] uczcie je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).

59.    Kto ma głosić słowo Boże całemu światu ?
Słowo Boże całemu światu mają głosić biskupi, ich pomocnicy kapłani i wszyscy wierni, czyli cały Kościół Chrystusowy.

60.    Dlaczego Kościół Chrystusowy jest powszechny ?
Kościół Chrystusowy jest powszechny, ponieważ pośredniczy w zbawieniu wszystkich ludzi.

■    Zadanie :

1.    Wytłumacz, w jaki sposób literaci, artyści, malarze, rzeźbiarze mogą głosić słowo Boże ?

2.    Jak mogą dawać świadectwo Chrystusowi nasi inżynierowie i pracownicy wyjeżdżający do krajów tzw. Trzeciego Świata ?

Dodaj komentarz