Kościół Chrystusowy mocą Ducha Świętego wypełnia swoje posłannictwo

Kościół Chrystusowy mocą Ducha Świętego wypełnia swoje posłannictwo

Znasz już zadanie Kościoła. Wiesz, że jego działaniem kieruje Duch Święty. Zesłał Go Chrystus w dniu Pięćdziesiątnicy paschalnej, gdy Apostołowie i uczniowie byli zgromadzeni w Wieczerniku, w Jerozolimie. Duch Święty udzielił wtedy zgromadzonym swej mocy, by swoim życiem dawali świadectwo o Bogu.
Mocą Ducha Świętego działał również św. Szczepan, gdy swoim słowem i śmiercią zaświadczył o Chrystusie. Dzięki światłu Ducha Świętego Piotr zrozumiał, że Chrystus chce, by i poganie dostąpili zbawienia przez przyjęcie chrztu. Także św. Paweł wsparty mocą Ducha Świętego głosił Dobrą Nowinę po wielu krajach.
Czy tylko oni otrzymali dar Ducha Świętego ?
Czy tylko im potrzebna była Jego pomoc ? A jak dzisiaj Chrystus udziela mocy Ducha Świętego swemu Kościołowi ?

Chrześcijanie w Samarii otrzymują Ducha Świętego

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8, 14-17).
Przez chrzest mieszkańcy Samarii stali się Ludem Bożym, czyli Kościołem. Zobowiązali się tym samym żyć według ducha Ewangelii. Mieli głosić Dobrą Nowinę i dawać świadectwo o Chrystusie, jak to czynił Kościół w Jerozolimie.
Chrześcijanie w Samarii, aby spełnić to zadanie, potrzebowali dużo umiejętności i odwagi. Przerastało to ich ludzkie siły. Przez ręce Piotra i Jana Duch Święty udzielił im mocy i siły, potrzebnej do spełnienia tych zadań.

Świat dziś potrzebuje mocy Ducha Świętego

W świecie współczesnym wciąż dostrzegamy wiele braków. Nie wszyscy ludzie prowadzą życie godne człowieka. Raz po raz wybuchają wojny. Ludzie wyrządzają sobie wzajemnie krzywdę i doznają niesprawiedliwości. Jakże daleko do tego, by zapanowały na świecie dobro, miłość, sprawiedliwość.
Chrystus powołał Kościół do głoszenia Dobrej Nowiny i do zwalczania zła w świecie. Dlatego Kościołowi wciąż jest potrzebna moc Ducha Świętego, aby w dzisiejszych czasach, podobnie jak niegdyś w Jerozolimie czy w Samarii, mógł to zadanie wypełnić.
Kościół jest obecny w świecie poprzez poszczególnych chrześcijan. Dzięki nim staje się on obecny w rodzinach, w wioskach i miastach. Kościół działa wszędzie tam, gdzie chrześcijanie zwalczają zło, krzywdę i niesprawiedliwość ; tam, gdzie wierzący tworzą dobro przez sumienne wykonywanie swych obowiązków zawodowych i stanowych. Kościół odpowiada na potrzeby ludzi wiernych. Zbliża ich do Boga, źródła sprawiedliwości, miłości i pokoju i zaspokaja ich największe pragnienia i potrzeby.
Aby Kościół należycie spełniał to zadanie, wszystkim chrześcijanom potrzebna jest moc Ducha Świętego. Chrystus daje tę moc ustawicznie, gdy podobnie jak kiedyś w Samarii udziela chrześcijanom Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

Jak odpowiem Bogu ?

Gdy w szóstą niedzielę Paschy (rok A) usłyszysz czytanie z Dziejów Apostolskich o pracy Piotra i Jana w Samarii, wiedz, że Bóg wzywa i ciebie, abyś otworzył się na działanie Ducha Świętego.
Przygotowujesz się teraz do sakramentu bierzmowania. I ty powinieneś otworzyć się na działanie Ducha Świętego.

Módl się już dziś :

„O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, Niebieską łaskę zesłać racz,
Sercom, co dziełem są Twych rąk… Światłem rozjaśnij naszą myśl.
W serca nam miłość świętą wiej,
I wątłą słabość naszych ciał Pokrzep stałością mocy Twej”.

■    Pomyśl:

1.    Jak Duch Święty działał w Kościele jerozolimskim ?

2.    Kto dał moc chrześcijanom w Samarii do świadczenia o Chrystusie ?

3.    Do czego jest powołany Kościół ?

4.    Kto obecnie umacnia Kościół w jego zbawczym działaniu w świecie ?

5. Przez kogo dziś dokonuje się wzrost dobra i miłości w świecie ?

■    Zapamiętaj :

21.    Przez kogo Kościół jest obecny w świecie i prowadzi do zbawienia ?

Kościół jest obecny w świecie i prowadzi do zbawienia przez poszczególnych chrześcijan.

22.    Czego potrzebuje każdy chrześcijanin, aby mógł przyczyniać się do zbawienia ? Każdy chrześcijanin, aby przyczyniać się do zbawienia, potrzebuje umiejętności i mocy Ducha Świętego.

23.    Kiedy chrześcijanie otrzymują w pełni umiejętność i moc Ducha Świętego ? Chrześcijanie umiejętność i moc Ducha Świętego otrzymują w pełni w sakramencie bierzmowania.

■    Zadanie :

Napisz w zeszycie, w czym Kościół może dzisiaj najwięcej pomóc ludziom ?

Dodaj komentarz