Chrystus przez Ducha Świętego objawia swój Kościół

Chrystus przez Ducha Świętego objawia swój Kościół

Kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, mówił i działał po ludzku. Ludzie mogli się z Nim spotkać, zobaczyć Go, dotknąć i rozmawiać z Nim. Jak Chrystus objawia się dzisiaj ?

Chrystus po raz pierwszy objawia światu swój Kościół

Posłuchaj, co na ten temat opowiada św. Łukasz w Dziejach Apostolskich :
„Kiedy nastał wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. « Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami ? » — mówili pełni zdumienia i podziwu. « Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty ? — Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie — słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże»” (Dz 2, 1-11).
Zdumieni mieszkańcy Jerozolimy i pielgrzymi z różnych stron świata zbiegli się i otoczyli Wieczernik. Ujrzeli wtedy zgromadzonych uczniów Chrystusa, którzy wyszli na ich spotkanie i opowiedzieli im o tym, co się tu wydarzyło. Stanęli przed nimi jako naoczni świadkowie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W przekonywujących słowach mówili o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i o tym, że w tej chwili On zesłał dawno obiecanego Ducha Świętego. On właśnie udzielił siły i mocy ich słowom. Zgromadzeni słuchacze z wiarą przyjęli te słowa, a Apostołowie udzielili im chrztu św. Owego dnia przyłączyło się do Apostołów około 3 tysiące nowych wyznawców Chrystusa zmartwychwstałego. Z mocą głoszone słowo Boże, wiara i wzrost Kościoła — oto owoce zesłania Ducha Świętego. Wszystko, czego Apostołowie dokonali, czynili nie własną mocą, lecz mocą Chrystusa, który działał w nich przez zesłanie Ducha Świętego. Św. Łukasz pisze, że działaniu temu towarzyszyły różne zjawiska, np. szum wiatru, języki jakby ognia. Tak oto Chrystus, zmartwychwstały i uwielbiony, objawił światu tego dnia swój Kościół. Z Apostołów, uczniów i niewiast zgromadzonych w Wieczerniku Duch Święty uczynił żywy znak, że Jezus Chrystus zmartwychwstały żyje i nadal zbawia ludzi w Kościele i przez Kościół.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Kościele

50 dni po Wielkanocy Kościół obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tym świętem kończy się okres wielkanocny. Wierni na całym świecie gromadzą się w świątyniach, które są jakby dzisiejszymi wieczernikami. Duch Święty obecny i działający tak samo jak w dniu pierwszego przyjścia, odnawia Kościół Chrystusa, obdarza go swymi darami, ożywia w nim miłość Bożą. Oczyszcza go, aby się stawał coraz wyraźniejszym znakiem obecności Chrystusa zmartwychwstałego. Zachęca, aby z mocą i wiarą głosił wielkie dzieła Boże.
W czytaniach tej uroczystości Chrystus wzywa nas, abyśmy coraz głębiej uświadamiali sobie naszą odpowiedzialność za to, że należymy do Kościoła.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, obchodzona każdego roku, pozwala coraz głębiej poznawać tajemnicę Kościoła, w którym żyje Chrystus. Nie jest On widzialny, jak nie był widzialny w czasie pierwszego objawienia Kościoła. Widzialnym znakiem zmartwychwstałego Chrystusa dla wszystkich, którzy pragną być zbawieni, jest życie poszczególnych gmin chrześcijańskich, czyli parafii rozproszonych po całym świecie. Gdy wierzący gromadzą się w niedzielę i święta, gdy uczestniczą w różnych uroczystościach, pielgrzymkach, gdy w swoim życiu wypełniają Chrystusową Ewangelię, wtedy wobec całego świata dają świadectwo o Jezusie Chrystusie.*
* Np. w Polsce w czasie podniosłych uroczystości nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej cała parafia okazuje swoją wiarą i przywiązanie do Matki Jezusa i Jego Kościoła. Gdy przedstawiciele różnych stanów l zawodów witają lub żegnają symboliczny znak Matki Bożej lub Jej obraz oraz przyjmują biskupa, wtedy dają publicznie wyraz swojej wiary. A Duch Święty objawia przez nich Kościół Chrystusa.

Tak oto Duch Święty czyni z Kościoła żywy i widzialny znak i na różny sposób objawia, że Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, żyje i zbawia w Kościele.

Duch Święty objawia Kościół Chrystusa przez, dary i charyzmaty

Duch Święty udziela wiernym darów dla dobra wszystkich ludzi. Dary te nazywamy charyzmatami. Otrzymują je ci, których Duch Święty wybiera do pełnienia trudnych i wielkich zadań. Ludzie ci swoim życiem i działalnością przyczyniają się do odnowy rozwoju Kościoła, a założone przez nich instytucje, zakony, zakłady, prowadzą dalej rozpoczęte dzieło odnowy Kościoła na całym świecie. Przez męczenników, świętych, założycieli zakonów, wielkich mężów i niewiasty, Duch Święty objawia Kościół wszystkim ludziom w każdym czasie.
Takim nadzwyczajnym darem był np. dar języków, o którym dowiedziałeś się z opowiadania o zesłaniu Ducha Świętego. Duch Święty obdarzył Apostołów jeszcze innymi niezwykłymi charyzmatami :  mocą uzdrawiania chorych, wskrzeszania umarłych, uwalniania od złych duchów. Ale i w naszych czasach udziela Duch Święty ludziom wielkich darów : daru niezwykłej mądrości, daru słowa, daru silnej i żywej wiary itp. Duch Święty udziela również zwykłych darów : zapału apostolskiego, daru posługiwania i służenia innym, daru pocieszania, umiejętności rządzenia itd. Każdy z nas otrzymuje od Ducha Świętego jakieś dary — są to różne umiejętności, zamiłowania i zdolności. Powinniśmy je w sobie odkrywać, poznawać i rozwijać. W ten sposób działa w nas Duch Święty. Zachęca nas, byśmy wykorzystywali Jego dary dla dobra całego Kościoła, aby wzrastał i objawiał się ludziom.

Jak odpowiem Bogu ?

W Polsce, zwłaszcza na wsi, istnieje stary zwyczaj przyozdabiania domów na uroczystość Zesłania Ducha Świętego zielonymi gałęziami i tatarakiem. Zieleń jest symbolem życia. Przypomina nam, że w Kościele żyje Jezus Chrystus, że Duch Święty ożywia i objawia Kościół Chrystusowy.
Należysz do Kościoła, który jest znakiem obecności Chrystusa zmartwychwstałego. Czy możesz zatem do niego należeć w ukryciu i w tajemnicy ? Nie ! Ty jesteś współodpowiedzialny za to, czy Kościół dzisiaj jest dla innych wyraźnym znakiem Chrystusa. W jaki sposób możesz świadczyć o Chrystusie ? Może poprzez służbę innym ? Może poprzez uczestniczenie z wiarą w uroczystościach kościelnych ?
Wdzięczność za zesłanie Ducha Świętego, który również mieszka w tobie, możesz wyrazić modlitwą :
„Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący wieczny Boże, przez Chrystusa Pana naszego. On to wstąpił ponad wszystkie niebiosa i siedząc po Twojej prawicy zesłał na przybrane dzieci obiecanego Ducha. Dlatego wszystkie ludy na całym okręgu ziemi toną w nadmiarze radości” (prefacja o Duchu Świętym).

■    Pomyśl :

1.    Kiedy Chrystus zesłał Ducha Świętego?
2.    Co objawił Bóg w tym wydarzeniu ?
3.    Do czego wzywa nas Chrystus, gdy słuchamy czytań w uroczystość Pięćdziesiątnicy paschalnej ?
4.    Co to znaczy, że Kościół jest żywym znakiem Chrystusa ?
5.    Jakimi darami Duch Święty obdarza ludzi ?
6.    W jaki sposób Duch Święty objawia Kościół dzisiaj ?

■    Zapamiętaj:

48.    Kiedy Chrystus po raz pierwszy objawił światu swój Kościół ?
Chrystus po raz pierwszy objawił światu swój Kościół w dniu zesłania Ducha Świętego.

49.    Przez kogo działa Chrystus w swoim Kościele ?
Jezus Chrystus działa w swoim Kościele przez Ducha Świętego.

50. Czego znakiem jest Kościół ?
Kościół jest znakiem, że Chrystus uwielbiony nadal zbawia ludzi.

■ Zadanie :

1.    Jakich znasz wybitnych ludzi w Kościele, którzy swoim życiem i działalnością ukazywali innym Chrystusa ?
2.    Jak możesz okazać, że jesteś odpowiedzialny za Kościół ?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *