Jezus Chrystus obecny w Kościele przekazuje mu swoje posłannictwo

Jezus Chrystus obecny w Kościele przekazuje mu swoje posłannictwo

Jezus Chrystus ofiarował się za nas. Podjął walkę ze złem. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył ostatecznie grzech. Pojednał nas z Ojcem. Zapewnił nam powrót do domu Ojca. W śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus dokonał więc w pełni dzieła zbawienia. Wypełnił do końca posłannictwo zlecone Mu przez Ojca.
W jaki sposób Jego posłannictwo i dzieło docierają do nas i do wszystkich ludzi ?

„Ukazywał się im przez czterdzieści dni”

Chrystus zmartwychwstały dał Apostołom wiele dowodów tego, że-żyje: ,,ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca : « Słyszeliście o niej ode Mnie — (mówił) — Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym ». Zapytywali Go zebrani : « Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela » ? Odpowiedział im : « Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi »” (Dz 1,3-8). Jezus zmartwychwstały ukazywał się Apostołom przez czterdzieści dni, umacniał ich wiarę w zmartwychwstanie i pouczał ich nadal o tajemnicach Królestwa Bożego. Czynił tak ze względu na zadania, jakie na nich czekały. Zaczną je wypełniać, kiedy otrzymają obiecanego Ducha Świętego. W ten sposób Jezus Chrystus przygotowywał swój Kościół, zrodzony na krzyżu, na przyjęcie tego posłannictwa, które On sam dotąd wypełniał, w czasie swojego ziemskiego życia.
W Dziejach Apostolskich okres czterdziestu dni przedstawiony został jako czas przygotowania Kościoła do pełnienia swych zadań.

Posłannictwo Kościoła i nowa obecność Chrystusa

Mateusz ewangelista mówiąc o posłannictwie, które Jezus Chrystus przekazał całemu Kościołowi, wyjaśnia je następująco : „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20).
Kościół więc nie będzie pełnił swego zadania zamiast Chrystusa, ale razem z Chrystusem, który jest w nim nadal obecny. Nie jest to jednak taka sama obecność jak przed zmartwychwstaniem. Dlatego Chrystus, w ciągu tych czterdziestu dni, przygotowywał Apostołów do tej nowej obecności. On żyje już u Ojca, a uczniom ukazuje się tylko, aby ich przyzwyczaić do swej obecności wśród nich, prawdziwej, choć niewidzialnej. Nie będą Go już mogli dotykać ani oglądać. Poznają Jego obecność tylko „przez znaki”. O obecności Chrystusa i o Jego działaniu będą świadczyły zwłaszcza znaki sakramentalne. W ten właśnie niewidzialny sposób Chrystus będzie obecny w Kościele, wśród Ludu Bożego, aż do powtórnego przyjścia w chwale.
Św. Jan ewangelista podaje, że w owych czterdziestu dniach Chrystus przekazał Apostołom swe posłannictwo i władzę odpuszczania grzechów : „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam… Weźmijcie Ducha Świętego ! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 21-23).
Apostoł Jan mówi wreszcie o przekazaniu władzy Piotrowi. Chrystus zlecił mu troskę nad swoją Owczarnią, czyli nad całym Kościołem : „Paś baranki moje ! Paś owce moje !” (J 21, 15-17).
Tak Kościół został wyposażony przez Chrystusa do pełnienia swojego zadania.
Jak odpowiem Bogu ?
Wiem już, że Chrystus żyje i działa w swoim Kościele. Zbawia On mnie przez Kościół i w Kościele. Kiedy w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (rok ABC) usłyszę czytanie z Dziejów Apostolskich, wraz ze wszystkimi zgromadzonymi podziękuję Chrystusowi za to, że został z nami w Kościele. Jak słuchasz Jego pouczeń, ile razy spotykasz się z Nim w czasie Zgromadzenia eucharystycznego, czyli w czasie Mszy świętej ?
Czy jednoczysz się z Nim w sakramentach św., szczególnie w Eucharystii ? Jak świadczysz wobec innych o Chrystusie obecnym w Kościele ?

■    Pomyśl:

1.    Co mówią Dzieje Apostolskie o czterdziestodniowym przebywaniu Chrystusa zmartwychwstałego z Apostołami ?
2.    Co mówi św. Mateusz o posłannictwie Kościoła i dalszej obecności Chrystusa w Kościele ?
3.    Co jeszcze, według św. Jana, Chrystus przekazał Kościołowi ?
4.    W jaki sposób Chrystus zmartwychwstały jest teraz obecny wśród nas ?

■    Zapamiętaj:

45.    O czym poucza nas Bóg w opowiadaniu Dziejów Apostolskich o czterdziestu dniach po zmartwychwstaniu ?
W opowiadaniu Dziejów Apostolskich o czterdziestu dniach po zmartwychwstaniu Bóg poucza nas :
a)    o wielkim znaczeniu Kościoła w dziele zbawienia,
b)    o prawdziwym przebywaniu Jezusa Chrystusa w swoim Kościele.

■    Zadanie :

Pomyśl, kiedy i jak przypominamy sobie w czasie Mszy św. o obecności Chrystusa wśród nas ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *