„Księga życia”

Zapewne miałeś już w ręce niewielką książkę z napisem : Nowy Testament. Kiedy ją otworzyłeś, zobaczyłeś nagłówki : Ewangelia według św. Mateusza, Ewangelia według św. Marka, List św. Pawła do Rzymian, List św. Jakuba, Apokalipsa św. Jana itp.
A czy wiesz o tym, że właśnie ta księga została przetłumaczona prawie na wszystkie języki świata, że jest najczęściej drukowaną książką, i to w największej liczbie egzemplarzy ? Dlaczego ? Co daje ona ludziom ?

Jezus Chrystus naucza i działa

Poznałeś już w zarysie najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa z Nazaretu. Dowiedziałeś się również, że całą publiczną działalność Jezusa wypełniło nauczanie ludzi. Wzywał do nawrócenia, czyli do zerwania ze złem i do przyjęcia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Głosił, że już nadeszło Królestwo Boże. Na znak przyjścia tego Królestwa uwalniał ludzi spod władzy szatana, uzdrawiał chorych, a nawet wskrzeszał umarłych. Mówił też, że umrze i zmartwychwstanie i że przyjdzie w czasach ostatecznych, aby sądzić żywych i umarłych.
Wszystko to głosił ustnie, przemierzając wzdłuż i wszerz Palestynę. Mówił do swoich uczniów, wśród których byli Mateusz, Jan, Jakub i Piotr. Przemawiał także do wielu innych ludzi, ale niczego nie napisał. Ani jednego słowa nie zostawił na piśmie. Jezus tylko mówił i czynił znaki.
Rozstając się ze swymi uczniami, kazał im głosić Ewangelię na całym świecie. Uczniowie zapamiętali wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa i Jego słowa.

Uczniowie głoszą Ewangelię

Apostołowie posłuszni poleceniu, które o-trzymali od Jezusa, głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu najpierw w Jerozolimie i w ojczyźnie Jezusa, a potem także w innych krajach. Pomagali im uczniowie (np. św. Marek), a także nawrócony faryzeusz św. Paweł i jego uczniowie, a wśród nich św. Łukasz. Paweł z uczniami rozgłaszali Ewangelię głównie poza Palestyną : w Azji, Grecji i Rzymie.
Głosiciele Dobrej Nowiny wielokrotnie powtarzali słowa Jezusa i opowiadali o wydarzeniach z Jego życia, a zwłaszcza o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Po zmartwychwstaniu Pana byli przekonani, że w słowach Jezusa i w wydarzeniach Jego życia objawił się Bóg oraz wypełnił się Boży plan zbawienia wszystkich ludzi. Dlatego nie tyle opowiadali o przeszłości, ile głosili Chrystusa żyjącego i działającego w swoim Kościele. W ten sposób powstało ustne nauczanie (katecheza). Nie było ono jednak zawsze dosłownie takie samo, bo Apostołowie przystosowywali je do potrzeb nowych słuchaczy oraz do warunków, w jakich wypadło im nauczać. Inaczej mówili do Żydów żyjących w Palestynie, a inaczej do Żydów, którzy znajdowali się na emigracji, czyli w diasporze, i jeszcze inaczej do pogan. Apostołowie czynili to pod wpływem Ducha Świętego działającego w Kościele.

Uczniowie spisują ustne nauczanie

Żydzi żyjący w diasporze często sprzeciwiali się głosicielom Dobrej Nowiny. Kiedy św. Paweł zyskiwał zwolenników, wszczynali prześladowania. Nieraz Paweł musiał przerywać nauczanie i uciekać do innego miasta. Krótki pobyt uniemożliwiał wyłożenie całej nauki. Nowo nawróceni mieli wątpliwości, nie wszystko jasno rozumieli, potrzebowali dokładniejszego pouczenia. Wówczas Paweł pisał do nich listy, w których przypominał to, o czym nauczał, uzupełniał braki, wyjaśniał wątpliwości i odpowiadał na pytania. Jego listy do chrześcijan mieszkających w Tesalonice, Koryncie, Rzymie i w Galacji są najstarszymi pismami Nowego Testamentu. Również inni Apostołowie napisali listy.
Niektóre słowa Jezusa zostały prawdopodobnie spisane dość wcześnie. Już wtedy, gdy Apostołowie głosili ustnie Dobrą Nowinę. Po pewnym czasie Marek, uczeń Piotra, spisał naukę, którą Piotr głosił w Rzymie. Również Mateusz, Łukasz i Jan opracowali Ewangelie, które przeznaczyli dla różnych grup. Mateusz napisał po aramejsku Ewangelię dla Żydów palestyńskich. Ewangelia ta zaginęła. Zachowało się jedynie jej tłumaczenie na język grecki. Łukasz napisał Ewangelię dla Greków nawróconych na chrześcijaństwo, Jan zaś dla chrześcijan zamieszkujących pod koniec I wieku Małą Azję.
Ewangeliści nie powtarzali mechanicznie głoszonej przez szereg lat katechezy ustnej, ale przystosowali ją do potrzeb czytelników oraz do warunków, w jakich oni żyli. Były one inne w pierwszych latach po zmartwychwstaniu Jezusa, a inne, gdy od zmartwychwstania Jezusa upłynęło trzydzieści czy pięćdziesiąt lat. Stąd też między poszczególnymi opisami są różnice. Ewangeliści czynili to wszystko pod wpływem Ducha Świętego.

Oprócz Ewangelii i Listów Apostolskich są jeszcze inne księgi. Św. Łukasz napisał Dzieje Apostolskie, pierwszą historię początków chrześcijaństwa, a św. Jan ewangelista Apokalipsę, w której mówi w sposób symboliczny o Kościele jego czasów i o przyszłości chrześcijaństwa. Wszystkie te księgi Kościół połączył w jednym zbiorze, który nazywamy Nowym Testamentem.

Księgi Nowego Testamentu w życiu Kościoła

Kościół od początku uznaje księgi Nowego Testamentu za księgi święte, napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Czyta je ustawicznie w liturgii nie tylko Mszy św., ale i innych sakramentów świętych. Uważa je za źródło całego swojego nauczania. Kościół otacza Pismo św. czcią : w czasie czytania Ewangelii wszyscy stoimy, księgę Ewangelii kładziemy na zaszczytnym miejscu. Obrady soboru rozpoczynano od uroczystej intronizacji (czyli wzniesienia na tron) Ewangelii.

Księga Ewangelii powinna być często czytana przez wszystkich członków Kościoła, „albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo św., wówczas sam Chrystus mówi” (KL 7). Dla Kościoła Ewangelia jest „księgą życia”.

Jak odpowiem Bogu ?

Z Pismem św. Nowego Testamentu spotykamy się w Kościele, na katechizacji, a może

i    w domu. Wiem, że przez słowa tej księgi Chrystus przemawia do mnie i wzywa mnie. Co robię, aby lepiej poznać Pismo św. ? Jak słucham słowa Bożego w czasie Mszy św. ? Czy posiadam własny egzemplarz Pisma św. Nowego Testamentu ? Czy często je czytam ?

Gdy wezmę do ręki Pismo św. i będę chciał z niego przeczytać choćby kilka zdań, poproszę Boga o światło :

„Ojcze światłości ! W Tobie ma początek wszelkie światło ! Oświeć nas, abyśmy Ciebie poznali, Ciebie miłowali i w Twojej światłości byli zbawieni”.

■    Pomyśl:

1.    Kto objawił się ludziom przez słowa i wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa ?
2.    Co zlecił Pan Jezus rozstając się ze swoimi uczniami ?
3.    Jak powstały Listy Apostołów ?
4.    Jak powstały Ewangelie ?
5.    Kto do nas przemawia, gdy te księgi czytamy dzisiaj w Kościele ?
6.    Jak Kościół okazuje szacunek tym księgom ?

■    Zapamiętaj:

2.    Co zawierają księgi Nowego Testamentu ?
Księgi Nowego Testamentu zawierają Objawienie Boże dokonane w nauce i wydarzeniach życia Jezusa Chrystusa, a przekazane nam przez uczniów Chrystusowych.

3.    Jakie księgi należą do Nowego Testamentu ?
Do Nowego Testamentu należą cztery Ewangelie : Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Dzieje Apostolskie (św. Łukasza), 21 Listów Apostołów, Apokalipsa św. Jana.

■    Zadanie :
1.    Przeczytaj wstęp do jednej z Ewangelii w twoim Piśmie św. Nowego Testamentu.
2.    Dowiedz się, kto tłumaczył na język polski Pismo św. Nowego Testamentu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *