Jezus Chrystus wzywa ludzi do wspólnoty życia z Trójcą Świętą

Jezus Chrystus wzywa ludzi do wspólnoty życia z Trójcą Świętą

Czujesz się dobrze w swojej rodzinie, szukasz kolegów i przyjaciół — dobrze czujesz się w ich gronie. I widzisz, że ludzie na całym świecie łączą się, dążą do jedności (ONZ, UNESCO). Wiesz również, że Bóg zbawia ludzi tworząc z nich wspólnotę, swój Lud Boży.
Skąd pochodzi to pragnienie wspólnoty i jedności u człowieka ? Dlaczego Bóg wybrał taką drogę zbawienia ?
Nowe życie jest wspólnotą z Ojcem, Synem i Duchem Świętym
Przeczytajmy uważnie rozmowę Jezusa z Nikodemem, którą Kościół czyta w uroczystość Trójcy Świętej (rok A).

,,Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu : « Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim »” […]. Jezus odpowiedział : ,,Zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci : Trzeba wam się powtórnie narodzić” […].
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu ; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego” (J 3, 1-2. 5-7. 16-18).
To „nowe narodzenie” z wody i z Ducha Świętego dokonuje się przez chrzest św. Sprawia je Ojciec, Syn i Duch Święty, w imię których każdy zostaje ochrzczony. Przez to „nowe narodzenie” jednoczymy się z Bogiem, uczestniczymy w życiu Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Sprawia to odwieczna miłość Ojca, który zesłał swego Syna dla naszego zbawienia i uświęcenia nas przez Ducha Świętego.
„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec : zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi : i rzeczywiście nimi jesteśmy” (1 J 3, 1). „Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać : Abba, Ojcze” (Rz 8, 15).
Bóg więc zbawia nas tworząc jedną wspólnotę, jeden Lud Boży ze wszystkich ludzi. Sam bowiem jest Jeden, chociaż w trzech Osobach. Jest jednością w różności Osób. On jest Stwórcą wszystkich ludzi i pragnie wszystkich zjednoczyć ze sobą. I dlatego dał nam to pragnienie wspólnoty i jedności.

Nauka o Trójcy Świętej w Kościele

Kościół starał się przez wieki coraz lepiej zrozumieć objawienie o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Kościół nauczając o Bogu : Ojcu, Synu i Duchu Świętym, używa określenia „osoba”.
Osobą nazywamy taką istotę, która myśli, kocha, pragnie, poznaje. Lecz nie możemy pojmować Osób Boskich na sposób ludzki. U ludzi, jeśli są trzy osoby, to jest również i trzech ludzi, a tymczasem u Boga są trzy Osoby* ale jest tylko jeden Bóg. I to jest dla nas wielką tajemnicą wiary. Nazywamy ją tajemnicą Trójcy Świętej.
Kościół uczy nas również o wzajemnym stosunku tych Osób. Syn, którego Jan nazywa też „Słowem”, pochodzi od Ojca. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Osoby te są we wszystkim sobie równe, czyli w Bogu jest jedna natura,
Chociaż wszystkie dzieła Boże powstały za sprawą całej Trójcy Świętej, to jednak Ojcu w szczególniejszy sposób dziękujemy za to, że nas stworzył, Synowi Bożemu, że nas odkupił, a Duchowi Świętemu, że nas uświęcił.
Naszą wiarę w Trójcę Świętą wyznaje cały Kościół w liturgii. Wszystkie modlitwy skierowane są do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Tę wiarę wyznajemy publicznie odmawiając w czasie Mszy św. „Wierzę w jednego Boga”, a także czyniąc znak krzyża. W Zgromadzeniu eucharystycznym, czyli we Mszy św., tworzymy jedną rodzinę dzieci Bożych i jesteśmy znakiem jedności Trójcy Świętej dla świata. Trójcy Świętej jest poświęcona każda niedziela, a zwłaszcza 1 niedziela po Pięćdziesiątnicy paschalnej.
Jak odpowiem Bogu ?
Przez wiarę poznałeś jedynego Boga : Ojca, Syna i Ducha Świętego, a przez chrzest otrzymałeś udział w życiu Trójcy Świętej. Ta miłość, która jednoczy cię z Trójcą Świętą, czyni z ciebie Jej świadka w świecie i współpracownika Bożego planu. Czy uczestnicząc we Mszy św. i w twojej prywatnej modlitwie pamiętasz o Trójcy Świętej ? Czy przez swoje postępowanie przyczyniasz się do jedności wśród ludzi, czy też burzysz tę jedność ?

Wyrażę Bogu wdzięczność, że dał mi udział w życiu Trójcy Świętej :

,,Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przyjdzie” (Urocz. Trójcy Świętej po 2 czyt. — rok A).

■    Pomyśl:

1.    W czym daje nam udział „nowe narodzenie” ?
2.    Jak Kościół tłumaczy tajemnicę Ojca, Syna i Ducha Świętego ?
3.    Kiedy i jak wyznajemy naszą wiarę w Trójcę Świętą ?
4.    Co wyraża Zgromadzenie eucharystyczne ?

■    Zapamiętaj:

19.    Dlaczego Chrystus objawił nam tajemnicę Trójcy Świętej ?
Chrystus objawił nam tajemnicę Trójcy Świętej, abyśmy przez wiarę i chrzest uczestniczyli w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego i przyczyniali się do jednoczenia wszystkich ludzi z Bogiem.

20.    Jak Kościół wyjaśnia tajemnicę Trójcy Świętej ?
Kościół uczy, że w Bogu jest jedna natura, ale są trzy Osoby : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

■    Zadanie :

1.    Naucz się na pamięć modlitwy i odmawiaj ją przynajmniej czasem przy pacierzu :

„Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny prawdziwy,
Wierzę w to, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może”.

2.    Zastanowię się, jak w moim otoczeniu mogę przyczyniać się do jedności.

Dodaj komentarz