Jezus Chrystus prowadzi swój Kościół do zbawienia przez Apostołów i ich następców

Jezus Chrystus prowadzi swój Kościół do zbawienia przez Apostołów i ich następców

Na pewno lubisz wędrować, brać udział w wycieczkach krajoznawczych. W wędrówce po kraju, miastach czy górach, przeważnie towarzyszy ci przewodnik. On zna drogę, miejsca zabytkowe i dobrze wie, dokąd ludzi prowadzić. Dobrego przewodnika chętnie słuchamy i bez oporu stosujemy się do jego rad i wskazówek. W wędrówce górskiej, a zwłaszcza w jej trudnych partiach, trzeba koniecznie zaufać przewodnikowi i poddać się jego kierownictwu.
Sobór Watykański Drugi przypomniał nam, że cała wspólnota Kościoła, Lud Boży, jest w drodze — wędruje przez życie do Boga. Kto prowadzi Kościół pielgrzymujący do wiecznej ojczyzny — do zbawienia ? Komu mogę zaufać, kogo trzeba słuchać, by nie zboczyć z drogi do Ojca ?

Chrystus ustanawia Piotra widzialnym pasterzem Kościoła

Przeczytaj poniższe słowa z Ewangelii św. Jana. Zastanów się, do czego Jezus powołuje Piotra ? Jakie zadanie ma on spełniać w Kościele ?
„A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra : « Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci ? » Odpowiedział Mu : « Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham ». Rzekł do niego : « Paś baranki moje ». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego : « Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie ? » Odparł Mu : « Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham ». Rzekł do niego : « Paś owce moje ». Powiedział mu po raz trzeci : « Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział : « Czy kochasz Mnie ? » I rzekł do Niego : « Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham ». Rzekł do niego Jezus :
« Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci : Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: «Pójdź za Mną !»” (J 21, 15-19).
W słowach „Paś owce moje, paś baranki moje” Jezus powierzył Piotrowi najwyższą władzę przewodniczenia i prowadzenia Ludu Bożego do zbawienia. Powołał go na swego Zastępcę i uczynił go odpowiedzialnym za wspólnotę wierzących. Odtąd zadaniem Pio-tra-pasterza będzie prowadzenie całego Kościoła do Boga. Piotr nie tylko ma wskazywać wiernym drogę do zbawienia, ale sam wspólnie z Apostołami ma zmierzać razem z powierzonym sobie Ludem Bożym do niebieskiej ojczyzny. W imieniu Chrystusa i Jego mocą Piotr, pierwszy papież, będzie wskazywał wiernym, co mają czynić, by pełnić wolę Ojca. W ten sposób będzie rządził Kościołem — tzn. będzie prowadził wspólnotę Chrystusową do zbawienia.
W innych miejscach Pisma św. odnajdujemy słowa, które podkreślają rolę Piotra w pierwotnym Kościele. On przemawia w dzień zesłania Ducha Świętego i przed Sanhedrynem. On rozstrzyga sprawę Ananiasza i Safiry. Odwiedza kościoły w Judei, przyjmuje do Kościoła pierwszego poganina Korneliusza (Dz 10). Przewodniczy na tzw. Soborze Jerozolimskim (Dz 15).

Apostołowie na czele z Piotrem kierują Kościołem

Piotr jednak nigdy nie występuje sam. Zawsze działa w jedności z pozostałymi Apostołami. Było ich dwunastu. Oni razem z Piotrem stanowili tzw. Kolegium, czyli wspólnotę (społeczność) Apostołów. Kolegium Apostołów, któremu przewodniczył Piotr, wiernie spełniło Chrystusowy nakaz nauczania, udzielania chrztu i kierowania wiernymi.
Zaraz w pierwszych dniach po wniebowstąpieniu Jezusa Apostołowie wybierają i włączają do swej wspólnoty Macieja. Dzięki temu stał się on również Apostołem Chrystusa.
Z polecenia Apostołów zostaje wybranych na diakonów siedmiu mężów, „cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości” (Dz 6, 3), aby czuwali nad sprawiedliwym podziałem jałmużny. Zatwierdzają oni dokonany przez wiernych wybór przez modlitwę i włożenie rąk na wybranych (Dz 6, 1-6). Apostołowie Piotr i Jan udają się również do nawróconych mieszkańców Samarii, by przez włożenie rąk i modlitwę udzielić nowo ochrzczonym Ducha Świętego (Dz 8, 14-17). Do Antiochii wysyłają Barnabę, aby kierował religijnym życiem Kościoła. Barnaba sprowadził do Antiochii Pawła z Tarsu i razem z nim przez dłuższy czas nauczał (Dz 11, 22-26).
Wreszcie Paweł organizuje życie religijne w założonych przez siebie kościołach. Naucza, czego sam dowiedział się od Apostołów o Eucharystii ; wyjaśnia wątpliwości ; karci nadużycia na wspólnych nabożeństwach, potępia grzechy, zarządza jałmużny, wysyła uczniów z listami, ustanawia biskupów i przełożonych w nowo powstałych wspólnotach wierzących. Widzisz więc, że Apostołowie przewodniczyli Ludowi Bożemu, a dla rozstrzygnięcia wszystkich ważniejszych spraw, związanych z posługą apostolską, zbierali się razem jako Kolegium, czyli wspólnota Apostołów pod przewodnictwem Piotra.
Sobór Watykański Drugi przypomina nam, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu powierzył Piotrowi troskę o swój Kościół, „zlecając jemu i pozostałym Apostołom, aby go krzewili i nim kierowali… Kościół ten ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie” (KK 8).

Kolegium biskupów służy Ludowi Bożemu

Te same zadania, które spełniali Apostołowie na czele z Piotrem, spełnia dzisiaj kolegium biskupów na czele z Ojcem świętym — papieżem. Każdy papież, czyli biskup rzymski, jest następcą Piotra, a biskupi są następcami Apostołów. Rządzą oni swoimi diecezjami, tzn. służą wspólnocie wierzących w Chrystusa, razem z nimi idą tą samą drogą do zbawienia, służą słowem i życiem własnym dają świadectwo Bogu żywemu. Kolegium, czyli wspólnota biskupów, razem z papieżem ponosi odpowiedzialność za cały Lud Boży — za Kościół Chrystusowy. Wspólnotowa odpowiedzialność biskupów i papieża przejawia się szczególnie na soborze powszechnym, kiedy są omawiane sprawy dotyczące całego Kościoła. Papież i biskupi kierują życiem religijnym wiernych. Kapłani współpracują z biskupami i pomagają im w uświęcaniu, nauczaniu i kierowaniu Ludem Bożym. To zadanie spoczywa szczególnie na proboszczach, którzy pracują w parafiach powierzonych im przez biskupów. Proboszczowie mają do pomocy innych kapłanów. Biskupi z papieżem na czele tworzą hierarchię Kościoła. Ich przedstawicielami w kościołach lokalnych są proboszczowie i inni kapłani. Przez ich służbę Ludowi Bożemu Jezus Chrystus naucza, uświęca i prowadzi Kościół do zbawienia.
Wierni nie tylko okazują posłuszeństwo Ojcu świętemu i biskupom, ale współpracują z nimi poprzez własne zaangażowanie w sprawy wspólnoty wierzących. Czują się współodpowiedzialni za dzieło Chrystusa, za Jego Kościół, którego są żywymi członkami. Współodpowiedzialność wiernych przejawia się w inicjatywie i konkretnej pomocy na rzecz diecezji czy parafii. Wierni troszczą się o dom Boży, spieszą z pomocą biednym i ludziom samotnym. To wszystko winni czynić zawsze za zgodą i pod kierownictwem biskupa czy proboszcza. Wierni współpracują z proboszczem w radach parafialnych. W ten sposób cała wspólnota wierzących, jako prawdziwie jedna rodzina Boża, pod przewodnictwem Ojca św. i biskupów zdąża pewną drogą do zbawienia — do domu Ojca.

Jak odpowiem Bogu ?

W imieniu Chrystusa biskupi w jedności z Ojcem św. prowadzą wszystkich ludzi do zbawienia. Są oni naszymi przewodnikami i razem z nami idą do Ojca.
Teraz zastanów się ! W czym powinna przejawiać się współpraca z twoim biskupem ? Współpraca z twoim biskupem będzie się przejawiała przez włączenie się w życie parafialne. Co więc uczynisz ? Może zatroszczysz się o to, by na katechizację przychodził twój kolega, aby na niedzielnej Mszy św. lepiej wypadł śpiew. A może zatroszczysz się o kogoś chorego i samotnego ? (Współpracę twoją możesz okazać przez gotowość zostania ministrantem, lektorem. A może masz dobry głos, wówczas zgłosisz się do grupy, która śpiewa w czasie Mszy św., czyli do tzw. scholi ?).
Módl się często słowami prefacji o Apostołach :
„Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący wieczny Boże. Ty bowiem, wiekuisty Pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską”.

■    Pomyśl:

1.    Do jakich zadań Chrystus powołał Piotra ?

2.    Jak Dzieje Apostolskie opowiadają o Piotrze i o Apostołach kierujących Kościołem ?

3.    Jakie zadania mają do spełnienia w Kościele biskupi ?

4.    Jakie zadania w Kościele Chrystusowym pełnią kapłani ?

5.    Do czego jest powołany każdy ochrzczony ?

■    Zapamiętaj:

84.    Komu Jezus Chrystus powierzył kierowanie Ludem Bożym ?

Jezus Chrystus powierzył kierowanie Ludem Bożym Kolegium Apostołów i kolegium ich następców, biskupów.

85.    Jaką władzę Chrystus dał św. Piotrowi ?

Chrystus dał św. Piotrowi najwyższą władzę w Kościele, czyniąc go głową Kolegium Apostołów.

86.    Kto jest następcą św. Piotra ?

Następcą św. Piotra jest biskup rzymski, czyli papież.

■    Zadanie :

1.    Zastanów się, jak możesz współpracować z twoim ks. proboszczem lub katechetą.

2.    Jak nazywali się trzej ostatni papieże i jakie wydarzenia zaszły w życiu Kościoła w czasie ich pontyfikatu ?

■    Warto przeczytać:

Św. Piotr – życiorys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *