Chrystus w liturgii Kościoła oddaje cześć Bogu i zbawia świat

Chrystus w liturgii Kościoła oddaje cześć Bogu i zbawia świat

Kościół Chrystusowy wyznaje i głosi naukę Jezusa Chrystusa. Czy to jest już wszystko, co czyni Kościół Chrystusowy ? Czy chrześcijaństwo to tylko nauka Jezusa Chrystusa ? Innymi słowy — czy Kościół tylko głosi Ewangelię jako naukę o zbawieniu ? Chrystus przez Kościół nie tylko przekazuje słowo Boże, ale jest w nim obecny i nadal dokonuje swego dzieła. Jak się to dokonuje, kiedy i w jakich okolicznościach ?

Chrystus żyje we wspólnocie Kościoła

Ludzie, którzy usłyszeli Ewangelię z ust Apostołów i przyjęli ją z wiarą, nie poprzestawali na spotkaniu ze słowem Bożym. Z wiarą przyjmowali oni chrzest i wchodzili w życie Kościoła. W drugą niedzielę po Wielkanocy (rok A) czytamy opowiadanie św. Łukasza, który tak opisuje życie pierwszej gminy chrześcijańskiej :
„Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu Chleba i w modlitwie. Bo-jaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia” (Dz 2, 42-47). Pierwsi chrześcijanie czuli się jedną rodziną, odznaczali się umiłowaniem wspólnoty. Zbierali się na „łamanie Chleba” i wierzyli, że spotykają się wtedy z Chrystusem, który po zmartwychwstaniu żyje nowym życiem w Kościele. W eucharystycznym Zgromadzeniu Chrystus uobecnia swą ofiarę zbawienia i uwiebienia. Jako jedyny Kapłan zawsze wielbi Ojca i uświęca świat. Od zesłania Ducha Świętego Chrystus przyłącza do siebie Kościół. W każdej czynności Kościoła, który jest kapłańskim Ludem Bożym, jest obecny sam Chrystus i działa wraz z Kościołem. Te święte czynności Chrystusa i Kościoła nazywamy liturgią.
Ośrodkiem i jakby sercem liturgii jest eucharystyczne Zgromadzenie Kościoła, czyli Msza św. Z Eucharystią najściślej są związane pozostałe sakramenty św. i wraz z nią stanowią centrum liturgicznego życia Kościoła (por. KL 6). Również inne obrzędy liturgiczne, nie sakramentalne, zwane sakra-mentaliami, należą do liturgii Kościoła. Chrystus polecił Apostołom i Kościołowi nie tylko głosić Jego naukę i opowiadać o Jego Męce i śmierci. Polecił także tworzyć wspólnotę wierzących, uobecniać dzieło zbawienia w liturgii i sprawować je przez sakramenty św. — a szczególnie przez Ofiarę eucharystyczną (por. KL 6).

Sakramenty ośrodkiem liturgii i całego życia Kościoła

Jezus Chrystus w czasie ziemskiego życia czcił Ojca modlitwą, wiernym pełnieniem Jego woli, miłością i zaufaniem. Najpełniej uczcił Ojca w czasie swej Męki i śmierci na krzyżu. W niej bowiem okazał największą miłość, posłuszeństwo i zaufanie, a przez to najdoskonalej uwielbił Boga.
W dzień przed Męką, podczas wspólnej Wieczerzy paschalnej w Wieczerniku, już uobecnił swoją ofiarę. Ustanowił wtedy ofiarę Nowego Przymierza, a Apostołom kazał ją uobecniać wśród ludzi słowami : „To czyńcie na moją pamiątkę”. Od tej chwili Apostołowie, a potem Kościół, zaczęli sprawować Eucharystię, która jest obecnie najdoskonalszym uwielbieniem Boga i najbogatszym źródłem zbawienia, łaski, świętości i życia wiecznego. Mówi o tym sam Chrystus :
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim… Kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 54. 56-57).
W Eucharystii uczestniczą ludzie ochrzczeni. Przez chrzest ludzie zostają wszczepieni w paschalne misterium Chrystusa i włączeni we wspólnotę Kościoła. Mogą odtąd, jako kapłański Lud Boży, wraz z Chrystusem wielbić Boga i uczestniczyć w zbawieniu. Dlatego Chrystus, który chce zbawić wszystkich, polecił Kościołowi :
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
Z woli Chrystusa w Kościele obok chrztu i Eucharystii są jeszcze inne sakramenty święte : bierzmowanie, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. We wszystkich tych sakramentach Chrystus jest obecny, choć w różny sposób. W każdym z nich Chrystus wraz z Kościołem wielbi Ojca i obdarza ludzi świętością oraz zbawieniem. W sakramencie bierzmowania czyni chrześcijan dojrzałymi członkami Kościoła. Daje im swoją moc, aby świadczyli o Nim i poczuwali się do odpowiedzialności za wiarę i Kościół. Niektórych ludzi ochrzczonych i bierzmowanych Chrystus powołuje do sprawowania Eucharystii i udzielania sakramentów św., aby wszyscy wierni, dzięki ich posłudze, wielbili Boga i mogli się zbawiać i uświęcać. Otrzymują do tego władzę w sakramencie kapłaństwa, którego udziela biskup.
W sakramencie pokuty, dzięki posłudze kapłana, Chrystus przywraca do jedności z Bogiem i z Kościołem tych, którzy przez grzech odłączyli się od Boga i od wspólnoty. W czasie choroby zaś przez posługę kapłana przychodzi do chrześcijan sam Chrystus. Przez sakrament namaszczenia daje udział choremu w swoim zbawczym cierpieniu, dla chwały Ojca, dla jego własnego zbawienia i dla dobra Kościoła. W sakramencie małżeństwa Chrystus udziela małżonkom łaski, by wzajemnie się uświęcali i przekazywali życie dzieciom i by wprowadzali je we wspólnotę Ludu Bożego, czyli do Kościoła.
W ten sposób przez sakramenty św. Chrystus wielbi Ojca i uświęca ludzi.

Liturgia otwiera Kościół na potrzeby świata

Wierni, którzy biorą udział w liturgii, nie mogą myśleć tylko o sobie, o swoim zbawieniu i uświęceniu. Liturgia bowiem jest „wykonywaniem kapłańskiego urzędu Chrystusa” i wypełnianiem Jego posłannictwa. Jak Chrystus został posłany na świat dla wszystkich ludzi, tak chrześcijanie zebrani na świętą liturgię mają obejmować swoją modlitwą i troską cały świat, wszystkich ludzi oraz ich potrzeby. Przez liturgię, coraz ściślej zjednoczeni z Chrystusem Zbawicielem i bliźnimi, wracają do swoich zajęć z sercem bardziej otwartym na potrzeby innych i bardziej gotowi do poświęceń. Miłość Chrystusa każe im dostrzegać wszystkich ludzi oraz ich potrzeby, zwłaszcza najbliższych, z którymi spotykają się na co dzień. Życie sakramentalne ożywia ich pragnienie, by wszyscy ludzie weszli do wspólnoty Kościoła i przez uczestnictwo w liturgii mogli wraz z nimi czcić Ojca i dostąpić Chrystusowego zbawienia.

„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Liturgia pobudza wiernych, aby « sakramentami wielkanocnymi nasyceni », « żyli w doskonałej jedności… » Z liturgii przeto, głównie z Eucharystii, jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością przez nią dokonywa się uświęcenie człowieka w Chrystusie i to uwielbienie Boga, które jest celem wszystkich dzieł Kościoła” (KL 10).

Jak odpowiem Bogu ?

Chrystus pozostał z nami, abyś mógł się z Nim spotkać w Jego Kościele. On sam wybrał sposoby tego spotkania. Ustanowił sakramenty św. Po raz pierwszy spotkałeś się z Nim w sakramencie chrztu, częściej spotykasz się z Nim w sakramencie pokuty. Sercem liturgii jest Zgromadzenie eucharystyczne, czyli Msza św. Miłość Chrystusa gromadzi wiernych i On sam jest wśród nich obecny. Tam Go i ty spotkasz.
Zastanów się ! Czy pamiętasz, że twój udział w niedzielnej Mszy św. jest konieczny ? Czy spotykasz się z Chrystusem częściej ? Czy twoje spotkania z Chrystusem sprawiają, że stajesz się bardziej otwarły na ludzi i na ich potrzeby ?
Swoją wdzięczność wyrażę słowami modlitwy :

„Ojcze nieskończenie dobry ! Ty przez Chrystusa, Pana naszego, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz i nam ich udzielasz !
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, niech będzie wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków ! Amen”

(Według pierwszej Modlitwy eucharystycznej).

■    Pomyśl :

1.    Dlaczego wierzący w Chrystusa tak często zbierają się razem ?
2.    Kto jest obecny w liturgicznym zgromadzeniu Kościoła, wśród zebranych tam ludzi ?
3.    Co czyni Chrystus w każdym zgromadzeniu liturgicznym Kościoła ?
4.    Jaki jest cel sakramentów św. ?
5.    W jaki sposób liturgia otwiera chrześcijanina na potrzeby całego świata ?

■    Zapamiętaj:

65. Czym jest liturgia Kościoła ?
Liturgia jest „wykonywaniem kapłańskiego urzędu Chrystusa” w Kościele.

86. Co jest ośrodkiem całego życia liturgicznego ?
Ośrodkiem całego życia liturgicznego jest Msza św., zwana też Zgromadzeniem eucharystycznym, oraz inne sakramenty święte.

67.    Czego dokonuje Chrystus w sakramentach św. ?
Chrystus w sakramentach św. oddaje cześć Bogu i zbawia ludzi.

68.    Ile jest sakramentów św. w Kościele ?
Jest siedem sakramentów św. w Kościele: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo.

■    Zadanie :

Przeczytaj jedną z Modlitw eucharystycznych i wykaż, że Eucharystię sprawuje Chrystus.

Dodaj komentarz