Chrystus w Eucharystii obdarza nas swoją miłością

Chrystus w Eucharystii obdarza nas swoją miłością

Wierzymy, że Msza św. jest ofiarą. Gdyby na Mszy św. znalazł się niechrześcijanin, nie widziałby ofiary, ale zobaczyłby stół i stojących dookoła ludzi, którzy coś z tego stołu spożywają.
To właśnie widzieli poganie w pierwszych wiekach i zarzucali chrześcijanom niewiarę. Nie widzieli bowiem składanych ofiar. Dlaczego Chrystus ustanowił swoją Ofiarę w czasie uczty ? Co chciał przez to wyrazić ?

W Uczcie eucharystycznej Chrystus łączy nas z Ojcem i z braćmi

Zasiadanie przy jednym stole i spożywanie tych samych pokarmów już od najdawniejszych czasów jest wyrazem jedności i wspólnoty zgromadzonych. Jeden stół i wspólny posiłek najlepiej wyrażają jedność i braterstwo uczestników uczty. Chrystus przed swoją śmiercią zasiadł do stołu wraz z Apostołami i spożył z nimi wspólną Wieczerzę paschalną, jak opisują ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz, a także św. Paweł.
Przed Wieczerzą powiedział im, że bardzo pragnął wraz z nimi spożywać tę Paschę.
Gdy zaczęli się spierać, który spośród nich jest największy, powiedział im : „Największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa” (Łk 22, 26). Św. Jan dodaje, że Chrystus, aby ich o tym przekonać, obmył im nogi. Potem powiedział im :
„Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem… Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować” (J 13, 15. 17).
Dopiero wtedy, gdy zostało usunięte wszystko, co ich dzieliło, Chrystus dał im siebie — swoje Ciało i swoją Krew. Św. Jan przekazuje nam mowę Jezusa po wieczerzy : „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali… Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 34-35).
Św. Jan przekazuje nam także modlitwę Jezusa :
„A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie ; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty,
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 20-21).
Opowiadania ewangelistów o Wieczerzy, mowa pożegnalna Jezusa i Jego modlitwa arcykapłańska objawiają nam, że Eucharystia jest sakramentem jedności i miłości.
Właśnie dlatego w czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił Ofiarę eucharystyczną, która zawsze dokonuje się na sposób uczty. Stąd i dziś Mszę św. nazywamy Wieczerzą Pańską. Chrystus w każdej Mszy św. łączy nas z Ojcem i z Duchem Świętym oraz ze wszystkimi braćmi.

Liturgia Mszy św. ukazuje i umacnia wspólnotę Ludu Bożego

Sprawowanie Ofiary eucharystycznej odbywa się zawsze we wspólnocie. Ci, którzy się gromadzą na Mszę św., wyrażają tym samym na zewnątrz jedność Ludu Bożego i wzajemną miłość.
Obrzędy, z którymi jest związana Ofiara eucharystyczna, czyli Wieczerza Pańska, przypominają potrzebę wzajemnej miłości i jedności oraz prowadzą do niej. Obrzędy Uczty eucharystycznej rozpoczyna modlitwa „Ojcze nasz”. Kapłan poprzedza ją słowami :    „Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić”. Gdy odmówi ją ze zgromadzonymi, zanosi modlitwy do Boga o zachowanie zebranych od grzechu, obdarowanie ich jednością i pokojem. Zwraca się do nich słowami : „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami”, a po odpowiedzi : „I z duchem twoim”, wzywa ich, by przekazali sobie znak pokoju. Po pojednaniu się z braćmi i z całym Kościołem — wierni gotowi są do przyjęcia Ciała Chrystusa. Kapłan ukazuje hostię i mówi : „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni,
którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”, a potem wraz z wiernymi prosi o przebaczenie win : „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Po takim przygotowaniu sam przyjmuje i wiernym podaje Komunię świętą.
W tych obrzędach Mszy św., które poprzedzają przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa, Kościół pragnie zwrócić uwagę na to samo, co Chrystus tak bardzo podkreślił w czasie Ostatniej Wieczerzy. Zasiadających do jednego stołu nie powinno nic dzielić, a między nimi powinna być jedność i wzajemna miłość. Liturgia Mszy św. ukazuje jedność, do której nas Chrystus prowadzi i umacnia ją przez Ucztę eucharystyczną.

Jak odpowiem Bogu ?

Chrystus pojednał ludzi z Bogiem. Chciał jednak, aby jedność i wzajemna miłość łączyła tych, którzy w Niego uwierzyli. Teraz rozumiesz, dlaczego gromadzi nas przy jednym stole i dlaczego to jest znakiem wzajemnej miłości i jedności. Przez uczestniczenie we Mszy św. i przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa wzrasta miłość między zgromadzeniem i umacnia się jedność. Eucharystia prowadzi nas do jedności i miłości, ale Chrystus wymaga naszej współpracy — gotowości do pomagania Mu w gromadzeniu w jedno rozproszonych dzieci Bożych (J 11, 52).
Jak dopomagasz do tej jedności ? Co czynisz, aby jedność i miłość była w twoim domu rodzinnym, w gronie twych przyjaciół ?
A teraz pomyśl : Gdybyś w swoim domu podejmował przyjaciół, a oni, chociaż usiedli z tobą przy jednym stole, nie skorzystali z pokarmów, które im przygotowałeś — czy nie czułbyś się dotknięty ich zachowaniem ? Tyle razy byłeś na Mszy św. Wraz z innymi znalazłeś się przy stole, który Chrystus dla nas przygotował. Czy zawsze skorzystałeś z Jego zaproszenia ? Co czynisz, abyś mógł jak najczęściej w pełni uczestniczyć w Eucharystii ?

Pomódl się o jedność słowami :

,,Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś Apostołom Twoim : Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i umacniaj w jedności”.

■    Pomyśl:

1.    Co podkreślają ewangeliści w opowiadaniu o Wieczerzy Pańskiej ?

2.    Na co zwraca szczególną uwagę św. Jan ?

3.    O co Jezus modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy ?

4.    Dlaczego właśnie podczas Wieczerzy Chrystus ustanowił nowe prawo miłości ?

5.    Z kim łączy nas Chrystus w Uczcie eucharystycznej ?

6.    Co wyraża jeden stół i wspólny pokarm ?

7.    Do czego ma nas przygotować „znak pokoju” ?

■    Zapamiętaj:

78.    W jaki sposób wierni najdoskonalej uczestniczą w Ofierze Chrystusa ?
Wierni najdoskonalej uczestniczą w Ofierze Chrystusa przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej.

79.    Z kim łączą się wierni przyjmując Komunię św. ?
Wierni przyjmując Komunię św. łączą się z Chrystusem, a przez Niego z całą Trójcą Świętą i ze wszystkimi członkami Kościoła.

80.    Co Chrystus poleca tym, którzy zjednoczyli się z Nim w Komunii św. ?
Chrystus tym, którzy zjednoczyli się z Nim w Komunii św., poleca, by żyli duchem miłości i przez to umacniali jedność wśród ludzi.

■    Zadanie :

1.    Przeczytaj z mszalika obrzędy komunijne i wyszukaj zdania, które podkreślają jedność i miłość.

2.    Ułóż własnymi słowami modlitwę, której treścią będzie prośba o jedność i o miłość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *