Ósmy artykuł wiary

177.    Jak opiewa ósmy artykuł wiary?

Ósmy artykuł wiary opiewa: »Wierzę w Ducha świętego*.

178.    Kto jest Duch święty?

Duch święty jest: 1) trzecią Osobą boską, 2) prawdziwym Bogiem, 3) Pocieszycielem zesłanym Kościołowi katolickiemu przez Jezusa Chrystusa.

171). Dlaczego trzecia Osoba boska nazywa się Duchem „świętym”?

Dlatego trzecia Osoba boska nazywa się »Duchem świętym*, ponieważ nas uświęca i ponieważ wszelka świętość od niej pochodzi.

180.    Kiedy Jezus Chrystus zesłał Kościołowi katolickiemu Ducha świętego?

Jezus Chrystus zesłał Kościołowi katolickiemu Ducha świętego dnia dziesiątego po swem Wniebowstąpieniu, czyli w dzień Zielonych Świątek, kiedy ukazały się ogniste języki nad głowami apostołów. (Zielone Świątki).

181.    Co zdziałał Duch święty w apostołach?

Duch święty apostołów

1.    uświęcił;

2.    oświecił i umocnił;

3.    udzielił im darów: mówienia różnymi językami, czynienia cudów i nieomylnego ogłaszania Ewangelii.

182.    Co sprawia Duch święty w Kościele katolickim?

Duch święty

1.    poucza Kościół katolicki i rządzi nim;

2.    udziela przez niego łask swoich.

183.    Co w nas sprawia Duch święty?

Duch święty

1.    uświęca nas łaską poświęcającą;

2.    wspiera nas Jaską posiłkującą;

3.    udziela nam darów swoich.

184.    W jakim celu udziela nam Duch święty darów swoich?

Duch święty udziela nam darów    swoich    w    tym

celu, abyśmy chętnie przyjmowali    Jego    oświecenia,

szli za Jego natchnieniami, a przez to udoskonalali się w cnocie.

185.    Które są dary Ducha świętego?

Następujące są dary Ducha świętego:

1.    dar mądrości,

2.    dar rozumu,

3.    dar rady,

4.    dar męstwa,

5.    dar umiejętności,

6.    dar pobożności,

7.    dar bojaźni bożej.

186.    Do czego pomaga nam dar mądrości?

Dar mądrości pomaga nam do tego, żebyśmy Pana Boga w Jego. majestacie i doskonałościach poznawali, podziwiali i miłowali, a wszystko, co ziemskie i znikome, odnośnie do tego poznania i miłości oceniali.

187.    Co sprawia w nas dar rozumu?

Dar rozumu sprawia w nas to, że głębiej wnikamy w ducha prawd wiary katolickiej i niemi swój , umysł uweselamy.

188.    Jakiej pomocy udziela nam dar rady?

Dar rady udziela nam tej pomocy, że w trudnych i wątpliwych wypadkach wybór nasz zgodny jest zawsze z wolą bożą.

189.    Co zwalczamy przy pomocy daru męstwa?

Wszelkie trudności na drodze do zbawienia zwalczamy przy pomocy daru męstwa.

190.    Czego nabywamy przez dar umiejętności?

Przez dar umiejętności nabywamy silnego przekonania o prawdziwości nauki objawionej, oraz pewności, co nam stosownie do woli bożej czynić, a czego unikać należy.

191.    Co okazujemy przez dar pobożności?

Przez dar pobożności okazujemy stale względem Pana Boga synowskie usposobienie.

192.    Co sprawia w nas dar bojaźni bożej?

Dar bojaźni bożej sprawia w nas to, że mając na pamięci Pana Boga i bojąc się Go obrazić, unikamy tego, co Mu się nie podoba.

Upomnienie. »Nie wiecie*, mówi Apostoł narodów. (1. Kor.3, 16). »iżeście Kościołem bożym, a Duch Boży mieszka w was?* Skoroś więc świątynią i mieszkaniem Ducha świętego, zachowaj że serce czyste i niepokalane. Wzywaj Ducha świętego na pomoc w każdej sprawie ważnej, idąc chętnie za Jego natchnieniem, bo »którzykolwiek Duchem Bożym rządzeni są, ci są synami bożymi*. (Bzym. 8, 14).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *