O wierze chrześcijańskiej

O    wierze chrześcijańskiej.

6.    Co znaczy wierzyć po chrześcijańsku?

Wierzyć po chrześcijańsku znaczy uznawać za prawdę wszystko, co Bóg objawił, a co Kościół katolicki podaje do wierzenia.

7.    Dlaczego powinniśmy uznawać za prawdę to, co Bóg objawił?

Powinniśmy uznawać za prawdę to, co Bóg objawił, ponieważ Bóg jest samą prawdą i dlatego nie może ani msięylić. ani nas w błąd wprowadzić.

8.    Przez kogo objawił Pan Bóg to, w co mamy wierzyć? To, w co mamy wierzyć, objawił Pan Bóg przez patryarchów i proroków, a na koniec przez Syna Swego, Jezusa Chrystusa i przez apostołów1).

9.    Komu powierzył Jezus Chrystus to, co Pan Bóg objawił ?

Kościołowi katolickiemu powierzył Jezus Chrystus to, co Pan Bóg objawił.

10.    W jakim celu powierzył Jezus Chrystus Kościołowi katolickiemu wszystko, co Pan Bóg objawił?

W tym celu powierzył Jezus Chrystus Kościołowi katolickiemu wszystko, co Pan Bóg objawił, aby to Kościół w całości przechowywał i wszystkim narodom ogłaszał, nauczając ludzi, co mają wierzyć i czynić dla osiągnięcia wiecznej szczęśliwości.

11.    Dlaczego powinniśmy uznawać za prawdę to, co nam Kościół katolicki podaje do wierzenia?

Dlatego powinniśmy uznawać za prawdę to, co nam Kościół katolicki podaje do wierzenia:

1.    ponieważ Jezus Chrystus udzielił Kościołowi katolickiemu daru nieomylności;

2.    ponieważ nakazał wyraźnie, abyśmy Kościoła słuchali.

12. W czem zawiera się to, co Pan Bóg objawił, a co Kościół katolicki podaje do wierzenia?

Częścią w Piśmie świętem, czyli Biblii, częścią w Podaniu ustnem, czyli Tradycyi, zawiera się to. co Pan Bóg objawił, a co Kościół katolicki podaje do wierzenia.

13.    Co jest Pismo święte?

Pismo święte jest to zbiór ksiąg, z natchnienia Ducha świętego napisanych, które Kościół katolicki za słowo boże uznał.

14.    Jak się dzieli Pismo święte?

Pismo święte dzieli się na Pismo święte Starego i Nowego Przymierza, czyli Testamentu.

15.    Co zawiera w sobie Pismo święte Starego Testamentu?

Pismo święte Starego Testamentu zawiera w sobie objawienia boże od stworzenia świata, aż do Chrystusa Pana ).

16.    Co zawiera w sobie Pismo święte Nowego Testamentu?

Pismo święte Nowego Testamentu zawiera objawienia, ogłoszone przez Jezusa Chrystusa i Jego apostołów),

17.    Co jest Podanie ustne?

Podanie ustne jest to zbiór prawd objawionych, które apostołowie wprawdzie ogłosili, których wszakże nie spisali).

18.    W czem znajduje się Podanie ustne?

Podanie ustne znajduje się:

1.    w nauczaniu ustnem Kościoła i świętych zwyczajach jego;

2.    w symbolach wiary kościelnych;

3.    w orzeczeniach papieżów i soborów kościelnych;

4.    w pismach Ojców i zabytkach Kościoła).

19.    Czy prawdy objawione zdoła poznać i pojąć rozum stworzony?

Jedne prawdy objawione zdoła poznać i pojąć rozum stworzony, innych nie zdoła.

20.    Jak nazywają się prawdy objawione, których nie zdoła poznać i pojąć rozum stworzony?

Prawdy objawione, których nie zdoła poznać i pojąć rozum stworzony, nazywają się tajemnicami wiary.

21.    Czy wiarajest koniecznie potrzebna do zbawienia? Wiara jest koniecznie potrzebna do zbawienia, bo »bez wiary niepodobna jest spodobać się Bogu* (Do Żyd. 11, 6).

22.    Dlaczego wiara jest koniecznie potrzebna do zbawienia?

Wiara jest koniecznie potrzebna do zbawienia, ponieważ człowiek cel swój ostateczny tylko przez wiarę może poznać, a przez życie zgodne z wiarą może go osięgnąć).

28.    Jaka powinna być wiara nasza?

Wiara nasza powinna być:

1.    powszechna,

2.    mocna,

3.    żywa,

4.    stała.

24.    Kiedy wiara nasza jest powszechna?

Wiara nasza jest powszechna, kiedy uznajemy za prawdę wszystko, czego Kościół katolicki naucza.

25.    Kiedy wiara nasza jest mocna?

Wiara nasza jest mocna, kiedy wierzymy bez najmniejszego powątpiewania.

26.    Kiedy wiara nasza jest żywa?

Wiara nasza jest żywa, gdy żyjemy tak, jak wiara nakazuje).

27.    Kiedy wiara nasza jest stała?

Wiara nasza jest stała, kiedyśmy gotowi raczej wszystko, nawet życie utracić, aniżeli wiarę porzucić, albo się jej zaprzeć).

28.    Czy wystarcza tylko ogólnie wierzyć w to, co Pan Bóg objawił?

Nie wystarcza tylko ogólnie wierzyć w to, co Pan Bóg objawił, ale powinniśmy się starać i szczegółowo prawdy objawione poznać i w nie wierzyć-

29.    Które prawdy powinniśmy przede wszystkiem znać dokładnie i w nie wierzyć?

Następujące prawdy przede wszystkiem powinniśmy dokładnie znać i w nie wierzyć :

1.    że jest jeden Bóg;

2.    że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre nagradza, a za złe karze;

3.    że są trzy boskie Osoby: Bóg Ojciec. Syn Boży i Duch święty;

4.    że druga Osoba boska stała się człowiekiem, aby nas przez śmierć krzyżową odkupić i wiecznie zbawić;

5.    że dusza ludzka jest nieśmiertelna1);

6.    że łaska boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna 2).

30.    Dlaczego te prawdy powinniśmy przedewszystkiem znać dokładnie i w nie wierzyć?

Te prawdy powinniśmy przedewszystkiem znać dokładnie i w nie wierzyć, ponieważ one są podstawą życia chrześcijańskiego.

31 Co jeszcze powinniśmy umieć oprócz tych sześciu prawd ?

Oprócz tych sześciu prawd powinniśmy jeszcze umieć:

1.    Skład Apostolski;

2.    Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie;

3.    dziesięcioro przykazań boskich i pięć przykazań kościelnych;

4.    siedem sakramentów świętych;

5.    najważniejsze przepisy sprawiedliwości chrześcijańskiej.

32.    Czy wystarczy tylko znać wiarę i w sercu ją chować?

Nie wystarcza tylko znać wiarę i w sercu ją chować, trzeba ją także słowem i czynem wyznawać.

33.    Jakim znakiem wyznaje szczególnie chrześcijanin katolik wiarę swoją?

Znakiem Krzyża świętego wyznaje szczególnie chrześcijanin katolik wiarę swoją.

34.    W iloraki sposób czyni się znak Krzyża świętego? W dwojaki sposób czyni się znak Krzyża świętego:

1.    albo prawą ręką dotykamy się czoła, piersi, lewego, a nakoniec prawego ramienia, wymawiając przytem słowa: »W imię Ojca — i Syna—i Ducha — świętego. Amen*;

2.    albo kciukiem prawej ręki czyni się znak krzyża na czole, na ustach i na piersiach, wymawiając przytem słowa: »W imię f Ojca i f Syna i f Ducha świętego. Amen« i).

35.    Które szczególnie prawdy wiary wyznajemy znakiem Krzyża świętego?

Dwie prawdy wiary wyznajemy szczególnie znakiem Krzyża świętego, mianowicie:

1.    że    są trzy boskie Osoby,

2.    że    Jezus Chrystus przez śmierć    na krzyżu    nas odkupił.

36.    W czem jest krótko zebrane to, co chrześcijanin katolik wierzyć powinien?

W Składzie Apostolskim jest krótko zebrane to, co  chrześcijanin katolik wierzyć powinien.

Upomnienie.    Dziękuj Bogu za łaskę wiary    świętej i    trzymaj się mocno nauki Kościoła katolickiego, bo »nie masz, jak mówi Augustyn święty, większego bogactwa i skarbu nad wiarę katolicką. Wyznawaj otwarcie i śmiało wiarę swoją i dlatego nie wstydź się nigdy znaku Krzyża świętego. — Szczęśliwyś, jeśli będziesz kiedyś mógł wraz ze świętym Pawłem powiedzieć sobie: »Potykaniem dobrem potykałem się,… wiarem zachował*. (II. Tym. 4, 7).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *