O przeznaczeniu Kościoła

215.    Naco Jezus Chrystus ustanowił Kościół?

‘Na to Jezus Chrystus ustanowił Kościół, aby prowadził ludzi do wiecznej szczęśliwości.

216.    Jak prowadzi Kościół ludzi do wiecznej szczęśliwości?

W ten sposób prowadzi Kościół ludzi do wiecznej szczęśliwości, że spełnia przy pomocy Boga potrójny urząd Jezusa Chrystusa, mianowicie: nauczycielski, kapłański i królewski.

217.    W jaki sposób spełnia Kościół urząd nauczycielski Jezusa Chrystusa?

W ten sposób spełnia Kościół urząd nauczycielski Jezusa Chrystusa, że naukę boską w całości i nieskazitelnie po wszystkie czasy przechowuje, głosi i wyjaśnia.

218.    Jakiego daru udzielił Jezus Chrystus Kościołowi do spełniania urzędu nauczycielskiego?

Do spełniania urzędu nauczycielskiego udzielił Jezus Chrystus Kościołowi daru nieomylności, mocą którego Kościół nie może się mylić w nauce wiary i obyczajów.

219.    Z czego dowiadujemy się, źe Jezus Chrystus udzielił Kościołowi daru nieomylności?

Że Jezus Chrystus udzielił Kościołowi daru nieomylności dowiadujemy się ze słów, któremi przyobiecał Kościołowi nieustanną pomoc i swoją i Ducha świętego.

220.    Któremi słowy przyobiecał Jezus Chrystus Kościołowi nieustanną pomoc boską?

Następującemi słowy przyobiecał Jezus Chrystus Kościołowi nieustanną pomoc boską: »Oto ja z wami jestem po wszystkie dni aż do skończenia świata*. (Mat. 28, 20). »A ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki, Ducha prawdy*. (Jan 14, 16, 17).

221.    Kto posiada dar nieomylności?

Dar nieomylności posiada:

1.    papież i biskupi, którzy z nim w jedności żyją 2.    także sam papież, kiedy jako najwyższy nauczyciel i pasterz, wydaje dla całego Kościoła orzeczenia w nauce wiary i obyczajów.

222.    Skąd wiemy, że dar nieomylności posiada także sam papież?

Że dar nieomylności posiada także sam papież, wiemy ze słów Pana Jezusa, wypowiedzianych do Piotra i do jego następców: »A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój a bramy piekielne nie zwyciężą go«. (Mat. 16, 18). — »Prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty niekiedy nawróciwszy się, potwierdzaj bracię twoją*. (Łuk. 22, 32). — »Paś baranki    moje… paś owce    moje«.    (Jan 21, 15, 17).

223.    W    jaki    sposób    spełnia    Kościół    urząd    kapłański Jezusa Chrystusa?

W    ten    sposób    spełnia    Kościół    urząd    kapłański Jezusa Chrystusa, że składa ofiarę mszy świętej i udziela sakramentów świętych, poświęca, błogosławi i modli się za wszystkich ludzi.

224.    W jaki sposób spełnia Kościół urząd królewski Jezusa Chrystusa?

W    ten    sposób    spełnia    Kościół    urząd    królewski

Jezusa Chrystusa, że zachęca wszystkich wiernych do życia bogobojnego, ustanawia prawa i przykazania, sądzi i wymierza kary.

225.    Które są najważniejsze kary kościelne?

Najważniejszemi karami kościelnemi są:

1. odmówienie świętych sakramentów;

2.    wykluczenie ze społeczności kościelnej, czyli klątwa, przez którą pozbawia się nią dotknięty wszelkich łask i błogosławieństw Kościoła;

3.    odmówienie pogrzebu chrześcijańskiego.

226.    Jaki obowiązek mają ludzie względem Kościoła? Ten obowiązek mają ludzie względem Kościoła, iż powinni należeć do niego, wierzyć w to, czego uczy i wypełniać to, co nakazuje.

227.    Czy może być zbawionym, kto do Kościoła katolickiego nie należy?

Kto do Kościoła katolickiego z własnej winy nie należy, nie może być zbawionym, ponieważ według postanowienia Jezusa Chrystusa jedynie w Kościele katolickim można dostąpić zbawienia.

228.    Jakim jest Kościół katolicki dlatego, że w nim jedynie można dostąpić zbawienia?

Jedynie zbawiającym Kościołem jest Kościół katolicki dlatego, że w nim jedynie można dostąpić zbawienia.

229.    Czy może być zbawionym, kto nie z własnej winy żyje poza Kościołem katolickim?

Kto nie z własnej winy żyje poza Kościołem katolickim, może wprawdzie być zbawionym w sposób nadzwyczajny, jeśli prawdy szczerze szuka i wolę boską, o ile ją poznaje, sumiennie spełnia; wszakże brakuje mu wiele środków, za pomocą których mógłby się łatwiej i pewniej zbawić.

230.    Czy wystarcza tylko zewnętrznie należeć do Kościoła katolickiego?

Nie wystarcza tylko zewnętrznie należeć do Kościoła katolickiego, ale trzeba się z nim i wewnętrznie połączyć przez wiarę żywą, szczere posłuszeństwo i miłość serdeczną.

Upomnienie. Szanuj i miłuj Kościół, matkę twoją; gdyż »nikt nie może mieć Boga za Ojca. kto nie ma Kościoła za matkę«. (Św. Cypryan). Wspólnie podzielaj z nim radość i smutek; wypełniaj sumiennie jego przykazania i przepisy; czcij Ojca świętego
i    biskupów katolickich, a tak w życiu prywatnem jak i publicznem rządź się tylko zasadami Kościoła, bo tylko wtedy będziesz prawdziwym katolikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *