Chrystus wywyższony ponad niebiosa jest Panem wszechświata

Chrystus wywyższony ponad niebiosa jest Panem wszechświata

W czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia. W kościele czytamy w tym dniu początek Dziejów Apostolskich, które mówią o tym wydarzeniu.
Co jest właściwą treścią tego czytania ? Jest w nim mowa o odejściu Chrystusa do Ojca, przecież wiemy, że Chrystus obiecał Apostołom pozostać z nami na zawsze. Słyszymy o wznoszeniu się Chrystusa do nieba, ale zastanawiamy się, czy rzeczywiście chodzi o wznoszenie się ponad ziemię. Co oznaczają słowa z ,,Wyznania wiary” : „Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego” ?

Jezus Chrystus Panem wszechświata

Dla pełnego zrozumienia tego, co Bóg objawia nam w czytaniu z Dziejów Apostolskich, przeczytaj fragment z Listu św. Pawła do Efezjan, który jest również czytany w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego :
„Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami” (Ef 1, 17.20.22-23).

Bóg najlepiej objawił swoją moc i chwałę, gdy wskrzesił Chrystusa z martwych. Słowa zaś : „posadził Go po swojej prawicy, na wyżynach niebieskich…” oznaczają, że Bóg wywyższył Jezusa ponad wszelkie stworzenie. Wszystko poddał pod Jego panowanie. Jezus Chrystus jest więc Panem (Kyrios) całego wszechświata. Ojciec obdarował Go najwyższą chwałą i tak odpowiedział na Jego wielką miłość okazaną w posłuszeństwie woli Ojca.

Wydarzenie wniebowstąpienia jest objawieniem chwały Chrystusa, naszego Pana. Stąd gdy w uroczystość Wniebowstąpienia czytamy w kościele, że Chrystus wzniósł się w obecności Apostołów w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu (Dz 1, 9), sam Bóg objawia nam w tym obrazie, że Chrystus jako człowiek został wyniesiony ponad aniołów, siedzi „po prawicy Boga” (Rz 8, 34), czyli w chwale Ojca.

W Liście św. Piotra odnajdujemy inny obraz. Św. Piotr pisze, że Chrystus „poszedł nawet ogłosić (zbawienie) duchom zamkniętym w więzieniu…” (1 P 3, 19), czyli w otchłani. Ten sam obraz znajdujemy w „Składzie Apostolskim” w słowach „zstąpił do piekieł”, czyli do otchłani. Ojcowie Kościoła zaś mówią o zstąpieniu Jezusa do podziemi.

We wszystkich tych wyrażeniach jest mowa o tej samej prawdzie, że Jezus Chrystus jest Panem wszelkiego stworzenia, a także tych ludzi, którzy istnieli i poumierali, zanim On przyszedł na ziemię i zbawił świat. Obraz Jezusa unoszącego się w górę, podobnie jak obraz Chrystusa zstępującego pod ziemię, jest związany z wyobrażeniem budowy wszechświata (kosmosu), jakie mieli ludzie współcześni autorom ksiąg Nowego Testamentu. Według tych wyobrażeń wszechświat składał się z płaskiej ziemi, podziemia i nieba, znajdującego się ponad sklepieniem niebieskim. Chociaż zmieniło się nasze pojmowanie budowy wszechświata — prawda wyrażona w tamtych obrazach jest ważna dla nas i dziś : Jezus Chrystus jest Panem wszechświata.

Jezus Chrystus jest Panem Kościoła

W Liście, który czytałeś na początku, św. Paweł pisze również, że Bóg „wszystko poddał pod Jego (Chrystusa) stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem”. Znaczy to, że Jezus Chrystus jest Królem całego stworzenia i Panem Kościoła. Przez Ducha Świętego prowadzi dziś dalej dzieło zbawienia w Kościele, który założył na ziemi. Jest niewidzialną Głową tego Kościoła. Przez swój Kościół Chrystus jednoczy i przetwarza świat.
Tak więc czterdziestego dnia po Wielkanocy święcimy w Kościele uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Uroczystość ta przypomina nam, że Chrystus żywy i zwycięski przebywa z Ojcem w niebie. Ale zarazem to święto mówi nam, że Chrystus rządzi Kościołem i nim się opiekuje. Z chwilą wniebowstąpienia skończył się okres widzialnej obecności Chrystusa wśród ludzi, ale Chrystus pozostaje nadal wśród swojego ludu, choć w inny sposób, w sposób duchowy, niedostrzegalny dla oczu, mimo to rzeczywisty.

Jak odpowiem Bogu ?

Jezus Chrystus zmartwychwstał i został wywyższony dla naszego zbawienia. On jest Panem „podziemi, ziemi i nieba”, Panem całego kosmosu. Jest także moim Panem. Czy naprawdę władzę Jezusa Chrystusa stawiam ponad wszystkie autorytety ? Czy rzeczywiście jestem Mu posłuszny i wypełniam Jego naukę ? Jak często spotykam się z Chrystusem obecnym w Kościele ?

W święto Wniebowstąpienia będę sobie u-świadamiał w szczególny sposób, że Bóg objawia mi wywyższenie Chrystusa i mój związek z Nim w Kościele, którego On jest Głową.

Jezusa Chrystusa, Pana wszechświata, wielbię słowami hymnu kościelnego „Ciebie Boga wysławiamy” :

„Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w mąki dobie, i rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga. W chwale Ojca Syn Jedyny,

Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej Krwi strugami

■    Pomyśl:

1.    O czym mówi nam czytanie z Dziejów Apostolskich w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ?
2.    Jak możemy zrozumieć obraz wniebowstąpienia Jezusa w świetle Listu św. Pawła do Efezjan (1, 17-23) ?
3.    Co mówi św. Piotr o zbawieniu ludzi żyjących przed narodzeniem Chrystusa ?
4.    Z jakim wyobrażeniem o kosmosie związane są obrazy biblijne „wniebowstąpienia” i „zstąpienia do otchłani” ?
5.    Kim dla Kościoła jest Jezus Chrystus według Listu św. Pawła do Efezjan ?

■    Zapamiętaj:

46.    Co Bóg objawił przez wydarzenie wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa ?
Przez wydarzenie wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa Bóg objawił, że Chrystus jako człowiek jest Panem całego wszechświata.

47.    Kto jest Głową Kościoła ?
Głową Kościoła jest Jezus Chrystus.

■    Zadanie :

1.    Przeczytaj z Listu św. Pawła do Flp 2, 9-10 i porównaj treść tych wierszy z nauką o wniebowstąpieniu Jezusa i zstąpieniu do otchłani.
2.    Jakie zwyczaje do dziś zachowywane przypomina ci wyrażenie : „siedzi po prawicy” ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *