Jezus prowadzi walkę ze złem

Jezus prowadzi walkę ze złem

Może kiedyś przeżyłeś boleśnie krzywdę wyrządzoną tobie lub innym. Czytałeś o ludziach, których spotkała niesprawiedliwość. Oglądałeś albumy, które przedstawiają ludzi skrzywdzonych przez wojnę, np. album „Dziecko i wojna” lub filmy, które ukazują niewinnie oskarżonych, prześladowanych, słabych, gnębionych, wyśmianych itd. Zapewne oburzasz się na to. Budzi się w tobie bunt i chęć walki z niesprawiedliwością. Pytasz, co masz czynić jako chrześcijanin.

Jezus objawia, że Jego mesjańskim zadaniem jest walka ze złem

W Ewangelii według św. Łukasza czytamy o przebywaniu Pana Jezusa na pustyni. „Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł : « Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem». Odpowiedział mu Jezus: « Napisane jest : Nie samym chlebem żyje człowiek ».
Wówczas wyprowadził Go na górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego : « Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje ». Lecz Jezus mu odrzekł : « Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz ». Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego : « Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkażę o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień ». Lecz Jezus mu odparł : « Powiedziano : Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego ».
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu” (Łk 4, 1-13). W tym obrazowym opowiadaniu Bóg objawia nam, że Jezus, obiecany Mesjasz, przyszedł na ziemię, aby walczyć ze złem. Opowiadanie o pobycie czterdziestodniowym Jezusa na pustyni i o kuszeniu Go przez szatana nawiązuje do czterdziestoletniego pobytu Żydów na pustyni, gdzie byli poddani próbom, czyli kuszeniom. W przeciwieństwie do Izraelitów Jezus zwycięża próbę i pozostaje wierny swemu Ojcu. Przedkłada słowo Boże nad żądanie cudów, służbę Bogu nad wszelką nadzieję panowania ziemskiego.
Ewangelia św. Łukasza poucza także, iż Chrystus walkę z szatanem będzie prowadził przez całe życie, a ostateczne zwycięstwo odniesie na krzyżu.

Jezus przez całe swoje życie walczył ze złem

Wszystkie Ewangelie opowiadają o walce Jezusa z szatanem przez całe życie. Ukazują tę walkę, gdy mówią o wypędzeniu szatanów (por. Mk 1, 23-38 i Mk 5, 1-20), o uzdrowieniach, wskrzeszeniach. Żydzi bowiem w chorobach, w śmierci, a zwłaszcza w opętaniu widzieli skutki grzechu. Jezus walczył ze złem, gdy czynił dobrze i uczył o prawie miłości.
Ewangeliści opowiadają również, że szatan prowadził dalej walkę przeciw Mesjaszowi : wielu ludzi nastawiał nieprzyjaźnie do Jezusa, wprowadzał w błąd faryzeuszów i uczonych w Piśmie, a niektórych zaślepiał aż do nienawiści. On to nakłonił Judasza Iskariotę, aby wydał Jezusa (J 13, 2), a nawet „wszedł w Judasza” (Łk 22, 3).
Kiedy Jezus umierał na krzyżu, wydawało się, że szatan zwyciężył. W rzeczywistości jednak Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie pokonał grzech, śmierć i szatana. To zwycięstwo odniósł jako przedstawiciel ludzi.
Całkowite zwycięstwo nad szatanem objawi Chrystus na Sądzie Ostatecznym.

Nasza walka ze złem

Przez chrzest złączyliśmy się z Chrystusem. Uczestniczymy także w walce, która trwa między Nim a mocami ciemności. Każdy człowiek ochrzczony zobowiązał się na chrzcie św., że walczyć będzie z szatanem, z jego sprawami i z jego pychą. Tę obietnicę chrztu św. ponawiamy co roku w wigilię paschalną.
W pierwszą niedzielę wielkiego postu, podczas którego Kościół przygotowuje nas do odnowienia przyrzeczeń chrztu św., czytamy o walce Jezusa z szatanem, która trwa nieustannie. Słowami tego czytania Bóg wzywa i nas, byśmy razem z Chrystusem zwalczali zło w sobie i w świecie.

Jak odpowiem Bogu ?

Zastanowię się, czy z mojej winy nie ma w moim otoczeniu ludzi krzywdzonych, obrażanych, wyśmiewanych, bitych itd. Co ja uczynię w tym tygodniu, aby było mniej zła?
Poproszę Boga o to, abym mógł realizować obietnicę walki ze złem, złożoną na chrzcie św. :
„Dozwól nam, Panie, przez post zająć stanowisko w chrześcijańskim boju, abyśmy zostali umocnieni wstrzemięźliwością do walki ze złym duchem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen” (Środa popielcowa, modlitwa po posypaniu popiołem).

■    Pomyśl:

1.    Czego dokonał Jezus na pustyni, a jak na pustyni zachowali się niegdyś Izraelici ?
2.    Jak Chrystus w swoim życiu walczył z szatanem ?
3.    Przez co Chrystus odniósł zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem ?
4.    Kiedy objawi się w pełni zwycięstwo Chrystusa nad szatanem ?
5.    Kiedy cały Kościół szczególnie umacnia się do walki ze złem ?
6.    Dlaczego musisz walczyć ze złem i jak możesz to czynić ?

■    Zapamiętaj:

6.    Co Bóg objawił w opowiadaniu o kuszeniu Jezusa na pustyni ?
Bóg w opowiadaniu o kuszeniu Jezusa na pustyni objawił, że zadaniem Mesjasza jest walka ze złem.

7.    Kiedy zobowiązałeś się do walki ze złem ?
Do walki ze złem zobowiązałem się na chrzcie słowami: „odrzekam się ducha złego, wszystkich spraw jego i wszelkiej pychy jego”.

■    Zadanie :

1.    Przeczytaj z Pisma św. o trzech wydarzeniach : Mk 1,23-28 ; Mk 5, 1-20 ; J 5, 1-18.

2.    Przeczytaj jeszcze raz początek tej katechezy i odpowiedz, co masz czynić jako chrześcijanin.

Dodaj komentarz