Chrystus jest obecny w eucharystycznym Zgromadzeniu Kościoła, czyli we Mszy świętej

Chrystus jest obecny w eucharystycznym Zgromadzeniu Kościoła, czyli we Mszy świętej

Chętnie spotykasz się z kimś, kogo bardzo lubisz, kto ci jest życzliwy. Koledzy i koleżanki chcą przebywać razem, wspólnie organizować wycieczki, pracę czy jakąś imprezę. Łączy ich więź przyjaźni i koleżeństwa.
W dobrej kochającej się rodzinie wszyscy chętnie przebywają razem : przy wspólnym stole podczas posiłków, przy pracy, przy odpoczynku. Łączy ich więź rodzinna.
W każdą niedzielę idziesz na Mszę św. do swojego kościoła. Spotykasz różnych ludzi. Niektórych znasz, są to twoi koledzy, koleżanki, znajomi, ksiądz, który cię uczy. Innych nie znasz, są dla ciebie obcy. Czy oni wszyscy przychodzą tylko po to, by spotkać się ze znajomymi ?

Chrystus jest obecny w zgromadzonym Ludzie Bożym

Po zgromadzeniu się ludu, w czasie śpiewu na wejście, kapłan z ministrantami przystępuje do ołtarza. Po ukończeniu śpiewu na wejście, kapłan zwrócony do ludu pozdrawia go : „Pan z wami”. Pozdrowienie to oznacza, że Jezus Chrystus jest już obecny w zgromadzonym Ludzie Bożym. Mówi nam o tym obietnica Chrystusa : „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Chrystus niejako uzależnia swoją obecność wśród nas od nas samych. Jest wśród nas, gdy gromadzimy się w Jego imię, wokół jednego ołtarza.
Od czasów apostolskich aż do dzisiaj chrześcijanie gromadzą się w imię Chrystusa wokół ołtarza, w każdą niedzielę i w święta obowiązujące. Zbierają się także w dni powszednie. Dlatego Kościół nazywa się od początku „zgromadzeniem”, po grecku „Ekklesia”.
Zgromadzeni chrześcijanie słuchają słowa Bożego, modlą się i dziękują Bogu za odkupienie, którego dostąpili w Jezusie Chrystusie. Stąd nazywają swoje zgromadzenie „dziękczynieniem”, po grecku „Eucharistia”.
Wiesz już, że chrześcijanie gromadzą się wspólnie na Mszę św., ponieważ spotykają się z Chrystusem obecnym w Ludzie Bożym. Czy pamiętasz o tym, gdy idziesz na Mszę św. ?

Chrystus jest obecny w osobie celebrującego kapłana

Kościół jest Ciałem Chrystusa, a Chrystus jest jego Głową. To uwidacznia się w Zgromadzeniu eucharystycznym, któremu przewodniczy biskup albo jego współpracownik — kapłan. Bez niego nie mogłaby być sprawowana Eucharystia. On z woli Chrystusa stanowi głowę Zgromadzenia eucharystycznego. Biskup bowiem lub kapłan, który przewodniczy Zgromadzeniu eucharystycznemu, jest narzędziem i znakiem Chrystusa, przysłanego przez Ojca. Chrystus jest w nim obecny jako Arcykapłan i Głowa Kościoła. Biskupa lub kapłana, występującego w imieniu Chrystusa, nazywamy celebransem. Dlatego gdy on się zjawi wśród zebranych ludzi w kościele, wszyscy wstają, aby uznać i uszanować obecnego w nim Chrystusa Arcykapłana. Kapłan przewodniczy naszej modlitwie, modli się w naszym imieniu, wielbi Boga i dziękuje Mu za odkupienie, a przede wszystkim mocą Chrystusa dokonuje przeistoczenia.
Wiesz, że w Zgromadzeniu eucharystycznym spotykamy się z Chrystusem, obecnym w kapłanie. Kogo zatem masz dostrzegać w osobie kapłana stojącego przy ofiarnym stole ?

Chrystus jest obecny w słowie Bożym

Słowo Boże tworzy Kościół. W tym słowie obecny jest Jezus Chrystus. On sam do nas mówi, kiedy biskup, kapłan, diakon lub lektor czyta słowo Boże w Zgromadzeniu eucharystycznym. Gdy w kościele czyta się Pismo św., słyszymy samego Chrystusa. Kościół nigdy nie zaprzestanie tego czynić. Celebrans przed czytaniem Ewangelii modli się, zaś po jej przeczytaniu całuje Księgę. Pocałunek ten jest wyrazem szacunku dla Chrystusa obecnego w słowie Bożym. Odpowiedzi wiernych po każdym czytaniu wyrażają ich głęboką wiarę i szacunek dla słowa Bożego, w którym Chrystus nas wzywa.
Wiesz już, że w słowie Bożym, czytanym podczas Zgromadzenia eucharystycznego, jest obecny sam Chrystus. Jak zatem słuchasz słowa Bożego, w którym obecny jest Chrystus ?

Chrystus jest obecny pod postaciami chleba i wina

W ofierze Mszy św. Chrystus najdoskonalej jest obecny pod postaciami chleba i wina. Postacie te nazywamy eucharystycznymi. Obecność ta urzeczywistnia się mocą słów Chrystusa : „To jest Ciało moje”, „To jest kielich Krwi mojej”. Słowa te wypowiada biskup lub kapłan, który przewodniczy Zgromadzeniu eucharystycznemu. Chrystus wywyższony obecny jest ze swym Bóstwem i Człowieczeństwem pod postaciami chleba i wina. Obecny jest tak długo, dopóki te postacie istnieją.
Najświętszy Sakrament przechowuje się poza Zgromadzeniem eucharystycznym w tabernakulum. Przeznacza się Go przede wszystkim dla chorych i nieobecnych na Mszy św. Poza tym chrześcijanie odwiedzają Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, adorując, czyli wielbiąc Go. Czynią to z myślą o ofierze Chrystusa i łączą z pragnieniem zjednoczenia się z Nim w Uczcie ofiarnej.
Wierzysz, że Jezus Chrystus jest obecny pod postaciami chleba i wina. Jak czcisz Najświętszy Sakrament, kiedy jesteś obecny na Mszy św., w chwili przeistoczenia i Komunii św. i kiedy wstępujesz do kościoła na modlitwę ?

Nasza żywa wiara w Chrystusa i w Jego obecność między nami — znakiem dla niewierzących

Bóg pozostaje z nami. Dzieje się to dzięki wielorakiej obecności Chrystusa wśród nas. Tak urzeczywistnia się w całej pełni staro-testamentowa zapowiedź przebywania Boga ze swym ludem (Emmanuel = Bóg z nami). Jest On obecny w Zgromadzeniu eucharystycznym. Tam się z Nim spotykam.
Moja obecność na Mszy św. posiada także znaczenie apostolskie, czyli misyjne. Wielu ludzi nie zna Chrystusa. Nie wie o Jego obecności wśród nas. Dla nich wszystkich Kościół trwający we wspólnej modlitwie jest znakiem obecności Chrystusa, w którym mogą dostąpić zbawienia.
Wierzący zgromadzeni na Mszy św. wskazują błądzącym i wątpiącym drogę do spotkania z Chrystusem.
Czy uświadamiasz sobie tę wielką odpowiedzialność ? Czy zachowanie się na Mszy św. jest znakiem twojej wiary w obecność Chrystusa ?

■    Pomyśl:

1.    Jakie znasz rodzaje obecności Chrystusa wśród swego ludu ?
2.    Która z tych obecności jest najdoskonalsza ?
3.    Dla kogo przechowuje się Najświętszy Sakrament ?
4.    Co oznacza słowo „Eucharystia” ?
5.    Jak rozumiesz słowo „Ekklesia” ?
6.    Co to znaczy, że Msza św. posiada znaczenie apostolskie, czyli misyjne ?

■    Zapamiętaj:

70.    Chrystus „jest obecny w ofierze Mszy świętej: w osobie odprawiającego… zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi… w swoim słowie… i wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy’5 (KL 7).

■    Zadanie :

Zastanów się i napisz, jak chrześcijanie powinni uczestniczyć we Mszy św., aby byli znakiem dla niewierzących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *