Ježíš Kristus přítomný v Církvi mu sděluje své poslání

Ježíš Kristus přítomný v Církvi mu sděluje své poslání

Ježíš Kristus se nabídl za nás. Začal bojovat proti zlu. Svou smrtí a vzkříšením konečně překonal hřích. Smiřil nás s Otcem. Zajistil náš návrat do domu otce. Kristus tak ve své smrti a vzkříšení plně dokončil dílo spásy. Splnil poslání, které mu svěřil Otec.
Jak se jeho poslání a práce dostanou k nám a všem lidem ?

„Objevil se jim čtyřicet dní“

Vzkříšený Kristus o tom dal apoštolům mnoho důkazů, to žije: ,,Zjevil se jim čtyřicet dní a mluvil o Božím Království. A během společného jídla jim řekl, aby neopouštěli Jeruzalém, ale počkejte na slib Otce : «Slyšeli jste o ní ode mě - (mluvil) - Jan pokřtěn vodou, ale brzy budete pokřtěni Duchem svatým ». Zeptali se ho shromáždění lidé : "Pán, obnovíš nyní izraelské království » ? Odpověděl jim : «Není na vás, abyste věděli časy a okamžiky, kterou Otec ustanovil svou autoritou, ale když na vás přijde Duch svatý, přijmete Jeho moc a budete mými svědky v Jeruzalémě a po celé Judeji, a v Samaří, a až na konec země »" (Dz 1,3-8). Vzkříšený Ježíš se zjevoval apoštolům čtyřicet dní, posílil jejich víru ve vzkříšení a nadále je poučoval o tajemstvích Božího království. Učinil tak kvůli úkolu, kteří na ně čekali. Začnou je plnit, kdy přijmou zaslíbeného Ducha svatého. Tímto způsobem připravil Ježíš Kristus svou Církev, narozený na kříži, přijmout tuto misi, kterou dosud sám naplnil, během jeho pozemského života.
Ve Skutcích apoštolů je období čtyřiceti dnů uváděno jako čas přípravy Církve na plnění jejích úkolů.

Poslání církve a nová přítomnost Krista

Evangelista Matthew hovořící o misi, které Ježíš Kristus sdělil celé církvi, vysvětluje je takto : "Jděte tedy a činte učedníky ze všech národů.", křtil je ve jménu Otce a Syna, a Duch svatý. Naučte je, aby si všechno nechali, co jsem ti přikázal. A vizte, jsem s vámi po všechny dny, do konce světa " (Mt. 28, 19-20).
Církev tedy nebude dělat svou práci místo Krista, ale spolu s Kristem, který je v něm stále přítomen. Není to však stejná přítomnost jako před vzkříšením. Proto, Kristus, během těchto čtyřiceti dnů, připravil apoštoly na tuto novou přítomnost. Už žije s Otcem, a objeví se pouze studentům, aby si zvykli na přítomnost mezi nimi, nemovitý, i když neviditelný. Už se ho nebudou moci dotknout ani vidět. Znají jen jeho přítomnost „skrze znamení“. Znamení svátosti budou svědčit o přítomnosti Krista a o jeho jednání. Tímto neviditelným způsobem bude Kristus přítomen v Církvi, mezi Božím lidem, dokud nepřijde znovu ve slávě.
Svatý.. Jan evangelista prochází, že za těch čtyřicet dní Kristus sdělil apoštolům své poslání a moc odpouštět hříchy : „Jak mě poslal otec, tak ti posílám… Přijměte Ducha svatého ! Čí hříchy odpustíš, je jim odpuštěno, a které si necháváte, jsou před nimi drženi “ (J 20, 21-23).
Nakonec apoštol Jan hovoří o přenesení moci na Petra. Kristus mu svěřil péči o jeho Hejna, tj. nad celou církví : "Nakrm moje jehňata." ! Nakrm mé ovce !“ (J 21, 15-17).
Takto byla církev vybavena Kristem, aby splnila svůj úkol.
Jak odpovím Bohu ?
já už vím, že Kristus žije a pracuje ve své církvi. Zachraňuje mě skrze církev a v církvi. Když na svátek Nanebevstoupení Páně (rok ABC) Uslyším čtení ze Skutků apoštolů, společně se všemi, kteří se shromáždili, bych za to rád poděkoval Kristu, že s námi zůstal v Církvi. Jak posloucháte Jeho učení, kolikrát se s ním setkáte na eucharistickém shromáždění, tj. během svaté mše ?
Spojujete se s Ním ve svátostech sv., zvláště v eucharistii ? Jak svědčíte ostatním o Kristu přítomném v Církvi ?

■ Pomyśl:

1. Co mówią Dzieje Apostolskie o czterdziestodniowym przebywaniu Chrystusa zmartwychwstałego z Apostołami ?
2. Co mówi św. Matouše o poslání církve a další přítomnosti Krista v církvi ?
3. Co jeszcze, podle sv.. Jana, Kristus předal církvi ?
4. W jaki sposób Chrystus zmartwychwstały jest teraz obecny wśród nas ?

■ Zapamiętaj:

45. O czym poucza nas Bóg w opowiadaniu Dziejów Apostolskich o czterdziestu dniach po zmartwychwstaniu ?
V příběhu Skutků apoštolů asi čtyřicet dní po vzkříšení nás Bůh učí :
A) o wielkim znaczeniu Kościoła w dziele zbawienia,
b) o prawdziwym przebywaniu Jezusa Chrystusa w swoim Kościele.

■ Zadanie :

Idea, kdy a jak si připomínáme během svaté mše. o přítomnosti Krista mezi námi ?

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *