Chrystus obecny w słowie podczas Mszy świętej wzywa Kościół do współpracy w dziele zbawienia

Chrystus obecny w słowie podczas Mszy świętej wzywa Kościół do współpracy w dziele zbawienia

Niektórzy ludzie często spóźniają się na Mszę św. Dlaczego tak się dzieje ? Może sądzą, że pierwsza część Mszy św. nie jest tak ważna. Może myślą, że jest to tylko wstęp lub przygotowanie do Mszy św., że nie dzieje się wtedy nic ważnego. Wprawdzie czyta się Pismo św., kapłan głosi kazanie, ale wielu katolików uważa, że to jeszcze nie jest Msza św. Mimo dużego spóźnienia są spokojni, „bo brali udział w zbawczej Ofierze Chrystusa”. Czy mają rację ?

Liturgia słowa

Gdy chrześcijanie zgromadzą się w świątyni, wspólnym śpiewem rozpoczynają Mszę św. Po wspólnym wyznaniu win w spowiedzi powszechnej, po odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu” i po modlitwie kapłana biorą udział w liturgii słowa. Lektor zwraca się do zebranych, głośno i wyraźnie odczytuje słowo Boże. To słowo Boże czytane i głoszone podczas Mszy św. jest skierowane do wszystkich chrześcijan.
Podczas Mszy św. w niedziele i święta są trzy czytania z Pisma św. Pierwsze czytanie często jest ze Starego Testamentu. Po co tyle czytań ? Jakie znaczenie ma dla nas czytanie Starego Testamentu, w którym Bóg zwracał się przez proroków do narodu żyjącego w czasach Starego Przymierza ? Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie przemawia ten sam Bóg. To słowo Boże, które głosili prorocy w Starym Przymierzu, wypełniło się w Jezusie Chrystusie i w Jego życiu. Każde czytanie pozwala nam dokładniej poznać Jezusa Chrystusa i lepiej zrozumieć Jego zbawcze dzieło. Drugie czytanie jest najczęściej wzięte z Listów św. Pawła lub innego Apostoła.
Siedząc słuchamy w skupieniu słowa Bożego. Po pierwszym i drugim czytaniu, na przypomnienie „Oto słowo Boże” — odpowiadamy : „Bogu niech będą dzięki”. W ten sposób wyrażamy naszą wdzięczność Panu Bogu, że do nas przemawia i zaprasza nas do współpracy z sobą. Równocześnie wyrażamy naszą wiarę, że to, co słyszymy, jest rzeczywiście słowem Bożym, a nie tylko opisem jakichś ludzkich wydarzeń.
Po pierwszym czytaniu wszyscy śpiewają odpowiednio dobrany psalm, a po drugim, stojąc, radosne „Alleluja”. Następnie kapłan lub diakon zwraca się do nas z pozdrowieniem : „Pan z wami” ! Po naszej odpowiedzi : „I z duchem twoim” — zapowiada czytanie Ewangelii św. Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana, a my odpowiadamy :
„Chwała Tobie Panie” ! W czasie uroczystej Mszy św. przy czytaniu Ewangelii dwaj ministranci trzymają zapalone świece. Kapłan uroczyście okadza księgę Ewangelii. Po przeczytaniu Ewangelii zawsze przypomina zebranym : „Oto słowo Pańskie”. Wszyscy odpowiadamy : „Chwała Tobie Chryste” ! I kapłan ze czcią całuje księgę Ewangelii. Czytanie Ewangelii otoczone jest specjalnym szacunkiem. W Ewangelii bowiem słyszymy słowa Chrystusa i opowiadania o Jego czynach. Możemy też lepiej zrozumieć, że Bóg Ojciec przez Niego wypełnia swoje obietnice i zbawia nas wszystkich. Słowa Pisma św. wymagają niekiedy wyjaśnienia. Dlatego kapłan w homilii czy kazaniu tłumaczy, czego domaga się od nas Chrystus w swoim słowie, do czego nas wzywa i jak możemy na Jego wezwanie odpowiedzieć.
Łatwo możesz zauważyć, że cała liturgia słowa jest rozmową, czyli dialogiem między Bogiem a zgromadzonym ludem. Bóg przemawia do ludzi przez słowa Pisma św. i przez homilię kapłana, a lud odpowiada Bogu śpiewem psalmów, modlitwą, wyznaniem wiary, a potem swoim życiem.
W niedzielę i święta naszą wiarę wyrażamy przez wspólne odmówienie lub śpiew : „Wierzę w Jednego Boga”.
Odpowiedzią na wezwanie słowa Bożego jest również Modlitwa wiernych. Polecamy w niej Bogu potrzeby wszystkich wiernych i całego świata. W ten sposób wyrażamy naszą miłość, do której zawsze wzywa nas słowo Boże.

Słowo Boże przygotowuje do liturgii eucharystycznej

Istotną cechą liturgii słowa jest dialog, czyli rozmowa Boga z człowiekiem. Słuchając słowa Bożego dowiadujemy się o naszym zbawieniu, które dokonuje się w Ofierze eucharystycznej, składanej wraz z Chrystusem Bogu Ojcu. Zapoznajemy się z Jego wolą — z tym, czego Bóg od nas oczekuje. Słowo Boże wzywa nas, byśmy składając Ofiarę Chrystusa, razem z Nim współofiaro-wali się Ojcu. Słowo Boże przygotowuje nas do tego, byśmy mogli lepiej zjednoczyć się z Chrystusem w Uczcie ofiarniczej — w Komunii św. Wezwanie Boże skierowane do ciebie w liturgii słowa powinieneś przypominać sobie w chwili składania Ofiary i podczas Komunii św. Wyjaśnia nam ono bowiem, w jaki sposób w tej Mszy św. powinniśmy się współofiarować z Chrystusem. Gdy np. w adwencie słyszysz, jak Bóg wzywa przez proroków swój lud do nawrócenia i postanawiasz zmienić swoje życie, dajesz odpowiedź Bogu.
Widzisz więc, że liturgia słowa jest wewnętrznie związana z liturgią Eucharystii. Stanowią one „jeden akt kultu” (KL 56).

„Wprowadzajcie słowo w czyn”

Kiedy wychodzimy ze Mszy św., na której słyszeliśmy słowo Boże i zjednoczyliśmy się z Chrystusem w Jego Ofierze i w Uczcie ofiarnej, nie wszystko się skończyło. Wychodząc ze Mszy św., czyli ze Zgromadzenia eucharystycznego, powinniśmy postawić sobie pytanie : „W jaki sposób zamienię usłyszane słowo Boże w czyn ? Jak wykonam w moim życiu to, do czego Chrystus mnie dziś wezwał” ?

Jak odpowiem Bogu ?

Wiem już, że liturgia słowa i liturgia Eucharystii stanowią jedną nierozłączną całość. Bóg przez liturgię słowa prowadzi mnie do Ofiary i Uczty ofiarnej i wzywa, bym swoje współofiarowanie z Chrystusem wypełniał w życiu. Jak zorganizuję swój czas, abym nie spóźniał się na liturgię słowa ? Uświadamiam sobie, że niektóre czytania wymagają wyjaśnienia. Jak mogę się przygotować do tego, by je rozumieć ? Jak słucham czytań Pisma św. i homilii ? Czy przypominam sobie w ciągu tygodnia, np. przy pacierzu, wezwanie Boże z niedzielnej Mszy św. i moją odpowiedź ?

■    Pomyśl :

1.    Jak wygląda liturgia słowa w czasie Mszy św. ?
2.    W jaki sposób wyrażamy wiarę, że Chrystus jest obecny w liturgii słowa i sam głosi Ewangelię ?
3.    Do czego prowadzi głoszenie słowa Bożego w liturgii słowa ?
4.    Dlaczego rola słowa Bożego nie kończy się wraz ze Mszą św. ?

■    Zapamiętaj:

71.    Co składa się na liturgię słowa ?
Na liturgię słowa składają się :
a)    trzy lub dwa czytania Pisma św.
b)    śpiewy między czytaniami
c)    wyznanie wiary i Modlitwa wiernych.

72.    Czym jest liturgia słowa ?
Liturgia słowa jest przekazywaniem słowa Bożego celem wzbudzenia żywej wiary i przygotowania wiernych do uczestnictwa w liturgii Eucharystii.

■    Zadanie :

1.    Odpowiedz, dlaczego liturgię Eucharystii poprzedza liturgia słowa ?
2.    Jakbyś wytłumaczył spóźniającemu się na Mszę św., że chrześcijanin nie powinien tak postępować ?

Dodaj komentarz