Pismo święte mówi o stworzeniu świata

stworzenie swiataLudzie od dawna interesują się światem, który ich otacza. Badają go i starają się dowiedzieć, jak długo już istnieje, jak powstał i jakie prawa rządzą jego rozwojem. Dowiesz się, że uczeni podzielili rozwój ziemi na wielkie okresy czasu, tzw. ery geologiczne. Wszystkich ludzi interesuje bardzo pytanie, skąd pochodzi świat ? Uczeni starają się od dawna na nie odpowiedzieć. Jedni twierdzą, że świat istniał zawsze. Inni sądzą, że musiał mieć początek i zależy od kogoś, kto mu dał istnienie i ustanowił prawo rozwoju, A co mówi o początku świata objawienie Boże ?

Biblijny poemat o stworzeniu świata

Pismo św. mówi o świecie, o jego pochodzeniu i początku. Na pierwszej stronie Pisma św., w Księdze Rodzaju, znajduje się poemat o stworzeniu świata. Jest on obrazowym opowiadaniem, ułożonym według wyobrażeń, jakie miał o świecie natchniony autor. Dlatego nie możesz w tym opisie brać wszystkiego dosłownie.

Poemat o stworzeniu świata rozpoczyna się w ten sposób :

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemią. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem : ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód,
a Duch Boży unosił się nad wodami.
Wtedy Bóg rzekł: « Niechaj się stanie światłość!»
I stała się światłość.
Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.
I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemności nazwał nocą.
I tak upłynął wieczór i poranek — dzień pierwszy” (Rdz 1, 1-5).
Dalszy ciąg tego poematu możesz przeczytać z Pisma św. : Rdz 1, 6-31 ; 2, 1-4.

Co mówi nam Bóg w poemacie o stworzeniu świata ?

W poemacie o stworzeniu Bóg nie mówi nam o tym, że stwarzał świat przez 6 dni, ani w jakiej kolejności, kiedy i w jaki sposób pojawiały się poszczególne stworzenia : słońce, gwiazdy, ziemia, rośliny, zwierzęta itp. Człowiek sam może odkryć to wszystko z biegiem czasu. I tym właśnie zajmują się uczeni. O rozwoju świata i życia na ziemi będziesz się dowiadywał na lekcjach geografii, biologii, botaniki, zoologii, paleontologii itp.

W poemacie o stworzeniu świata Bóg nam objawia, że :

1.    Bóg stworzył świat i jest jego Panem.

2.    Świat jest dobry, ponieważ stworzył go Bóg.

3.    W każdy dzień siódmy należy odpocząć i poświęcić go Bogu.

Co znaczy „stwarzać” ?

Pismo św. ukazuje nam stwarzanie świata w ten sposób : Bóg rozkazuje — „Niech się stanie…” i natychmiast staje się to, co Bóg rozkazuje : powstaje światło, pojawiają się rośliny, zwierzęta itd.

Teologowie zastanawiają się nad tym, co to znaczy, że Bóg stworzył świat. Wyjaśniają oni, że stworzyć znaczy powołać do istnienia z niczego. Gdy Bóg stwarzał świat, nie posługiwał się ani materiałem, ani narzędziami, ani pomocnikami.

Stwarzać może tylko Bóg, który jest wszechmocny. Dlatego nazywamy Go Bogiem-Stwórcą.

Poemat biblijny o stworzeniu w liturgii

W czasie wigilii wielkanocnej w sposób uroczysty czytamy w kościele poemat o stworzeniu świata. Dlaczego ? Bóg stwarza świat dla człowieka. Tu pragnie spotkać się z nim, obdarzyć go swoją przyjaźnią i swoją miłością. W sposób najdoskonalszy Bóg okazał nam swoją miłość w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy w wigilię paschalną wspominamy i przeżywamy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa — Bóg, który stwarzając świat okazał nam swoją miłość, tu obdarza nas swoimi dobrami. Dlatego pierwsze czytanie z Pisma św. mówi nam o stworzeniu świata.

Jak odpowiem Bogu ?

Gdy patrzę na świat, gdy w czasie nauki dokładniej go poznaję, wtedy łatwiej mogę myśleć o Bogu-Stwórcy, który mnie kocha… W wigilię wielkanocną, po wysłuchaniu biblijnego poematu o stworzeniu, wyrażamy podziw i wdzięczność dla Stwórcy słowami Psalmu 103. Tymi samymi słowami mogę i ja dziękować Bogu za dzieło stworzenia : „Błogosław duszo moja, Pana!
O Boże mój Panie, jesteś bardzo wielki! Odziany we wspaniałość i majestat, światłem okryty jak płaszczem…
Umocniłeś ziemię w jej podstawach ; na wieki wieków się nie zachwieje.
Jak szatą okryłeś ją Wielką Otchłanią, stanęły wody ponad górami…
Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą…
Nad nimi mieszka ptactwo powietrzne, spomiędzy gałęzi głos swój wydaje.
Z Twoich komnat nawadniasz góry, aby owocem Twych dzieł nasycić ziemię. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleba…
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!
Ty wszystko mądrze uczyniłeś : ziemia jest pełna twych stworzeń… Błogosław duszo moja, Pana!
Alleluja !”

(Ps 103, 1-2a. 5-6. 10. 12-14. 24. 35 c). Piosenka polskiej autorki ,,Gdy szukasz Boga” pomoże ci patrzeć na świat jako na dzieło Boga-Stwórcy :

„Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, popatrz na góry i ciemny las.
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty i nową treścią wypełnisz swój czas.
Bo cały świat jest pełen śladów Boga I każda rzecz zawiera Jego myśl; wspaniały szczyt, błotnista’ wiejska droga to Jego znak, który zostawił ci”
(Słowa i muz. : Z. Jasnota).

Teraz z większym zrozumieniem będziesz mówił :

„Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”.

■    Pomyśl:

1.    Skąd dowiadujemy się, że Bóg stworzył świat ?

2.    Co Bóg objawia nam w biblijnym poemacie o stworzeniu świata ?

3.    Jak należy rozumieć biblijny poemat o stworzeniu świata ?

4.    Kiedy czytamy w liturgii biblijny poemat o stworzeniu świata ?

5.    Co znaczy „stwarzać” ?

■    Zapamiętaj:

10.    Co Pismo św. mówi o pochodzeniu świata ?

Pismo św. mówi, że Bóg stworzył świat.

11.    Kto objawia się nam w biblijnym poemacie o stworzeniu świata ?

W biblijnym poemacie o stworzeniu świata objawia się nam wszechmocny i kochający Bóg.

■    Zadanie :

1. Przeczytaj w Piśmie św. Rdz 1, 1-31 lub pierwsze czytanie z liturgii wigilii wielkanocnej. 2. Dowiedz się, co mówią nauki przyrodnicze o początku ziemi ? — o wieku ziemi ? — o pierwszym stanie ziemi ?

■    Porównaj:

Słowo Boże: „Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Niebiosa błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Słońce i księżycu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki… Mrozy i zimna, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Światło i ciemności, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki… Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki… Wszyscy bogobojni, błogosławcie Pana, Boga bogów, chwalcie i wysławiajcie, bo na wieki Jego łaskawość” (por. Dn 3, 57-90).

„Zapytaj zwierząt — pouczą. I ptaki w powietrzu powiedzą. Zapytaj podziemia, wyjaśni ; pouczą cię i ryby w morzu. Któż by z nich tego nie wiedział, że ręka Boża uczyniła wszystko” (Job 12, 7-9).

„Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg” (Hbr 3, 4).

„Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. Bo sam przemówił, a wszystko powstało ; On sam rozkazał, a zaczęło istnieć” (Ps 32, 6-9).

Nauka Kościoła : „…bo jesteś wielki i w mądrości i w miłości stworzyłeś wszystkie swoje dzieła” (z IV Modlitwy eucharystycznej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *