Bóg mówi do swego ludu

pismo swieteBóg mówi do swego ludu

Bóg objawił się Abrahamowi i dał mu swoje obietnice. Abraham stał się ojcem wszystkich wierzących. Bóg przez Abrahama przemówił również do nas. Pouczył nas o zbawieniu. Dowiesz się jeszcze o wielu innych wydarzeniach a także o słowach Bożych skierowanych do ludzi. Może zastanawiałeś się, skąd wiemy o tym wszystkim. Niektóre z tych wydarzeń miały przecież miejsce jeszcze wtedy, gdy ludzie nie znali pisma.

Bóg objawia się przez wydarzenia i słowa

W trosce o zbawienie wszystkich ludzi Bóg zwrócił się do Abrahama i wezwał go, by opuścił swój kraj rodzinny i poszedł do ziemi, którą Bóg mu wskaże i odda mu ją na własność. Abraham posłuchał Boga i poszedł do Kanaan. Wtedy Bóg obiecał, że tę właśnie ziemię oddaje Abrahamowi i    jego pokoleniom. Bóg więc objawił się Abrahamowi w słowach, kiedy go wezwał. Objawił mu się również w wydarzeniu i oddał Abrahamowi oraz jego potomstwu ziemię Kanaan na własność.

Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że z jego rodziny uczyni wielki naród. Abraham nie miał jednak syna. Co więcej, żona Abrahama Sara była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku i nie spodziewali się dziecka. Bóg jednak spełnił swoją obietnicę i Sara urodziła syna, któremu dano imię Izaak. Pokolenie Abrahama rozrosło się potem, jak zapowiedział Bóg, w wielki naród. Widzisz więc, że i w tym wypadku Bóg objawił się Abrahamowi w słowach, gdy dał mu swą obietnicę, oraz w wydarzeniu, gdy tę obietnicę spełnił.

Bóg objawił się Abrahamowi przez słowo, gdy powiedział : „…twoje imię rozsławię : staniesz się błogosławieństwem… Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” (Rdz 12, 2-3).

Obietnica ta wypełniła się, gdy przyszedł na ziemię Jezus Chrystus. Był on rzeczywiście potomkiem Abrahama i przyniósł wszystkim ludziom błogosławieństwo, to znaczy zbawienie. W Jego osobie i życiu Bóg objawił się najpełniej.

Historia narodu wybranego mówi, że Bóg ustawicznie w taki właśnie sposób objawiał się ludziom : mówił do nich, dawał obietnice i te obietnice wypełniał. Bóg więc objawiał się ludziom przez słowa i wydarzenia.

Księgi spisane

Słowa Boga, Jego obietnice i zapowiedziane wydarzenia, które się już spełniły i które miały się spełnić, były często wspominane w narodzie wybranym. Pamiętano o nich. Ludzie starzy opowiadali je młodszym. W ten sposób przez długie wieki przekazywano sobie to, co Bóg mówił, zapowiadał i czynił. Przekazywano ustnie Boże objawienie. Potem Bóg powołał niektórych ludzi, aby je spisali. W ten sposób przez długi czas powstawały księgi zwane Pismem świętym lub Biblią. Dziś możesz w nich czytać słowa Boga i opowiadania o wydarzeniach, w których Bóg objawił siebie i swój plan zbawienia wszystkich ludzi. Wydarzenia i słowa, które miały miejsce przed narodzeniem Pana Jezusa, są spisane w Piśmie świętym Starego Testamentu. Życie Jezusa zaś i Jego nauka oraz nauki Apostołów są spisane w Piśmie świętym  Nowego Testamentu.

Księgi natchnione

Bóg chciał, aby w księgach świętych były spisane Jego zbawcze wydarzenia i słowa. Wybrał więc niektórych ludzi i pobudził ich, aby spisali to, co Bóg chce ludziom objawić. Pomagał im, by przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co On sam chciał powiedzieć. Tę pomoc Bożą nazywamy natchnieniem.

Natchnieni autorzy, chociaż pisali o wydarzeniach z dziejów narodu wybranego, robili to inaczej niż autorzy podręczników do nauki historii. Autorzy natchnieni ukazują w Piśmie św., jak Bóg działa w narodzie wybranym i jak zbawia wszystkich ludzi. Autorzy ksiąg biblijnych pisali tak, jak w ich czasach pisano o Bogu i o sprawach religijnych. Dlatego Pismo św. różni się od książek, z którymi dzisiaj spotykasz się w szkole.

Aby poznać, co Bóg zamierzał objawić w Piśmie św., trzeba wiedzieć, jak myśleli i jak pisali autorzy natchnieni. Trzeba też wiedzieć, jak myśleli ludzie, do których Pismo św. było bezpośrednio skierowane. Ludzie ci żyli bardzo dawno i w innych warunkach niż my. Wielu uczonych pracuje nad tym, aby poznać te odległe czasy i w ten sposób lepiej zrozumieć i wyjaśnić Pismo św. Uczonych tych nazywamy biblistami. Ostateczne wyjaśnienie Pisma św. należy do Kościoła, „który ma od Boga polecenie i posłannictwo strzeżenia i wyjaśniania słowa Bożego” (KO 12).
Księgi biblijne nauczają w sposób pewny, wiernie i bęzbłędnie o naszym zbawieniu.

Pismo święte w Kościele

Gdy w niedzielę przychodzisz do kościoła na Zgromadzenie eucharystyczne — Mszę św., dostrzegasz, że zaraz na początku czytane są wyjątki z Pisma świętego. Są to bowiem słowa Boga, zwrócone do nas.

Księgi święte narodu wybranego są również księgami świętymi Kościoła. Pismo św., podobnie jak Ciało Pańskie, jest dla Kościoła „Chlebem życia”. Umacnia ono wiarę całego Kościoła, jest pokarmem dla duszy, naszą podporą i siłą.

Przez czytanie i słuchanie Pisma świętego „Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swoimi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” (KO 21). Aby czytanie i słuchanie Pisma świętego było rzeczywiście rozmową Boga i człowieka, powinna mu towarzyszyć nasza modlitwa.

Bóg mówi do nas także wtedy, gdy czytamy

Pismo święte indywidualnie lub zbiorowo, np. na katechizacji czy w rodzinie.

Jak odpowiem Bogu ?

I do mnie dziś Bóg przemawia słowami Pisma świętego. Słuchając ich uważnie mogę Go lepiej poznać. Czy sam także czytam Pismo święte ? Czy staram się je lepiej zrozumieć ? Czy umiem dziękować Bogu za to, że objawia się swemu ludowi i prowadzi go do zbawienia ?

Będę się modljł słowami Pisma świętego : „Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida : jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków ; że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą ; że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze — na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego, iżw mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć mu będziemy w 1pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze” (Łk 1, 68-75).

■    Pomyśl:

1.    Skąd dowiadujesz się o słowach Boga i o zbawczych wydarzeniach ?

2.    Jak powstały księgi Pisma świętego ?

3.    Co autorzy natchnieni mieli przekazać w Piśmie świętym ?

4.    Na co należy zwrócić uwagę, aby właściwie zrozumieć treść Pisma świętego ?

5.    Kiedy w Kościele czytane jest Pismo

święte ?

6.    Kto do nas mówi, gdy w Kościele czyta się Pismo święte ?

■    Zapamiętaj:

8.    W jaki sposób Bóg objawia się ludziom ? Bóg objawia się ludziom przez wydarzenia i słowa zawarte w Piśmie św. Starego i Nowego Testamentu.

9.    Dlaczego Pismo św. nazywamy księgami natchnionymi ?

Pismo św. nazywamy księgami natchnionymi, ponieważ Bóg udzielił ich autorom pomocy, aby spisali to, co sam Bóg chciał przekazać ludziom dla ich zbawienia.

■    Zadanie :

Zatroszcz się o to, aby w twoim domu przechowywano Pismo święte z szacunkiem.

■    Porównaj:

Słowo Boże: „Wszelkie Pismo, od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości — aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tym 3, 16-17). „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał kiedyś Bóg do ojców naszych przez proroków” (Hbr 1, 1a).
,,To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie” (2 P 1,20-21). „To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję” (Rz 15,4).

Nauka Kościoła : „Przez objawienie Boże zechciał Bóg ujawnić i oznajmić siebie samego i odwieczne postanowienie swojej woli o zbawieniu ludzi dla uczestnictwa mianowicie w darach Bożych, które przewyższają całkowicie poznanie rozumu ludzkiego” (KO 6).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *