Na całe życie

Na całe życie

Dowiedziałeś się o rozejściu się jakiegoś małżeństwa. Jesteś tą wiadomością zaskoczony, bo uważałeś, że to małżeństwo było dobrane. Czasem takie rozejście się małżeństwa wywołuje dyskusje na temat rozwodów. Słyszysz różne zdania, jesteś świadkiem całkiem odmiennych stanowisk. Słysząc to wszystko zastanawiasz się, kto ma rację. Raz jedno, raz drugie stanowisko wydaje ci się słuszne.

Jakie jest stanowisko człowieka wierzącego wobec rozwodów ? Co Bóg na ten temat powiedział ?

Dla czyjego dobra ?

Z ,,Nauki o człowieku” wiesz, że państwo jest zainteresowane trwałością małżeństwa. Małżeństwo i rodzina stanowi bowiem podstawową komórkę społeczeństwa. Można powiedzieć, że takie jest społeczeństwo, jakie są rodziny. Każde społeczeństwo otacza małżeństwa i rodziny opieką prawną. Obejmuje ona zarówno małżonków, jak i ich dzieci. Trwałość małżeństwa jest więc konieczna :

Dla dobra dziecka

Wydanie na świat dzieci nakłada na rodziców poważne obowiązki. Mają oni umożliwić dziecku jego pełny rozwój.

Zdrowy i wszechstronny rozwój dziecka, zarówno fizyczny jak i duchowy, indywidualny jak i społeczny, zależy od poczucia bezpieczeństwa i stałości. Dziecko nie znosi niepokoju i niepewności. To wszystko może zapewnić dziecku tylko trwały związek małżeński jego rodziców. Brak pokoju i pewności zakłóca duchowy rozwój dziecka. Dziecko potrzebuje do swego rozwoju trwałej miłości, zrozumienia i uczucia. Tego nie może zapewnić dom dziecka. Gdy dziecko zostaje pozbawione miłości rodzicielskiej w najmłodszych swoich latach, przeżywa to bardzo boleśnie. Dlatego konieczność pobytu w różnych zakładach wychowawczych dzieci odczuwają jako swoją krzywdę, odczuwają głęboki żal. Czują się niesłusznie pozbawione tego, czym cieszą się dzieci żyjące razem z rodzicami. Stąd dom dziecka mimo najlepszych warunków jest domem wielu nie spełnionych nadziei, oczekiwań, dramatów… Dzieci opuszczone przez rodziców stają się często ,,kalekami psychicznymi”. Nic więc dziwnego, że tak często słyszy się o tzw. ,,chorobie sierocej”, na którą te dzieci zapadają. Dobro dziecka domaga się więc trwałości małżeństwa.

Dla dobra małżonków

Miłość małżeńska obejmuje całą osobę, rodzi pragnienie wspólnego życia na zawsze. W kochających się małżonkach budzi się i rozwija poczucie odpowiedzialności za przyszłość każdego z nich. Wyraża się ono w życzliwości, w zaufaniu, poszanowaniu wzajemnej godności, wymianie myśli, dobroci, w małych i drobnych przysługach, w czułości.

Szczęśliwemu i harmonijnemu życiu małżonków zagraża stale egoizm. Może się on przejawiać w codziennym życiu małżonków albo w szukaniu kontaktów z osobą trzecią. Nieopanowany egoizm seksualny jest źródłem wielu cierpień, zaburzeń i wypaczeń w życiu rodzinnym. Może zburzyć harmonię i szczęście małżeńskie. Świadomość trwałości związku małżeńskiego i świadomość jego nierozerwalności pozwalają przezwyciężyć początkowe trudności, opanować dochodzący do głosu egoizm seksualny. Świadomość ta jest szkołą życia małżeńskiego, odpowiadającego godności ludzkiej. Trwałości małżeństwa domaga się więc dobro i godność małżonków.

Chrystus przywraca trwałość małżeństwu

Nierozerwalny związek małżeński jest dobrem ogólnoludzkim. Służy dobru rodziny, szczęściu rodziców i dzieci, które niszczy egoizm. Jezus Chrystus przyniósł ludziom prawdziwą miłość i wskazał drogę do zwalczania egoizmu. Kiedy faryzeusze zapytali Go, czy wolno rozwieść się z żoną, odpowiedział : „Co wam nakazał Mojżesz ?” — Oni rzekli : „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich :

„Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę : dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im : „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” (Mk 10, 4-12).

Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odnowił całe stworzenie. Również f małżeństwu przywrócił dawną jego świętość, godność i jedność. A w słowach, które czytałeś, ogłosił, że małżeństwo jest nierozerwalne. Dlatego Kościół zawsze broni trwałości związku małżeńskiego. Ustawicznie przypomina, że ze względu na dobro małżonków i dzieci, oraz na dobro całego społeczeństwa, a nawet całego rodzaju ludzkiego, związek małżeński jest nierozerwalny. Nie zależy to od sądu ludzkiego. Z woli Bożej małżeństwo jest związkiem trwałym zarówno wobec Boga jak i społeczeństwa (por. KDK 48).

Niekiedy jednak wspólne przebywanie małżonków wyrządza szkodę dzieciom i krzywdzi męża lub żonę. W takich wypadkach dozwolona jest separacja, czyli zwolnienie małżonków od wspólnego pożycia w rodzinie. Separacja nie daje jednak prawa zawarcia nowego małżeństwa katolickiego. O separacji orzeka w poszczególnych wypadkach sąd kościelny.

W Kościele katolickim nie ma rozwodów. Zdarzają się jednak wypadki, że jakieś małżeństwo od samego początku było nieważne, czyli w rzeczywistości nie było małżeństwa z braku koniecznych do tego warunków, np. dobrowolności, zdatności do małżeństwa itp. W takim wypadku orzeczenie
o nieważności wydaje tylko sąd duchowny. Po uzyskaniu orzeczenia sądu duchownego, że małżeństwo od samego początku było nieważne, te osoby, których to dotyczy, mogą zawrzeć nowe i ważne małżeństwo z kimś innym.

Jak odpowiem Bogu ?

Zrozumiałeś już lepiej, że nierozerwalność małżeństwa zapewnia szczęście rodzinne dzieciom i małżonkom. Taka jest wola Boża.
Dlatego przygotowanie do małżeństwa rozpoczyna się na długo przed jego zawarciem. Już teraz przygotowujesz swoje przyszłe małżeństwo. Kiedy uczysz się usuwać nieporozumienia, kiedy opanowujesz popędy, zwłaszcza seksualny, kiedy starasz się o wszechstronny rozwój swojej osobowości — przygotowujesz się do twojego szczęśliwego i trwałego małżeństwa.
Zastanów się również nad tym, czy obecne twoje zachowanie się, twój egoizm, brak zrozumienia innych, brak miłości nie burzy przypadkiem jedności i trwałości małżeństwa twoich rodziców.
Jak starasz się zrozumieć i pomóc dzieciom, które są pozbawione rodzinnego domu ? Jeżeli sam jesteś w takiej sytuacji, nie poddawaj się żalowi lub zniechęceniu. Czuwaj nad sobą ! Tak żyj, abyś swoim dzieciom mógł kiedyś zapewnić szczęśliwy dom rodzinny.

Modlitwa :

,,Boże, Ty stwarzając rodzaj ludzki chciałeś jedności między mężem i żoną, obdarz swą miłością małżonków, aby zachowując sobie wierność, trwali w pokoju i żyli zgodnie z Twą wolą, a przez to byli świadkami wiecznej Twojej miłości w świecie”.

■    Pomyśl :

1.    Kto jest zainteresowany w tym, aby małżeństwo było trwałe ?

2.    Co zapewnia dziecku trwałe małżeństwo rodziców ?

3.    Co trwałe małżeństwo daje współmałżonkom ?

4.    Co Chrystus przywrócił związkowi małżeńskiemu ?

5.    Czy określenie ,,rozwód kościelny” jest prawdziwe ?

6.    Co to jest separacja ?

7.    Czym różni się stwierdzenie nieważności małżeństwa od rozwodu ?

■    Zapamiętaj:

13.    Co mówi objawienie Boże o nierozerwalności małżeństwa ?

Objawienie Boże mówi nam, że Bóg ustanowił małżeństwo jako związek nierozerwalny, a Chrystus o tym na nowo nas pouczył.

14.    Czyjemu dobru służy trwałość małżeństwa ?

Trwałość małżeństwa służy dobru dzieci, małżonków i społeczeństwa.

■    Zadanie :

1.    Poszukaj w obrzędach sakramentu małżeństwa zdań, które mówią o jego nierozerwalności.

2.    Za zgodą twoich rodziców zaproś do siebie na Boże Narodzenie lub na Wielkanoc albo przy innej okazji kolegę z domu dziecka.

Dodaj komentarz