Kościół w ciągu wieków coraz głębiej odczytuje słowo Boże

Kościół w ciągu wieków coraz głębiej odczytuje słowo Boże

Cieszy cię dobrze zdany egzamin. Każdy czuje się szczęśliwy, gdy może pracować i tworzyć. Zachwyca się rozwojem nauki, postępem techniki. Ludzie odczuwają potrzebę, aby wszystko zmieniać na lepsze, doskonalić, rozwijać. W świecie dokonuje się ciągły postęp.
A jak jest ze słowem Bożym ?
Słowo Boże jest niezmienne, a wszystko na ziemi z biegiem czasu ulega zmianie, rozwija się. Czy słowo Boże mamy tylko przechowywać i przekazywać ? Czy mamy je tylko biernie powtarzać, nie wnikając głębiej w jego sens ?

Lud Boży przekazuje słowo Boże w żywej Tradycji i w Piśmie św.

W Kościele przekazuje się słowo Boże. Mówi o tym św. Paweł Apostoł w Liście do swego wiernego ucznia Tymoteusza :
A to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych…” (2 Tm 2, 1-2). „Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie” (2 Tm 3, 14-15). To, co polecał św. Paweł Tymoteuszowi, czyni przez wszystkie wieki Kościół. Przekazuje słowo Boże. To przekazywanie ustne przez Kościół słowa Bożego nazywamy od słowa łacińskiego Tradycją. Słowo Boże zostało także zapisane przez natchnionych od Boga autorów. Tak powstało Pismo święte. Pismo św. i Tradycja stanowią jedno źródło wiary.

Lud Boży coraz głębiej wnika w słowo Boże i wprowadza je w czyn

Teraz dowiesz się, na czym polega to przekazywanie słowa Bożego. Bóg powierzył ludziom swoje słowo w dawnych czasach. Autorzy natchnieni spisali słowo Boże w takich językach, jakimi posługiwali się ludzie im współcześni. Wprowadzili do Pisma św. różne formy literackie, czyli sposoby pisania. I tak w Piśmie św. znajdziemy różne formy opisów wydarzeń historycznych : kroniki, epopeje, legendy, opowieści. Są w nich księgi zawierające przypowieści, pieśni, modlitwy, kazania, przysłowia, zbiory praw, budujące opowiadania, listy i wiele innych form literackich, których my dzisiaj nawet już nie używamy i nie znamy. Liczeni pod kierunkiem papieża i biskupów odkrywają i badają rodzaje literackie w Piśmie świętym. Odczytują w nich to, co Bóg objawił. Kościół, któremu Bóg powierzył swoje słowo, nie może z niego niczego utracić, niczego dodać ani zmienić. Musi ciągle jednak głębiej je poznawać. Tak postępuje Kościół przez dwa tysiące lat. Poznane prawdy wyraża w liturgii, w życiu i w zwyczajach wiernych, w dokumentach urzędu nauczycielskiego papieża i soborów, w pismach teologów, w sztuce kościelnej. Są one wyrazem żywej tradycji Kościoła.
Słowo Boże spisane w księgach świętych jest wezwaniem skierowanym do wszystkich ludzi. A ludzie w każdej epoce żyją w odmiennych warunkach. Kościół musi więc na nowo odczytywać słowo Boże i odkrywać w nim zawsze aktualne wezwanie Boże.
To coraz głębsze wnikanie w treść i znaczenie słowa Bożego jest dziełem całego Ludu Bożego, wszystkich wiernych pod kierunkiem ich pasterzy. Na chrzcie świętym i bierzmowaniu otrzymują uzdolnienie do tego. Zostają przez Boga wyposażeni w „zmysł wiary i łaskę słowa” (KK 35). Dzięki temu chrześcijanie mogą lepiej zrozumieć słowo Boże i wypełniać je w swoim życiu. A zatem Lud Boży nie tylko słowo Boże przekazuje, ale je zgłębia, coraz lepiej poznaje i według niego myśli oraz postępuje.

Jak odpowiem Bogu ?

Bóg pragnie, abyśmy i my, w naszych czasach, coraz głębiej poznawali Jego słowo. Słyszymy je wyjaśniane podczas Mszy św., w czasie katechezy, rekolekcji, misji. Możemy je czytać i rozważać. Pismo św. towarzyszy chrześcijaninowi przez całe życie. Jak ja z tego korzystam ? Może wydaje mi się, że już wystarczająco poznałem słowo Boże. Będę więc nie tylko teraz, ale również i później wciąż pogłębiał rozumienie słowa Bożego. Będę je tłumaczył innym, gdy zdarzy się ku temu sposobność.
Będę jednak pamiętał, że samo poznanie i zrozumienie słowa Bożego, choćby najgłębsze, nie wystarczy. Powinienem jeszcze poznać to, do czego Bóg mnie wzywa w swoim słowie. Powiem Bogu :

„Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa.
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”

(Ps 118, 89. 105).

■    Pomyśl:

1.    Co mówi św. Paweł w Liście do Tymoteusza o przekazywaniu słowa Bożego ?
2.    Jak nazywamy przekazywanie słowa Bożego w Kościele ?
3.    Jakich „form literackich” używali natchnieni autorzy Pisma św. ?
4.    Jakie znasz wydarzenia z życia Kościoła świadczące o tym, że Kościół wciąż na nowo odczytuje słowo Boże ?
5.    Dlaczego coraz głębsze zrozumienie i przekazywanie słowa Bożego jest również zadaniem wiernych ?

■    Zapamiętaj:

61.    W czym zawiera się słowo Boże, które Bóg powierzył Kościołowi ?
Słowo Boże, które Bóg powierzył Kościołowi, zawiera się w Piśmie św. i w Tradycji.

62.    Jakie zadanie ma Kościół wobec słowa Bożego ?
Kościół ma wciąż na nowo odczytywać słowo Boże, coraz lepiej je poznawać i przekazywać.

■    Zadanie :

Wytłumacz, dlaczego chrześcijanin przez całe życie powinien czytać słowo Boże ?

Dodaj komentarz