Wykaz ksiąg Pisma świętego

Wykaz ksiąg Pisma świętego

 

Stary Testament

 

Księgi historyczne

Księga Rodzaju (Rdz)

Księga Wyjścia (Wj)

Księga Kapłańska (Kpł)

Księga Liczb (Lb)

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt) Księga Jozuego (Joz)

Księga Sędziów (Sdz)

Księga Rut (Rt)

1 Księga Samuela (1 Sm)

2 Księga Samuela (2 Sm)

1 Księga Królewska (1 Kri)

2 Księga Królewska (2 Kri)

1 Księga Kronik (1 Krn)

2 Księga Kronik (2 Krn)

Księga Ezdrasza (Ezd)

Księga Nehemiasza (Ne)

Księga Tobiasza (Tb)

Księga Judyty (Jdt)

Księga Estery (Est)

1 Księga Machabejska (1 Mch)

2 Księga Machabejska (2 Mch)

 

Księgi pouczające

Księga Joba (Job)

Księga Psalmów (Ps)

Księga Przysłów (Prz)

Księga Koheleta (Koh)

Pieśń nad pieśniami (Pnp)

Księga Mądrości (Mdr)

Mądrość Syracha (Eklezjastyk) (Syr)

 

Księgi prorocze

Księga Izajasza (Iz)

Księga Jeremiasza (Jr)

Lamentacje Jeremiasza (Lm)

Księga Barucha (Ba)

Księga Ezechiela (Ez)

Księga Daniela (Dn)

Księga Ozeasza (Oz)

Księga Joela (Jl)

Księga Amosa (Am)

Księga Abdiasza (Ab)

Księga Jonasza (Jon)

Księga Micheasza (Mi)

Księga Nahuma (Na)

Księga Habakuka (Ha)

Księga Sofoniasza (So)

Księga Aggeusza (Ag)

Księga Zachariasza (Za)

Księga Malachiasza (Ml)

 

Nowy Testament

 

Księgi historyczne

Ewangelie :

Św. Mateusza (Mt)

Św. Marka (Mk)

Św. Łukasza (Łk)

Św. Jana (J)

Dzieje Apostolskie (Dz)

 

Księgi pouczające

Św. Pawła List do Rzymian (Rz)

Św. Pawła 1 List do Koryntian (1 Kor)

Św. Pawła 2 List do Koryntian (2 Kor)

Św. Pawła List do Galatów (Ga)

Św. Pawła List do Efezjan (Ef)

Św. Pawła List do Filipian (Flp)

Św. Pawła List do Kolosan (Kol)

Św. Pawła 1 List do Tesaloniczan (1 Tes)

Św. Pawła 2 List do Tesaloniczan (2 Tes)

Św. Pawła 1 List do Tymoteusza (1 Tm)

Św. Pawła 2 List do Tymoteusza (2 Tm)

Św. Pawła List do Tytusa (Tt)

Św. Pawła List do Filemona (Firn)

List do Hebrajczyków (Hbr)

List św. Jakuba (Jk)

List 1 św. Piotra (1 P)

List 2 św. Piotra (2 P)

List 1 św. Jana (1 J)

List 2 św. Jana (2 J)

List 3 św. Jana (3 J)

List św. Judy (Jud)

 

Księga prorocza

Apokalipsa św. Jana (Ap)

 

Teksty Pisma św. zostały przytoczone w niniejszym „Katechizmie religii katolickiej” według „Biblii Tysiąclecia” (Pallottinum, Poznań 1971).

 

Wykaz dokumentów soborowych

Konstytucja o liturgii świętej (KL) Konstytucja dogmatyczna o Kościele (KK) Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (KO)

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (KDK)

Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli (DSP)

Dekret o Kościołach Wschodnich katolickich (DKW)

Dekret o ekumenizmie (DE)

Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele (DB)

Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego (DZ)

Dekret o formacji kapłanów (DFK)

Dekret o apostolstwie świeckich (DA) Dekret o działalności misyjnej Kościoła (DM)

Dekret o posłudze i życiu kapłanów (DK)

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim (DWCH)

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (DRN)

Deklaracja o wolności religijnej (DWR)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *