Bóg powołuje Abrahama i obiecuje zbawienie wszystkich ludzi

mapa abrahamBóg powołuje Abrahama i obiecuje zbawienie wszystkich ludzi

Z podręcznika do historii dowiadujesz się, że ludzie na ziemi żyją już wiele tysięcy lat. Do najstarszych krajów na świecie należą kraje starożytnego Wschodu. W tym roku będziesz się uczył specjalnie o Egipcie, ale na mapkach twojego podręcznika szkolnego znajduje się również kraj położony między rzekami Tygrysem i Eufratem. Głównym miastem tego kraju był Babilon.

Bóg daje obietnice Abrahamowi

W tym właśnie kraju, w mieście Ur, około 2 000 lat .przed narodzeniem Chrystusa, żył człowiek imieniem Abram. Bóg wybrał go spośród wielu ludzi i powierzył mu wielkie zadanie. Opowiada o tym pierwsza księga Pisma św., zwana Księgą Rodzaju.

Bóg polecił Abramowi opuścić ziemię ojczystą i udać się do dalekiej ziemi Kanaan. Powiedział do niego :

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię : staniesz się błogosławieństwem…
Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi” (Rdz 12, 1a-3).

Abram zawierzył Bogu i wyruszył do ziemi, którą Bóg mu wskazał. A kiedy znalazł się w ziemi Kanaan, Bóg powiedział do niego :

„Twojemu potomstwu oddaję tę właśnie ziemię” (Rdz 12, 7a).

Tu Abram oczekiwał spełnienia obietnicy. Bóg dotrzymał słowa. Abram doczekał się syna, którego potomkowie rozrośli się w naród. Bóg opiekował się tym narodem w sposób szczególny. W trudnym położeniu przychodził mu z pomocą.

Na znak, że Bóg wybrał Abrama, zmienił mu imię na Abraham. To nowe imię oznaczało, że Abraham będzie ojcem wielu narodów.

Co oznacza obietnica dana Abrahamowi ?

Dlaczego dzisiaj słuchamy słów Bożych, które mówią o Abrahamie ? Słuchamy ich dlatego, ponieważ odnoszą się one także do nas. Świadczy o tym Pismo św. Nowego Testamentu.

Maryja po zwiastowaniu dziękuje Bogu za to, że Bóg wypełnił obietnicę daną Abrahamowi, bo została Matką Zbawiciela. Św. Mateusz, w swojej Ewangelii rozpoczyna rodowód Jezusa Chrystusa od Abrahama, a św. Paweł nazywa Jezusa Chrystusa potomkiem Abrahama. Znaczy to, że obietnica dana Abrahamowi odnosiła się nie tylko do jego własnego syna, ale także do jego potomków. Spełniła się ona całkowicie w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest zapowiedzianym przez Boga potomkiem Abrahama.

Błogosławieństwo obiecane Abrahamowi i narodom całej ziemi oznacza zbawienie. Narody zaś, jakim Bóg obiecał zbawienie, to wszyscy ludzie, którzy wierzą w Chrystusa i przyjmują chrzest. Obietnica dana Abrahamowi odnosi się więc do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, do którego Bóg wzywa wszystkie narody.

Naród polski uczestniczy w obietnicy Abrahama

Tysiąc lat temu również naród polski usłyszał, że wypełniła się obietnica dana Abrahamowi. Uwierzył Bogu i przyjął chrzest. Odtąd my, Polacy, uczestniczymy w zbawieniu, którego dokonał Jezus Chrystus, potomek Abrahama.

Jak odpowiem Bogu ?

W roku 1966 na wałach Jasnej Góry dziękowaliśmy Bogu za to, że należymy do tych narodów, które otrzymały przez Abrahama obietnicę zbawienia.

Jak często dziękuję Bogu za ten wielki dar ? Jak mogę podziękować Bogu za dotrzymanie obietnicy danej Abrahamowi ?

Będę się często modlił słowami hymnu, którymi dziękowaliśmy Bogu za Tysiąclecie Chrztu Polski :

„Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała,

Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała…

Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głebi serca, ile zdoła,

Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła”

■    Pomyśl :

1.    Co polecił Bóg Abrahamowi ?

2.    Co Bóg obiecał Abrahamowi ?

3.    Dlaczego zmienił Bóg imię Abrama na Abraham ?

4.    Do kogo odnosiła się obietnica dana Abrahamowi ?

5.    Odkąd naród polski uczestniczy w obietnicy danej Abrahamowi ?

■    Zapamiętaj :

4.    Co Bóg obiecuje narodom przez powołanie Abrahama ?
Przez powołanie Abrahama Bóg obiecuje wszystkim narodom zbawienie.

5.    Kto dokonał zbawienia wszystkich narodów, obiecanego przez Boga Abrahamowi ? Jezus Chrystus dokonał zbawienia obiecanego przez Boga Abrahamowi.

Dodaj komentarz