Jezus Chrystus daje początek Królestwu Bożemu

Jezus Chrystus daje początek Królestwu Bożemu

Wyrażenie „Królestwo Boże” przypomina ci różne królestwa, o których uczyłeś się w historii. Polska również była kiedyś królestwem. Król bronił poddanych przed wrogami, ustanawiał prawa, wymierzał sprawiedliwość, dbał o rozwój królestwa. Słowem i czynem przyczyniał się do jego jedności. Od mądrego sprawowania władzy przez króla oraz od wierności poddanych i od ich współpracy zależała siła i trwałość królestwa.
Co to wszystko ma wspólnego z Królestwem Bożym, które głosił Chrystus ? Jaka jest różnica między tymi królestwami, o których dowiadujesz się z historii, a Królestwem, o którym mówi Chrystus ?

Jezus Chrystus głosi Królestwo Boże

Św. Mateusz opowiada, że gdy Jezus dowiedział się o uwięzieniu Jana Chrzciciela, odszedł z krainy Judei do Galilei :
,,Odtąd począł Jezus nauczać i mówić : «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo niebieskie… » I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał” (Mt 4, 17 i 23-24).
Jezus Chrystus swą mesjańską działalność rozpoczął od nauczania w Galilei. Głosił, że Królestwo Boże już nadeszło i tłumaczył, co ono oznacza.

Na czym polega Królestwo Boże?

W czasach Jezusa Chrystusa Izraelici z tęsknotą oczekiwali Królestwa Bożego. Mimo ciężkich doświadczeń, a zwłaszcza niewoli rzymskiej, wierzyli, że Bóg jest dalej ich Królem, jak to głosili prorocy. Spodziewali się, że przyjście Mesjasza zapoczątkuje nowe rządy Boga nad światem.
Jednak wielu z nich myślało przede wszystkim o królestwie doczesnym. Sądzili, że w czasach mesjańskich Izrael odzyska wolność i niepodległość oraz osiągnie wielki dobrobyt. Marzyli nawet, że pod wodzą Mesjasza zapanują nad całym światem.

Jan Chrzciciel prostował błędne wyobrażenia o Mesjaszu i o Jego Królestwie. Uczył, że Mesjasz zażąda wiary i pokuty, czyli nawrócenia, że będzie odpuszczał grzechy i w taki sposób przyniesie zbawienie. Zapowiedź Jana spełniła się. Jezus Chrystus od pierwszych nauk w Galilei aż do ostatnich pouczeń, jakie dał Apostołom (Dz 1, 6-7), głosił Królestwo Boże. Uczył, że w tym Królestwie jedynym i najważniejszym władcą jest Bóg, a Jego wola najwyższym prawem. Jezus powołał do Królestwa Bożego nie tylko Izraelitów, ale także wszystkich ludzi : „Powiadam wam : Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie niebieskim” (Mt 8, 11).
Jezus żądał nawrócenia się, czyli odstąpienia od grzechów a zwrócenia się ku Bogu oraz Wiary w Dobrą Nowinę (Ewangelię) o zbawieniu. Kazał także przyjmować chrzest : „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).
Królestwo Boże nie tylko zostało przez Jezusa ogłoszone, lecz w Jego osobie już rozpoczęło się na ziemi : przez naukę, którą głosił, przez cuda, których dokonywał, a przede wszystkim przez to, że „życie swoje dał na okup za wielu” (Mk 10, 45).

Królestwo Boże w liturgii i w życiu Kościoła

Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Królestwo Boże urzeczywistnia się w Kościele i jest dostępne dla wszystkich ludzi.
Chrystus ogłosił, że Królestwo Boże przybliżyło się do nas, a obecnie przez Kościół przekazuje całemu światu tę radosną Nowinę. Podobnie jak Chrystus swoją nauką, całym życiem i cudami zapoczątkował budowanie Królestwa Bożego na ziemi, tak dzisiaj Kościół całym swoim życiem przyczynia się do wzrostu tego Królestwa. Objawia je światu przez miłość, służbę bliźnim i walkę ze złem.
W szczególny sposób umacnia się Królestwo Boże w Zgromadzeniu eucharystycznym. Prawdę o królowaniu Boga na ziemi przeżywa Kościół szczególnie mocno w niektóre uroczystości roku liturgicznego.
W dniu 6 stycznia obchodzimy wraz z całym Kościołem uroczystość Epifanii, czyli Objawienia Pańskiego. Rozważamy wtedy, jak przez narodzenie Syna Bożego Król Przedwieczny objawił się całemu światu, także poganom, w osobach mędrców ze Wschodu. Odtąd w budowanie Królestwa Bożego na ziemi włączały się i ciągle włączają się coraz to nowe narody. I tak spełniło się proroctwo Izajasza, które czytamy w uroczystość Objawienia Pańskiego w czasie Mszy św. (Iz 60, 1-6).

W Niedzielę Palmową, podczas uroczystej procesji z palmami, składamy hołd Chrystusowi, Królowi i Zbawicielowi świata. Uwielbiamy Go za dzieło zbawienia, za ogłoszenie i zapoczątkowanie Królestwa Bożego, do którego należymy. Śpiewamy wtedy :

„Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste, Królu i Zbawco, któremu niegdyś chłopięcy chór nabożnie śpiewał Hosanna.
Ty jesteś Król Izraela i sławny potomek Dawida.
Błogosławiony Królu, Ty dziś w imię Pańskie przybywasz…
Rzesza żydowska z palmami wybiegła Ci naprzeciwko,
Przyszliśmy dzisiaj i my z hymnami, miłością, modlitwą.
Wtedy to szedłeś na mąkę, a oni słusznie Cię czcili,
My to nucimy Ci śpiew, gdy już królujesz na wieki.
Oddanie ich wdzięcznie przyjąłeś, łaskawie przyjmij i nasze,
O    Królu dobry, rozdawco łask, miłe Ci wszystko, co dobre”.

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego przypada święto Chrystusa Króla. W dniu tym liturgia Kościoła przypomina nam współczesne zadania i cele Królestwa Bożego. Ma ono zamienić świat w „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju” (Prefacja o Chrystusie Królu).

Jak odpowiem Bogu ?

Przez wiarę i chrzest św. zostałeś włączony do Królestwa Bożego. Zobowiązałeś się wówczas, że twoje życie będzie życiem wiary, miłości Boga i ludzi. Jeżeli chcesz to wypełnić, musisz stale „nawracać się”, tzn. wciąż walczyć z grzechem.
Dzisiaj przez ciebie, przez twoje życie Chrystus chce objawiać ludziom Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym.
Jak wypełniasz zobowiązania podjęte na chrzcie św. ?
Co wnosisz w swoje otoczenie ?
Czy twoja obecność wśród kolegów czyni ich lepszymi ?
Chrystus powierzył ludziom troskę o losy swego Królestwa. Czy ty czujesz się odpowiedzialny za Królestwo Boże na ziemi ?
Co zrobisz, by coraz lepiej świadczyć o Chrystusie Królu ?

Razem z całym Kościołem słowami prefacji z uroczystości Chrystusa Króla dziękuj Bogu za to, że jest wśród nas obecne Królestwo Boże i że możemy do niego należeć. „Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.
Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa wiekuistego Kapłana i Króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicy Odkupienia rodzaju ludzkiego ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu Majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo : królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju…”

■    Pomyśl:

1.    Co głosił Jezus Chrystus o Królestwie Bożym ?
2.    Kogo Chrystus powołuje do Królestwa Bożego ?
3.    Co trzeba zrobić, by należeć do Królestwa Bożego ?
4.    Gdzie dzisiaj Chrystus głosi radosną Nowinę o Królestwie Bożym ?

■    Zapamiętaj:

8.    W jaki sposób objawiło się ludziom Królestwo Boże ?
Królestwo Boże objawiło się ludziom w przyjściu Jezusa Chrystusa, w Jego osobie oraz w Jego słowach i czynach.

9.    Jakimi słowami ogłasza Chrystus początek Królestwa Bożego na ziemi ?
Jezus Chrystus ogłasza początek Królestwa Bożego na ziemi słowami : „Czas się wypełni ł i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię !” (Mk 1, 15).

■    Zadanie :

Zastanów się i napisz, jaka jest różnica między królestwem czysto ludzkim a Królestwem Bożym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *