Bóg daje ludowi wybranemu Króla pokoju

litania imienia JezusSłyszysz często o tym, że ludzie w różnych krajach żądają zaprzestania wojen, że pragną trwałego pokoju na całej ziemi. Może brałeś udział w uroczystościach, w czasie których często powtarzano : Nigdy więcej wojny! Słowo „pokój” widzisz chyba co roku na różnych plakatach i transparentach wypisane w wielu językach (np. Pax, Paix, Frieden, Mir, Pace…). Pokój jest dziś wielkim pragnieniem całej ludzkości. Ty też z pewnością chciałbyś żyć, rozwijać się, uczyć się i pracować w pokoju. Kto może urzeczywistnić pragnienia tego pokoju ?

Bóg zapowiada nadejście sprawiedliwości i pokoju

Naród wybrany, otoczony silniejszymi państwami, często musiał prowadzić wojny. Poznawał, co to jest klęska i niewola, niesprawiedliwość i krzywda. W czasie największych klęsk narodowych Bóg posyłał proroków i zapowiadał wyzwolenie, pokój i rychłe nadejście obiecanego królestwa Dawidowego. Według proroków miała rozpocząć się wtedy dla wszystkich ludów nowa era, era sprawiedliwości i pokoju. Prorok Izajasz tak to zapowiada :
„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką ; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło…
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem : Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Boga Zastępów tego dokona” (Iz 9, 1.5-6).

Mesjasz — „Książę Pokoju”

Prorocy obrazowo opisują szczęście przyszłej ery mesjańskiej. Izajasz zapowiada koniec wojen, mówi, że ludzie „wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy” (Iz 2, 4). W pokoju korzystać będą z owoców swej pracy. Nie będą już więcej cierpieć, a żaden naród nie powstanie przeciwko innemu narodowi. Wszyscy ludzie poznają Boga i będą się kochać.
Prorocy, a zwłaszcza Izajasz, mówią, że szczęście ery mesjańskiej będzie dziełem Króla, którego Bóg ześle swojemu ludowi. Bóg obdarzy go swoją mądrością i mocą.
Król ten będzie potomkiem Dawida. Przypominasz sobie, że Samuel namaścił Dawida na króla. Stąd króla nazywano „namaszczony” — w języku hebrajskim „mesjasz”. Później „mesjaszem” nazywano przyszłego zapowiedzianego króla, potomka Dawida, który według obietnicy założy wieczne, niezniszczalne królestwo.

Chrystus buduje Królestwo pokoju

W noc Bożego Narodzenia, w czasie uroczystej Mszy św. zwanej Pasterką, usłyszysz proroctwo o narodzeniu mesjańskiego Księcia Pokoju. Jezus właśnie jest tym zapowiadanym i długo oczekiwanym Królem-Mesjaszem. Mesjasz oznacza po grecku „Christos” — stąd, gdy mówimy Jezus Chrystus, wyznajemy, że Jezus jest Mesjaszem. On rozpoczął na ziemi budowę Królestwa prawdziwego pokoju i nadal prowadzi to dzieło przez Kościół. W Kościele chce zjednoczyć wszystkie wysiłki ludzi zmierzające do zaprowadzenia pokoju na ziemi. Chrystus rozpoczyna budować pokój od uleczenia ludzkiego serca z egoizmu i nienawiści. Ten Boży pokój, którym On obdarza ludzkie serce, może zapewnić trwały pokój między narodami.

Jak odpowiem Bogu ?
Mesjańskie Królestwo powszechnego i prawdziwego pokoju rozpoczęło się z nadejściem Jezusa Chrystusa. Chrystus Król, „Syn Dawida”, zaprasza wszystkich ludzi do współpracy nad tym dziełem. Wierzący w Chrystusa i zjednoczeni z Nim przez chrzest i Eucharystię, są powołani do tego, aby wprowadzić Boży pokój i sprawiedliwość w życie ludzkiej rodziny.
Biskupi polscy na rozpoczęcie nowego tysiąclecia wiary w naszej Ojczyźnie ogłosili „Społeczną Krucjatę Miłości”, która ma się przyczynić do usunięcia egoizmu i nienawiści. W ten sposób krucjata miłości pomaga w budowaniu Królestwa Pokoju.
Czy pamiętasz, że prawdziwy pokój zaczyna się w sercu człowieka, które jest wolne od nienawiści ? — Co robisz, aby w tobie i w twoim otoczeniu panowały pokój i sprawiedliwość ? Proś Boga, aby wszyscy ludzie zjednoczyli się wokół Chrystusa — Księcia Pokoju mówiąc : „Przyjdź Królestwo Twoje” (Mt 6, 10).

■    Pomyśl:

1.    Co obiecuje Bóg z nadejściem Księcia Pokoju ?
2.    Czym odznacza się zapowiadany przez proroków Król, „Książę Pokoju” ?
3.    Jakie cechy przypisują prorocy czasom mesjańskim ?
4.    Wytłumacz, co oznacza określenie : Mesjasz, Chrystus ?

■    Zapamiętaj:

68.    Czym będzie się odznaczać era Królestwa mesjańskiego ?
Era Królestwa mesjańskiego odznaczać się będzie trwałym i powszechnym pokojem oraz sprawiedliwością.

69.    Kto będzie twórcą mesjańskiego pokoju?
Twórcą mesjańskiego pokoju będzie potomek Dawida, „Książę Pokoju”, Jezus Chrystus.

■    Zadanie :

Pomyśl, co zrobisz, by czynnie włączyć się w „Społeczną Krucjatę Miłości”.

■    Porównaj:

Słowo Boże: „…Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia.
I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Bożej.
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny” (Iz 11, 1-2; 2, 4). „Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać : «Bóg naszą sprawiedliwością »” (Jr 23, 5-6).

Nauka Kościoła : „Pokój zaś ziemski, który powstaje z miłości bliźniego, jest obrazem i skutkiem pokoju Chrystusowego, spływającego od Boga Ojca. Sam bowiem Syn Wcielony, Książę Pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez swój krzyż, a przywracając wszystkim jedność w jednym Ludzie i w jednym Ciele, uśmiercił nienawiść we własnym ciele, a wywyższony przez zmartwychwstanie wylał Ducha miłości na serca ludzkie.
Dlatego usilnie wzywa się chrześcijan, żeby « czyniąc prawdę w miłości », łączyli się z ludźmi szczerze pokojowo usposobionymi dla ubłagania i przywrócenia pokoju” (KDK 78).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *