Słowo Boże kształtuje życie Kościoła

Słowo Boże kształtuje życie Kościoła

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu słowo ? Bez możliwości porozumienia się bylibyśmy jak samotne wyspy, jak oddalone od siebie i obce sobie gwiazdy w kosmosie.
Stała wymiana myśli, doświadczeń, poglądów, zamiłowań, pogłębia i umacnia wszystkie więzy, które ludzi łączą ze sobą. Każda wspólnota ludzi rozwija się tak długo, jak długo ze sobą rozmawiają. Z chwilą, gdy między nimi skończy się wymiana myśli, więzy, które ich łączyły, zaczynają się powoli rozluźniać i nieraz zostają ostatecznie
zerwane. I tak następuje rozpad rodziny, grupy koleżeńskiej, drużyny…
A w Kościele — czy też istnieje słowo, które nas jednoczy ?

Słowo Boże tworzy lud wybrany Starego Przymierza

Bóg rozpoczął dzieło zbawienia od skierowania do ludzi swego słowa. Przemawiał do nich za pośrednictwem proroków, którym najpierw przekazywał swoje słowa, a oni z kolei ogłaszali je ludziom. Mówiono o nich, że Bóg „kładzie swoje słowa w usta proroków”, nazywano ich jakby „ustami Jahwe”. Gdy prorocy zwracali się w imieniu Boga do ludzi, mówili : „To mówi Jahwe !” Słowo Boga było zawsze mocne i skuteczne. Jego mocą Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu wbrew faraonowi. Przeprowadził ich przez pustynię. Zawarł z nimi przymierze i przekazał im słowa obietnicy.
Gdy naród wybrany sprzeniewierzał się przymierzu, Bóg zapowiadał kary i nieszczęścia. Ostrzegał. Słowo Boże nawracało naród na drogę przykazań Bożych i zapowiadało przebaczenie jego win, pocieszało w nieszczęściach i klęskach. Słowo Boga, nieustannie kierowane do ludu, pogłębiało jego jedność i wspólnotę, umacniało wiarę i nadzieję, prowadziło na spotkanie z Mesjaszem.

Jezus Chrystus tworzy nowy Lud Boży — Kościół

Słowa Chrystusa miały szczególną moc. Przemawiał On bowiem jako posłany od Boga, jednorodzony Syn. Nie powtarzał jak prorocy : „To mówi Jahwe”. Chrystus przemawiał nie tylko w imieniu Boga, ale również sam od siebie : „A ja wam powiadam”. Chrystus tworzy nową wspólnotę — Kościół. Za pomocą słowa gromadzi obok siebie Apostołów, uczniów i wiernych, którzy w Niego uwierzyli. Swoim słowem odpuszcza ludziom grzechy, leczy chorych, opętanych uwalnia od władzy szatana, umarłym przywraca życie. Do ludzi przewrotnych i złych kieruje słowa groźby i ostrzeżenia, słabych podtrzymuje na duchu, smutnych pociesza. Wszystkim przekazuje Boże obietnice zbawienia. Zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie oraz swoje powtórne przyjście.
Przed swoim wniebowstąpieniem Chrystus w uroczysty sposób powierza Kościołowi misję głoszenia słowa Bożego :
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody… Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20).
Gdziekolwiek głoszone jest słowo Boże, tam obecny jest sam Chrystus.

Słowo Boże w Kościele czasów apostolskich

Apostołowie rozpoczęli swoją działalność od przepowiadania. Ich pierwszą i najważniejszą misją było głoszenie światu słowa Chrystusa i tego, czego ich nauczył Duch Święty.
Pamiętasz, jak w dniu zesłania Ducha Świętego Piotr przemówił z wielką mocą. Tych, którzy z wiarą przyjęli słowo Boże, było około trzech tysięcy. Zostali oni ochrzczeni i przyłączyli się do Kościoła. Św. Łukasz mówi o nich, że „trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” (Dz 2,24).
Kiedy Sanhedryn zakazał Piotrowi i Janowi głosić słowo Boże, wtedy oni odpowiedzieli : „My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy” (Dz 4, 20). A cały Kościół modlił się wśród prześladowań : „A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (Dz 4, 29-31). ,,A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie” (Dz 6, 7).

Słowo Boże w Kościele współczesnym

Słowo Boże, głoszone niegdyś przez proroków, a na koniec przez samego Jezusa Chrystusa, trwa w Kościele.
Przed każdą sesją Soboru Watykańskiego Drugiego odbywała się uroczysta intronizacja Pisma św. Wnoszono księgę Pisma św. i umieszczano ją na ołtarzu w obecności wszystkich ojców soborowych. Był to zewnętrzny znak szacunku dla słowa Bożego. Jednym z ważnych postanowień tego Soboru było polecenie, aby szerzej otworzyć wiernym skarbiec słowa Bożego. Odtąd w niedzielę i święta słyszysz 3 czytania słowa Bożego. Przy udzielaniu sakramentów św. jak również przy innych obrzędach, np. jak pogrzeb, poświęcenie mieszkania, czyta się słowa Pisma św. Sobór poleca również, aby urządzać specjalne nabożeństwa słowa Bożego (godziny biblijne).
Wszystkich wiernych zaś zachęca do czytania Pisma św. wspólnie, zwłaszcza w gronie rodzinnym, i do rozważania go w czasie modlitwy. Powstają coraz to nowe przekłady i wydania Pisma św. Kościół za naszych czasów zastawia obficie stół słowa Bodego, aby wierni mieli do niego łatwy dostęp.
Słowo Boże jest stale żywe i skuteczne. Utworzyło ono Kościół, daje mu wzrost, przenika całą jego działalność. Ludzie przyjmują je z wiarą i przyłączają się do Kościoła. Wierzący słuchają go, rozważają oraz wprowadzają je w życie. W ten sposób jednoczą się, tworzą jedną rodzinę, stają się coraz bardziej jednomyślni, złączeni jedną wiarą. Przez swoje słowo Bóg prowadzi także nieustannie rozmowę ze swoim ludem. Jego słowo jest światłem na drodze, która prowadzi do spotkania z Bogiem. Widzisz zatem, że Bóg stale posługuje się słowem, aby nas zbawić. I dlatego słowo Boże odgrywa tak»ważną rolę w życiu Kościoła i każdego z nas!

Jak odpowiem Bogu ?

Na chrzcie św. zostałeś uzdolniony do słuchania z wiarą słowa Bożego i powołany, aby je głosić. Rozumiesz także, że słowo Boże wiąże cię z Bogiem i z innymi ludźmi w Kościele. To samo słowo, które od wieków ożywia Kościół, teraz ma się stać dla ciebie pokarmem i ma cię wewnętrznie kształtować przez całe twoje życie.
Czy starasz się uważnie słuchać słowa Bożego ? Czy swoje postępowanie starasz się dostosować do słowa Bożego ? Czy potrafisz rozmawiać na temat słowa Bożego ? Jak często je czytasz ? Jak słuchasz w Kościele czytania słowa Bożego ?
Abym mógł się bardziej zbliżyć do słowa Bożego, zastanowię się nad jednym zdaniem proroka Amosa :

„Oto nadejdą dni…
gdy ześlą głód na ziemię,
nie głód chleba ani pragnienie wody,
lecz głód słuchania słów Boga” (Am 8, 11).

■    Pomyśl :

1.    Jaką rolę odgrywa słowo między ludźmi ?
2.    Przez kogo Bóg kierował swoje słowo do ludzi w Starym Przymierzu ?
3.    Co zdziałał Bóg przez słowo w Starym Przymierzu ?
4.    Jakich dzieł dokonywał Chrystus swoim słowem ?
5.    Jak i w jakich warunkach Apostołowie wypełniali misję słowa ?
6.    Gdzie dziś spotykasz się w Kościele ze słowem Bożym ?

■    Zapamiętaj:

57. Jaką rolę odgrywa słowo Boże w Kościele ?
Słowo Boże powołuje, gromadzi, jednoczy, oczyszcza i daje wzrost Kościołowi — czyli kształtuje życie Kościoła.

■    Zadanie :

Postaraj się o to, by w domu twoim był egzemplarz Pisma św.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *