Cały Lud Boży uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa

Cały Lud Boży uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa

Nie lubisz koleżanek i kolegów, którzy myślą tylko o sobie i we wszystkim szukają tylko własnej korzyści. Słusznie nazywasz ich egoistami i samolubami. A jak nazwałbyś takich chrześcijan, którzy są przekonani, że Bóg powołał ich do Kościoła jedynie po to, aby tylko sobie mogli zapewnić zbawienie ? Czy wierzący w Chrystusa może myśleć tylko o swoim zbawieniu ? Czy chrześcijanin należy do Ludu Bożego jedynie dla własnego dobra ?

Wezwanie św. Piotra

Św. Piotr Apostoł pisał do chrześcijan mieszkających w Małej Azji :
…..wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa…
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem (Bogu) na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1 P 2, 5. 9).
W Liście tym św. Piotr zwraca się nie do duchowieństwa, ale do wszystkich ochrzczonych ludzi świeckich. Nazywa ich kapłanami. Dlaczego św. Piotr nazywa chrześcijan kapłanami ?

Lud kapłański

Z nauki religii w ubiegłym roku już wiesz, że Bóg zawierając przymierze z pierwszym ludem wybranym, uroczyście oświadczył : „Wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19, 6). Bóg uczynił Izraelitów swoim ludem, i to ludem kapłańskim. Jako lud kapłański mieli głosić wszystkim narodom wielkie dzieła Boże, których Bóg dokonał w ich historii. Mieli także oddawać cześć Bogu przez składanie ofiar, zachowywanie Prawa Przymierza i modlitwy. Mieli to czynić nie tylko dla własnego uświęcenia, lecz aby skutecznie ukazywać innym narodom drogę do prawdziwego Boga, czyli pośredniczyć w zbawianiu innych narodów. W ten sposób Bóg za pośrednictwem pierwszego narodu wybranego przygotowywał ludzi na przyjście Zbawiciela, Syna Bożego. On to dopiero jako Najwyższy Kapłan dokonał zbawienia wszystkich ludzi. On siebie złożył w ofierze Bogu. Jako Bóg-Człowiek jest On prawdziwym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Od Boga przynosi na świat zbawczą miłość. Na świecie wraz z ludźmi oddaje Bogu doskonałą cześć przez wypełnienie Jego woli, ofiarę i modlitwę. Chrystus wszystkim ludziom ochrzczonym powierza swoje kapłańskie zadania. Każdy, kto uwierzy w Chrystusa i przyjmie chrzest, z woli Chrystusa uczestniczy w Jego kapłaństwie, czyli staje się kapłanem. Ten udział chrześcijan w kapłaństwie nazywamy powszechnym kapłaństwem wiernych, ponieważ obejmuje wszystkich ochrzczonych. O tym właśnie poucza nas św. Piotr w swoim Liście. Oczywiście, że w inny sposób uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa ci spośród wiernych, którzy otrzymują sakrament kapłaństwa.

Zadania ludu kapłańskiego

Św. Piotr mówiąc o godności kapłańskiej wszystkich ludzi ochrzczonych, przypomina równocześnie ich posłannictwo i zadania. Mają składać Bogu duchowe ofiary oraz głosić wszystkim ludziom dobroć i potęgę Boga, a przez to skutecznie ukazywać innym narodom drogę do zbawienia. Chrześcijanie w czasach apostolskich mieli żywe poczucie, że są ludem kapłańskim. Życie ich skupiało się wokół Ofiary eucharystycznej, w której wszyscy zebrani uczestniczyli czynnie. Na Ofiarę eucharystyczną gromadzili się tylko ochrzczeni, ponieważ tylko oni byli uczestnikami Chrystusowego kapłaństwa. Wraz z Chrystusem wielbili Ojca biorąc udział w Jego kapłańskich czynnościach. Przez udział w Ofierze i wspólną modlitwę utwierdzali się w jedności i miłości wzajemnej. „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32). „Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia” (Dz 2, 47). Ich sposób życia, zwłaszcza wzajemna miłość, były dla innych znakiem wskazującym drogę do Boga. W ten sposób, jako lud kapłański, przyczyniali się do zbawienia innych ludzi, którzy przyłączali się do nich. Sobór Watykański Drugi z nową mocą przypomniał, że wszyscy ludzie ochrzczeni rzeczywiście uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa i mają obowiązek, każdy na swój sposób, wypełniać to kapłańskie posłannictwo przez głoszenie Ewangelii i składanie ofiary, jak to czynili pierwsi chrześcijanie (por. KK 34).
Najpełniej przejawia się kapłaństwo wiernych, gdy zgromadzeni podczas Mszy św. uczestniczą w niej świadomie, wykonując śpiewy liturgiczne i aklamacje.
Zwykły chrześcijanin wypełnia również swoją funkcję kapłańską wtedy, gdy jako lektor czyta w czasie liturgii Pismo św., gdy śpiewa teksty liturgiczne, gdy pełni funkcję komentatora, ministranta, organisty lub kościelnego w czasie liturgicznego zgromadzenia. Ponadto każdy chrześcijanin oddaje z Chrystusem doskonałą cześć Ojcu przez czynne uczestnictwo w innych sakramentach św. i w całej liturgii Kościoła. Z uczestnictwem w liturgii ściśle łączy się codzienne życie chrześcijanina. Udział w kapłaństwie Chrystusa zobowiązuje chrześcijanina do czegoś więcej. Jak niegdyś Apostołowie i pierwsi chrześcijanie powinien on dawać świadectwo o Bogu i o Jezusie Chrystusie, zarówno życiem jak i słowem.
Chrześcijanin wtedy skutecznie głosi ludziom zbawienie, gdy jego życie jest zgodne z Ewangelią. „Nie wystarcza jednak, ażeby lud chrześcijański był obecny i zorganizowany wśród jakiegoś narodu ; nie wystarcza też, żeby spełniał apostolstwo dobrego przykładu. Jest on na to ustanowiony i na to obecny, aby współobywatelom niechrześcijańskim głosić Chrystusa słowem i czynem i pomagać im do pełnego przyjęcia Chrystusa” (DM 15).

Jak odpowiem Bogu ?

Od chrztu świętego uczestniczysz w kapłaństwie Chrystusa i należysz do ludu kapłańskiego. W piątą niedzielę paschalną Chrystus przypomina ci słowami św. Piotra, abyś uświadomił sobie swoją godność kapłańską.

—    Jak wypełniasz kapłańskie posłannictwo ?
—    Jak przyczyniasz się do tego, by inni ludzie lepiej poznali Chrystusa ?
—    Czy twoje życie jest zgodne z Ewangelią i może zbliżać ludzi do Chrystusa ?
—    Jak mówisz ludziom o Bogu ?
—    Jak uczestniczysz w niedzielnej Mszy św. ?

Będę się starał przez życie godne chrześcijanina i świadome uczestnictwo w liturgii dawać świadectwo o Bogu i zbliżać ludzi do Chrystusa.
Pomodlę się o to, aby cały lud kapłański wypełniał godnie swoje zadania :
„Panie, niechaj nasz Pośrednik, Jezus Chrystus, uczyni te dary miłymi Tobie ; i niech nas zjednoczonych ze sobą przedstawi Tobie jako przyjemną ofiarę” (Modlitwa nad darami, ze mszy wotywnej o Chrystusie Kapłanie).

■    Pomyśl :

1.    Kogo św. Piotr nazywa ludem kapłańskim ?
2.    Kto uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa ?
3.    Jakie są najważniejsze zadania ludu kapłańskiego ?
4.    Wokół czego skupiało się życie pierwszych chrześcijan w czasach apostolskich ?

■    Zapamiętaj:

55.    Dlaczego chrześcijan nazywamy ludem kapłańskim ?
Chrześcijan nazywamy ludem kapłańskim, ponieważ przez chrzest uczestniczą oni w jedynym kapłaństwie Chrystusa, inaczej ci, którzy przyjęli sakrament kapłaństwa, a inaczej świeccy.

56.    Jakie zadania spełnia lud kapłański ?
Lud kapłański :
a)    ukazuje ludziom prawdę Bożą przez głoszenie słowa Bożego i przez święte życie ;
b)    oddaje Bogu najwyższą cześć przez składanie Ofiary, uczestnictwo w sakramentach św. i przez modlitwę.

■    Zadanie :

1.    Wypisz w zeszycie te czynności, przez które ty wypełniasz swoje kapłańskie posługiwanie w Kościele.
2.    Jakie znaczenie ma życie chrześcijan w spełnianiu kapłańskiego posłannictwa ?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *