Wyznanie wiary

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, / Ojca wszechmogącego, / Stworzyciela nieba i ziemi, / wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, / Syna Bożego Jednorodzonego, / który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, / Światłość ze światłości, / Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony, a nie stworzony, / współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas, ludzi / i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. / I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy / i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas, / pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. / I zmartwychwstał dnia trzeciego, / jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; / siedzi po prawicy Ojca./ I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych; / a Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, / Pana i Ożywiciela, / który od Ojca i Syna pochodzi, / Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, / który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, / Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych. / I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Dodaj komentarz