Chrystus przez chrzest wprowadza człowieka w nowe stworzenie

Chrystus przez chrzest wprowadza człowieka w nowe stworzenie

Z pewnością chcesz, aby na świecie zwyciężyło dobro. Wierzysz, że zwycięstwo może być osiągnięte jedynie w Jezusie Chrystusie. Co należy zatem czynić, aby połączyć się z Chrystusem Zwycięzcą ?

Zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

Bóg poucza nas w Liście św. Pawła do Rzymian, jak Chrystus jednoczy nas ze sobą : „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć ? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6, 3-4). Jezus Chrystus jednoczy człowieka ze sobą przez chrzest. Sprawia On, że Jego Pascha, czyli przejście ze śmierci do życia, staje się i dla ochrzczonego paschą, czyli źródłem jego przejścia ze śmierci grzechu do nowego życia w Bogu. Chrzest bowiem gładzi za-> równo grzech pierworodny, jak i wszystkie grzechy osobiste. Ochrzczony zatem razem z Chrystusem umiera dla grzechu, a żyje odtąd dla Boga — współumiera i współzmartwychwstaje z Chrystusem.
Ponadto chrzest wyciska na duszy przyjmującego niezatarte znamię, które nazywamy „charakterem” chrztu. Na mocy tego charakteru chrztu człowiek staje się na wieki wyłączną własnością Chrystusa. Każdy chrześcijanin może powiedzieć za św. Pawłem : ,.Teraz to już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20).
To wszystko dzieje się mocą Ducha Świętego, którego człowiek ochrzczony otrzymuje przez zasługi Chrystusa (por. Dz 9, 17-18).
Dawniej udzielano chrztu św. często przez potrójne zanurzenie i wynurzenie z wody, przy potrójnym wyznaniu wiary. Obrzęd ten nawiązywał do słów św. Pawła o naszym zanurzeniu w śmierci Chrystusa i zmartwychwstaniu razem z Nim. Obecnie kapłan polewa głowę ochrzczonego wodą i wypowiada słowa : ,,Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Chrztu św. według nowego obrzędu można udzielić również przez zanurzenie w wodzie.

Znak wody w historii zbawienia

Dlaczego Chrystus wybrał znak wody dla włączenia nas w misterium paschalne, to znaczy w swoją śmierć i zmartwychwstanie ? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w modlitwie poświęcenia wody w Wielką Sobotę. W modlitwie tej Kościół wspomina wielkie dzieła Boga, których On dokonał przez znak wody. Wspominając o wodach na początku stworzenia, nad którymi unosił się Duch Boży, Kościół uświadamia sobie, że już wtedy woda otrzymała od Boga moc uświęcania. Kiedy mówi o wodach potopu, ukazuje nam znaczenie wody jako kary za grzechy dla jednych oraz jako ratunku dla drugich. A zatem wody potopu są dla Kościoła symbolem wód chrztu świętego. Podobne znaczenie posiadają wody Morza Czerwonego, które zgubiły Egipcjan, a uratowały Izraelitów. Znakiem uświęcenia jest woda Jordanu, w której Jezus dał się ochrzcić, oraz woda, która wypłynęła z boku Chrystusa i dała początek życiu Kościoła. Stąd Kościół w wigilię paschalną słowami tej modlitwy wielbi Boga za wielkie Jego dzieła dokonane w historii zbawienia przez znak wody.

Chrześcijanin uczestniczy w działalności misyjnej Chrystusa

Człowiek ochrzczony, pojednany z Bogiem w Chrystusie, staje się dzieckiem Bożym, bratem Chrystusa oraz świątynią Ducha Świętego (por. 1 Kor 6, 19) i zostaje włączony we wspólnotę życia z Bogiem. Jest to niewątpliwie wielki dar ze strony Boga. Jednocześnie jest to wezwanie i uzdolnienie do czynienia w świecie współczesnym tego, co uczynił Chrystus.
Na świecie żyje jeszcze dużo ludzi, którzy nie znają i nie kochają Chrystusa, ale na Niego czekają. Kto im Go ogłosi ? Ty otrzymałeś łaskę wiary za pośrednictwem innych ludzi, ale nie otrzymałeś jej tylko dla siebie. Właśnie już w czasie chrztu świętego zostałeś wezwany i uzdolniony do głoszenia tego, co głosił Chrystus — do głoszenia Dobrej Nowiny. Jest to twoje zadanie w Kościele, które możesz spełniać słowem, przykładem życia albo w inny jakiś sposób. Głosiciel Dobrej Nowiny w imię Boga jest jakby prorokiem. Powinien się odznaczać dużą pomysłowością i aktywnością.
Poza tym Chrystus Pan każdego ochrzczonego uzdalnia i powołuje do przetwarzania świata dla dobra wspólnego wszystkich ludzi i ku chwale Boga. Świat stworzony przez Boga, wciąż potrzebuje doskonalenia. Bóg pragnie, aby człowiek przez postęp techniczny i społeczny czynił ten świat coraz lepszym mieszkaniem dla wszystkich ludzi. Dlatego właśnie w postępie technicznym, w postępie społecznym, człowiek z woli Boga staje się panem i królem stworzenia.

Jak odpowiem Bogu ?

Wiem, Panie Boże, że dzięki Jezusowi Chrystusowi jestem ,,nowym stworzeniem”. Przez chrzest włączyłeś mnie w nowe życie. Przez chrzest stałem się dzieckiem Bożym, zostałem wszczepiony we wspólnotę życia Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Od chwili chrztu świętego jestem powołany i uzdolniony do pełnienia zadań prorockich i królewskich Chrystusa. Jak zatem wykonuję swoją pracę w szkole, w domu lub inne powierzone mi zadania ? Czy podejmuję je z myślą o innych, czy tylko o sobie i o swoich najbliższych ? Czy patrzę na każdą moją pracę podobnie jak kosmonauta Gordon Cooper, który w kosmosie tak się modlił : „Dzięki Ci, Ojcze, za to, że pozwoliłeś mi w imieniu wszystkich ludzi uczestniczyć w tym locie. Dzięki Ci za zaszczyt, którego mogłem dostąpić znalazłszy się tutaj w górze, w tym miejscu, skąd dane mi jest zobaczyć te wszystkie rozliczne i zadziwiające rzeczy, które stworzyłeś. Prowadź nas, pokieruj nami i pomóż nam wszystkim żyć tak, abyśmy próbowali nawzajem sobie pomagać, zamiast się ze sobą kłócić i walczyć… Błagamy w imię Twoje !”

■ Pomyśl :

1. Czym jest według św. Pawła chrzest ?

2.    Wylicz, jakie istnieją sposoby udzielania chrztu świętego.

3.    Dlaczego ochrzczeni powinni wykonywać solidnie swą pracę ?

4.    Jak Kościół w Wielką Sobotę wyjaśnia znak wody używanej przy chrzcie ?

■    Zapamiętaj :

2.    Czego dokonuje Chrystus w sakramencie chrztu ?

W sakramencie chrztu Chrystus włącza człowieka w swoją śmierć i zmartwychwstanie, gładzi grzech pierworodny, udziela Ducha Świętego, obdarza życiem Bożym oraz wyciska niezatarte znamię.

3.    Kim staje się człowiek ochrzczony ?

Człowiek ochrzczony staje się bratem Chrystusa, synem Ojca i świątynią Ducha Świętego.

4.    W jaki sposób człowiek ochrzczony uczestniczy w zadaniach Chrystusa ?

Człowiek ochrzczony uczestniczy w zadaniach Chrystusa, gdy głosi słowem i życiem Dobrą Nowinę, gdy przetwarza świat dla dobra wszystkich ludzi ku chwale Ojca.

5.    Jaka czynność i jakie słowa są konieczne do udzielania chrztu ?

Do udzielania chrztu konieczne jest polanie wodą i równoczesne wypowiedzenie słów : „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

■    Zadanie :

1.    Kościół w Polsce wszedł w drugie tysiąclecie. Napisz w swoim zeszycie, jakie według ciebie czekają nas zadania w nowym tysiącleciu ?

2.    Gdy spotkasz niewierzącego kolegę lub koleżankę, którzy zechcą z tobą rozmawiać na tematy religijne, co wtedy zrobisz ? Czy myślisz o nich także, gdy uczęszczasz na katechizację ?

3.    Dlaczego chrześcijanin, który zajmuje się tylko Bogiem, a nie interesuje się ludźmi, nie jest pełnym chrześcijaninem ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *