Postęp techniki a Kościół

Postęp techniki a Kościół

Wspaniały postęp współczesnej techniki jest współdziałaniem człowieka ze Stwórcą. Przetwarzając świat człowiek wypełnia wolę Bożą. Czyni sobie ziemię poddaną. Również dążenie do jedności wszystkich ludzi, które nas dzisiaj tak bardzo przejmuje, jest spełnianiem Bożego planu. Wobec tego pytasz : jakie zadania ma w tym do spełnienia Kościół ? Jakie są nasze zadania jako członków Kościoła ?

Zaczyn i znak

Człowiek żyje we wspólnocie. Jego praca nad przetwarzaniem świata ma służyć nie tylko jemu samemu, ale i tej wspólnocie, w której żyje. Nie może tego, co mu daje ziemia, zabierać tylko dla siebie, kierując się wyłącznie własnymi potrzebami. Egoizm bowiem prowadzi do niesprawiedliwości między jednostkami i narodami. Z tego powodu wiele narodów cierpi głód, podczas gdy inne mają nadmiar żywności. Egoizm również burzy jedność wśród ludzi. Powstają ciągłe nieporozumienia, a nawet dochodzi do wojen i przelewu krwi. Dlatego ludzkość zawsze potrzebuje kogoś, kto by jej wskazywał właściwą drogę współżycia.
W 1965 r. papież Paweł VI tak przemawiał w mieniu całego Kościoła do przedstawicieli wszystkich narodów w ONZ :
…… Budowla, którą wznosicie, nie wspiera się na fundamentach czysto materialnych i ziemskich, bo w takim wypadku byłby to budynek wzniesiony na piasku. Wspiera się ona przede wszystkim na naszych sumieniach… Musimy się przyzwyczaić do myślenia w nowy sposób o człowieku, o wspólnym życiu ludzi, a wreszcie o drogach historii i o przeznaczeniu świata według słów św. Pawła : «Przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości » (Ef 4, 24). Oto przyszła godzina, w której trzeba się zatrzymać, chwila skupienia, refleksji, jakby nnodlitwy : przemyślmy nasze wspólne pochodzenie, naszą historię, nasze wspólne przeznaczenie. Dziś, więcej niż kiedykolwiek, właśnie w epoce odznaczającej się takim postępem ludzkim, trzeba się odwołać do moralnej świadomości człowieka…
Bo niebezpieczeństwo nie zagraża ze strony postępu ani wiedzy, która dobrze użyta może rozwiązać wiele poważnych problemów, jakie osaczają ludzkość. Prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi w człowieku, dysponującym coraz potężniejszymi narzędziami, nadającymi się równie dobrze do zagłady, jak i do wspaniałych osiągnięć”.
Nie było to jedyne wystąpienie Kościoła. Do sprawiedliwości i pokoju wzywał Jan XXIII w encyklice ,,Pokój na ziemi” (Pacem in terris) a Paweł VI w encyklice „Postęp narodów” (Populorum progressio). Deklaracja o wolności religijnej Soboru Watykańskiego Drugiego broni również i religijnej wolności człowieka. Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym wzywa do pracy, aby uczynić świat „bardziej ludzkim dla wszystkich” (KDK 77).
Te wezwania papieży i soboru muszą się wypełniać w życiu osobistym każdego chrześcijanina. W ten sposób, poprzez słowo i świadectwo życia, Kościół, Lud Boży, jest „znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (KK 1). Przez głoszenie Ewangelii i świadectwo życia Kościół staje się zaczynem wzrostu braterstwa i jedności wszystkich ludzi.

Ku Bogu

Zdobywanie świata, nowe osiągnięcia w dziedzinie techniki i coraz wygodniejsze życie sprawiają, że wielu ludzi uważa postęp za jedyne swoje zadanie. Zapominają, że ich praca jest tylko rozwijaniem dzieła Stwórcy. Dlatego Kościół pragnie działalność człowieka skierować ku Bogu. Zwraca uwagę na cel ostateczny człowieka i jego działalności. Sobór Watykański Drugi mówi o tym :
„…Ukazywanie Bożej tajemnicy, jaką jest cel ostateczny człowieka, powierzone jest Kościołowi, przeto Kościół otwiera człowiekowi oczy na sens własnej jego egzystencji, czyli na najgłębszą prawdę o człowieku. Kościół naprawdę wie, że sam Bóg, któremu służy, odpowiada najgłębszym pragnieniom serca ludzkiego, którego pokarmy ziemskie nigdy w pełni nie nasycą” (KDK 41).

Jak odpowiem Bogu ?

W liturgii Objawienia Pańskiego (6 stycznia) czytamy proroctwo Izajasza :
„Powstań ! Świeć, Jeruzalem ! Bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą ! Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, […] I pójdą narody do twojego światła […]. Podnieś oczy wokoło i popatrz : Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie” (Iz 60, 1-4).
Światłem, za którym pójdą wszystkie narody, jest Chrystus. Nowym Jeruzalem, w którym Chrystus chce zgromadzić wszystkie narody, jest Kościół. Słowami proroka Bóg wzywa każdego z nas, abyśmy współpracowali ze wszystkimi ludźmi w opanowaniu świata. Wzywa nas, byśmy działali jako zaczyn w świecie, zwalczając egoizm i kierując człowieka ku Bogu.
Czy pamiętasz o tym, że również i ty masz obowiązek tak przygotować się do swojej pracy zawodowej, by przyczynić się do rozwoju życia społecznego, gospodarczego, techniki i kultury ? Jak wykorzystujesz czas na naukę ? Czy dostrzegasz i zwalczasz w sobie samym egoizm, który przeszkadza ci być zaczynem jedności i postępu w świecie ?
Rozważ dzisiejszą lekcję przed Bogiem : .,Boże, który dałeś wszystkim narodom wspólny początek i pragniesz utworzyć z nich jedną rodzinę, przeniknij serca wszystkich żarem Twojej miłości i zapal je pragnieniem sprawiedliwego postępu, aby człowiek doskonalił się korzystając z dóbr, którymi wszystkich hojnie obdarzasz, i aby wśród ludzi zniknęły wszelkie podziały, a utwierdziła się równość i sprawiedliwość”.

■    Pomyśl:

1.    Co prowadzi do niesprawiedliwości i niezgody między ludźmi ?

2.    Jakie niebezpieczeństwo grozi ludziom zapatrzonym tylko w osiągnięcia techniki ?

3.    Jakie zadania w dzisiejszym świecie spełnia Kościół Chrystusowy ?

4.    Do czego Bóg wzywa nas słowami Izajasza proroka w święto Objawienia Pańskiego ?

■    Zapamiętaj:

2.    Dlaczego Kościół nazywamy znakiem i zaczynem planów Bożych w świecie ? Kościół nazywamy znakiem i zaczynem planów Bożych w świecie, bo ukazuje im cel ostateczny i prowadzi do zjednoczenia wszystkich ludzi.

3.    W jaki sposób Kościół spełnia swoje zadanie w świecie ?
Kościół Chrystusowy spełnia swoje zadanie w świecie przez głoszenie Ewangelii i świadectwo życia.

■    Zadanie :

1.    Kiedy życie katolika jest dla innych ludzi znakiem jego wiary ?

2.    Co uczynili ostatni papieże, aby zjednoczyć chrześcijan i wszystkich ludzi na świecie ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.