Ludzie bierzmowani pełniej uczestniczą w posłannictwie Kościoła

Ludzie bierzmowani pełniej uczestniczą w posłannictwie Kościoła

W społeczeństwie ważne zadania powierza się ludziom dojrzałym i odpowiednio do tego przygotowanym. Sam też pragniesz być dorosłym i mieć wszystkie prawa, które mają starsi. Zdajesz sobie jednak sprawę, że do życia wśród ludzi trzeba się przygotować. Dlatego uczysz się, zastanawiasz, jaki wy-brać zawód, poznajesz przyszłe swoje prawa i obowiązki.
A jak jest w Kościele ? Czy też trzeba być dojrzałym, aby mieć wszystkie prawa ? W jakich zadaniach ma udział dojrzały chrześcijanin ?

Ściślejszy związek z Kościołem

W chwili chrztu św. Chrystus złączył nas ze sobą i wprowadził do Ludu Bożego, czyli do Kościoła. „Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie…” (Rz 6, 4). Odtąd chrześcijanin wraz z Chrystusem ma pracować nad zbawieniem swoim i całego świata. Został wezwany, aby w łączności z Kościołem uczestniczyć w misji Chrystusa : głosić słowo Boże, oddawać cześć Ojcu i pracować nad udoskonaleniem świata.
W sakramencie bierzmowania zaś chrześcijanin otrzymuje moc Ducha Świętego, czyli zostaje uzdolniony, aby w sposób dojrzały i odpowiedzialny wypełniać misję Chrystusa. Jako dojrzały chrześcijanin ma pełne prawa w Kościele. Napełniony Duchem Świętym zostaje „ustanowiony w mocy”, czyli jakby konsekrowany do apostołowania.

Udział w misji Chrystusa

Chrystus, gdy miał rozpocząć swą misję, otrzymał „namaszczenie Duchem Świętym” po chrzcie w Jordanie. Podobnie gdy Jego Kościół miał zacząć swoją działalność, otrzymał w dniu Pięćdziesiątnicy paschalnej Ducha Świętego (por. Katechizm t. II, jedn. 25).
Chrystus oznajmił to Apostołom : …..gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Misję Apostołów łączy więc Chrystus z udzieleniem im Ducha Świętego i Jego mocy.
Przez „namaszczenie Duchem Świętym” w sakramencie bierzmowania chrześcijanin staje się uczestnikiem potrójnej misji Chrystusa w Kościele : kapłańskiej, prorockiej i królewskiej.
Człowiek bierzmowany uczestniczy w większej mierze niż ochrzczony w misji kapłańskiej Chrystusa. Zostaje bowiem wezwany i uzdolniony nie tylko do tego, aby siebie zbawić, ale i do tego, aby wspólnie z Chrystusem pracować nad zbawieniem wszystkich ludzi.
Dojrzały chrześcijanin pełniej uczestniczy w misji prorockiej Chrystusa, czyli w nauczaniu Kościoła. Otrzymuje bowiem moc Ducha Świętego do publicznego głoszenia i szerzenia wiary w łączności z Chrystusem.
Może to czynić słowem i przykładem. Chrześcijanin „namaszczony Duchem Świętym” uczestniczy również w misji królewskiej Chrystusa. Czyni to wtedy, gdy swoją postawą życiową, czyli przez swoje postępowanie, pomaga innym w przezwyciężaniu zła, a utwierdza ich w czynieniu dobra, budując w ten sposób Królestwo Boże w świecie.

Tak więc przez czynne uczestniczenie w potrójnej misji Chrystusa bierzmowany daje świadectwo, że Chrystus nas zbawił i że swoje dzieło zbawienia prowadzi dalej przez Kościół.

Jak odpowiem Bogu ?

W dzień chrztu dokonało się twoje ,,nowe narodzenie”. Teraz przygotowujesz się na tę chwilę, gdy przez sakrament bierzmowania staniesz się dojrzałym chrześcijaninem, jeszcze ściślej związanym z Kościołem i mającym udział w wypełnianiu jego misji w świecie. Jak się przygotowujesz do tej misji ? Czy starasz się o własne uświęcenie, aby potem przyczyniać się do uświęcenia drugich ? Jak starasz się poznać prawdy wiary, abyś potem mógł je głosić innym ? Jak przezwyciężasz w sobie zło, aby umieć później przezwyciężać je w twoim otoczeniu ?

Prośbę o pomoc Ducha Świętego możesz wyrazić słowami :

„O Duchu Święty, Ty któryś Z Ojcem i Synem jest jedno,
Zechciej w nas obrać mieszkanie
W serca wniknąwszy sedno.
Niech usta, język, myśl, rozum
Siła Twą chwałą rozbrzmiewa
Niech rozpromienia się miłość
I w bliźnich żary swe wlewa.
0. spraw to, Ojcze najlepszy,
Synu rówien Ojcu chwałą
I z Duchem Pocieszycielem
Władnący po wieczność całą”.
(Św. Ambroży : Hymn ,,Nunc, Sancte, nobis, Spiritus…” tłum. L. Staff).

■    Pomyśl :

1.    Co dokonało się w nas w chwili chrztu św. ?

2.    Co św. Paweł pisze o sakramencie chrztu w Liście do Rzymian ?

3.    W jakiej misji Chrystusa uczestniczy bierzmowany ?

■    Zapamiętaj:

27.    Czym Chrystus obdarza chrześcijanina w sakramencie bierzmowania ?

W sakramencie bierzmowania Chrystus obdarza chrześcijanina mocą Ducha Świętego.

28.    Jakie zadania otrzymuje chrześcijanin w sakramencie bierzmowania ?

W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje zadanie : świadczyć o zbawieniu, którego dokonał Chrystus, a które urzeczywistnia się w świecie przez Kościół.

■    Zadanie :

Zastanów się, czym konkretnie możesz dopomóc swej parafii ? (Oto kilka propozycji : odwiedzić chorego, pomóc osobom starszym, ułomnym, samotnym ; pomóc katechecie, współpracować z proboszczem — inne możesz sam wynaleźć).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *